Гэршэлгэ 2

1Эфесэй һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй түлѳѳлэгшэдэ иигэжэ бэшээрэй: «Баруун гартаа долоон одонуудые баряад, алтан долоон дэнгүүдэй дундуур ябагша иигэжэ хэлэнэ: 2танай бүтээһэн үйлэ хэрэгые, танай хэһэн ажалые, танай тэсэбэриие би мэдэнэб. Хара һанаатанда таанад тон дурагүйт гэжэ мэдэнэб, Иисусай элшэд бэшэ аад, элшэнэрынь гээшэбди гээд ѳѳһэдыгѳѳ тоологшодые шалгажа үзѳѳд, тэдэнэр хадаа худалшад мэхэшэд мүн гэжэ таанадай элирүүлһыетнай би мэдэнэб; 3таанад ехэ бэрхэшээлнүүдые гаталаат, тэсэбэритэй байнат, минии нэрэ хүндын түлѳѳ эсэшэ сусашагүйгѳѳр ажаллаат гэжэ мэдэнэб. 4Теэд анха түрүүшынхидээл адляар намда дурагүй болоһондотнай таанадые зэмэлнэб. 5Хаанаһаа бууһанаа һанажа, нүгэл хэхэеэ болиит, анханайнгаа хэрэгүүдые бүтээгыт. Нүгэл хэхэеэ болёогүй һаатнай таанадта ерээд, танай дэнгые абаад ябашахаб. 6Зүгѳѳр, николаидуудай үйлэ хэрэгүүдтэ дураа гутан зэбүүрхэдэгтнай һайн гээшэ. Бишье тэдэндэ дураа гутагшаб. 7Һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ Нангин Һүлдын хэлэһэниие шэхэтэй юм һаа, шагнаг лэ! Бурханай сэсэрлигтэ ургадаг мүнхэ амидаралай модоной жэмэсые амталха эрхэ илаашада үгэхэб». 8Смирнын һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй түлѳѳлэгшэдэ иигэжэ бэшээрэй: «Үхѳѳд байһанаа амидырһаниинь, Түрүүшынхи, Һүүлшынхинь гээшэб: 9танай зоболон гашуудалые, үгытэй ядуу байһыетнай мэдэнэб, – үнэндѳѳ хадаа таанад баянта! Мүн еврейнүүд бэшэ аад, еврейнүүдбди гэгшэдэй таанадые хардаашадые би мэдэнэб, юундэб гэбэл, тэдэнэр Сатанагай мэдэл доро сугларһан улад гээшэ. 10Зобохо тулихаяа байнабди гэжэ бү айгаарайт. Таанарые туршажа үзэхэеэ заримыетнай Шолмос түрмэдэ хааха, арбаад хоног соо тамалуулхат. Теэд үхэн үхэтэрѳѳ үнэн сэхэ байгаарайт, би танда мүнхын амидарал үршѳѳхэб! 11Һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ Нангин Һүлдын хэлэһэниие шэхэтэй юм һаа, шагнаг лэ! Илаашые хоёрдохиёо һүнѳѳхэгүй». 12Пергамай һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй түлѳѳлэгшэдэ бэшээрэй: «Хоёр тээһээ хурса эритэй һэлмэтэ иигэжэ хэлэнэ: 13таанад сатанагай хаан шэрээгэй газарта байдагта гэжэ би мэдэнэб. Зүгѳѳр таанад намда үнэн сэхээр хандадагта, сатанагай байдаг газартатнай минии үнэн сэхэ гэршэ Антипын алуулһан үдэрнүүдтэшье намһаа таанад арсаагүйт. 14Теэд таанадые зэмэлхэ зарим юумэн намда бии: Валаамай һургаалые баримталагша хүнүүд таанарай дунда байдаг. Валаам хадаа Израилиин зониие нүгэл шэбэлдэ оруулха, хуурмаг бурхануудта үргэһэн эдеэнһээ амсуулха, зальхай һамуу ябадалтай болгохо тухай Валак хааниие һургаа һэн. 15Мүн баһа николаидуудай һургаалые баримталагшадшье таанадай дунда бии. 16Нүгэл хэхэеэ болигты! Тиигээгүй һаатнай, удангүй таанадта ерээд, аманһаамни гарагша эритэ һэлмээр николаидуудай һургаал баримталагшадтай тэмсэхэб. 17Һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ Нангин Һүлдын хэлэһэниие шэхэтэй юм һаа, шагнаг лэ! Илагшада би далда хадагалаатай манна эдеэ үгэхэб, сагаан шулуу үгэхэб. Шулуун дээрэнь шэнэ нэрэ бэшээтэй байха, тиин шулуу абагшаһаа ондоо хэншье тэрэ нэрые мэдэхэгүй юм». 18Тиатирай һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй түлѳѳлэгшэдэ бэшээрэй: «Носожо байһан гал дүлэн шэнги ялалзама нюдэтэй, халуун пеэшэн соо халаажа улайлгаһан зэд шэнги хүлнүүдтэй Бурханай Хүбүүн иигэжэ хэлэнэ: 19танай бүтээһэн хэрэгые, танай дуратай байһые, алба хэһые, этигэл найдабариие, тэсэбэри зоригые мэдэнэб, мүнѳѳ бүтээгшэ үйлэ хэрэгтнай урдынхиһаа бүри ехэ юм гэжэ мэдэнэб. 20Теэд таанадые зэмэлхэ зарим юумэн намда бии: ѳѳрыгѳѳ лүндэншэ гээд тоолодог Иезавель һамгые таанад зүбшѳѳнэт; тэрэ һамган ѳѳрынгѳѳ һургаал заабариие номножо, минии зарасанарай тархи толгой эрьюулнэ, тэдэниием зальхай һамуу ябадалтай болгоно, худал бурхануудта үргэһэн хоол эдюулжэ һургана. 21Нүгэл шэбэл үйлэдэхэеэ болихынь тула тэрэ эхэнэртэ саг гаргажа үгѳѳб, теэд нүгэл шэбэлээ тэрэ орхихо дурагүй байна. 22Тиимэһээ би тэрэ һамганда үбшэн зоболон асаруулхаб, хэрбээ нүгэл үйлэдэхэеэ болёогүй һаань, тэрэ эмэтэй гүйлдэгшэдые туйлай ехэ уйдхар гашуудалда оруулхаб. 23Тэрэ гэргэнэй үхибүүдые үхүүлхэб. Тиихэдэмни хүнэй зүрхэ сэдьхэлые, һанал бодолые сүм мэдэдэг юм байна, тиин хүн бүхэндэ хэһэн үйлэ хэрэгэйнь зэргээр хүртѳѳхэ юм байна гэжэ намайе һүзэглэгшэдэй бүхы бүлгэмүүд ойлгохо. 24Тиатирда байгша бусад бүхы таанадта, энэ һургаал заабариие баримталдаггүй ба сатанагай гүн нюуса гэдэгыень мэдэдэггүйшүүлдэ иигэжэ хэлэнэб: үшѳѳ ондоо бэрхэшээлнүүдые таанадта эльгээхэгүйб. 25Теэд мүнѳѳ таанадта бии байһан юумэеэ минии ерэтэр баряад байгты. 26Минии бүхы зарлигые эсэстэнь хүрэтэр бэелүүлдэг илагшын эрхэ мэдэлдэнь арадуудые үгэхэб. Бишье баһал тиигэжэ ѳѳрынгѳѳ Эсэгэһээ засаг түрые абаа һэм. Илагша тэрэ хүн тэдэ арадуудые түмэр таягаараа захиргаалан зонхилжо байха; тэдэ зон шабар амһартануудтал адляар хяа бута сохюулха. Тэрэ илагшада үглѳѳнэй одые үгэхэб. 29Һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ Нангин Һүлдын хэлээшые шэхэтэй юм һаа, шагнаг лэ!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\