Гэршэлгэ 20

1Тэнгэриһээ буужа ябаһан эльгээмэлые харабаб. Оёоргүй гүнзэгы нүхэнэй түлхюур тэрээндэ байгаа. Гартаа аргагүй томо гэнжэ баринхай. 2Ехэ үнинэй могой, шолмос, сатана байһан лууе Бурханай Эльгээмэл барижа ерээд, мянган жэлдэ мултархагүй бүхѳѳр гэнжэлэн хүлижэрхибэ. 3Тэрэ лууе Бурханай Эльгээмэл оёоргүй гүнзэгы нүхэ руу шэдэжэ хаагаад, нүхыень тамгалжархиба. Мянган жэлэй дууһатар тэрэ луу арадуудые саашадаа мэхэлхэ аргагүй болоһон байна. Тэрэ болзоройнь үнгэрхэдэ, луу ойро зуурахана сүлѳѳлэгдэхэ юм. 4Зарга шүүбэри хэхэ эрхэтэй хүнүүдэй һууһан хаан шэрээнүүдые харабаб, мүн Иисус тухай, Бурханай Үгэ тухай гэршэлһэнэйнгээ түлѳѳ толгойгоо таһа сабшуулаашадай һүнэһэнүүдые, арьяатанда, тэрэнэй хүрэг дүрсэдэ һүгэдэн мүргѳѳгүйшүүлэй, духадаа гү, али гартаа тэрэ арьяатанай тамга табюулаагүйшүүлэй һүнэһэнүүдые би харабаб. Тэдэнэр дахин амидыруулагдажа, мянган жэл соо Иисустай хамта засаг түрэ барижа байгаа. 5Бусад үхѳѳшэдынь мянган жэлэй үнгэртэр һѳѳргѳѳ амидыруулагдаагүй һэн. Энэ анха түрүүшын амидыралга мүн байгаа. 6Түрүүшын амидыруулгын үедэ дахин амидырагдаха хүнүүд жаргалтай. Тэдэнэр Бурханай хүнүүд мүн. Тэдэнэр хоёрдохиёо үхэхэгүй юм. Тэдэнэр Бурханай, Христосой санаартадынь болохо, мянган жэлэй туршада Иисустай хамта засаг түрэ барижа байха. 7Мянган жэлэй үнгэрхэдэ сатана түрмэһѳѳ табигдаха байна. 8Тиигээд сатана арадуудые мэхэлхэеэ ошохо, дайн сэрэг үүдхэхын тула дэлхэйн бүхы дүрбэн зүгүүдээр ябаха, гога, магого гэжэ арадуудта ошохо. Далайн эрьеын элһэ хайр мэтэ үй түмэн хүнүүдые сатана гулидхан суглуулха байна. 9Тэдэнэр бүхы газар дайдые алхалан гаража, Бурханай зоной байрлаһан газарые, тэрэ зоной эгээн дуратай хотые хүреэлхэ. Теэд тэрэ үедэнь тэнгэри дээрэһээ гал буужа ерээд, бултыень шатаажархиха юм. 10Тэдэ зониие мэхэлэгшэ Шолмос дүрэжэ байһан дүүрэн хүхэртэй нуур худар хаюулаа һэн. Түрүүн тэрэ нуур руу арьяатан, хуурмаг лүндэншэ хоёр шэдүүлһэн байна. Тэдэниие хэтын хэтэдэ, үдэр һүнигүй тэндэ зобоожо туляажа байха юм. 11Тиигээд би сагаан үнгэтэй асари томо хаан шэрээе, тэрэ шэрээ дээрэ Һуугшые харабаб. Шэрээдэ Һуугшын байһан ушарһаа газар тэнгэри хоёр тэрьелэн далда орошобо: тэрэ хоёрой һууха һуури байгаагүй. 12Үхѳѳшэдые, багашуулые, ехэшүүлые хаан шэрээгэй урда зогсожо байхыень би харабаб. Номууд нээлгээтэй байба. Удаань баһа нэгэ ном – ажамидаралгын ном дэлгэгдэбэ. Үхѳѳшэд тэдэнэй ѳѳһэдынь үйлэ хэрэгэй ёһоор, мүн номуудта бэшээтэй байһан ёһоор шиидхүүлээ бэлэй. 13Бии байһан үхѳѳшэдѳѳ далай үгѳѳ, бии байһан үхѳѳшэдѳѳ үхэл, үхэлэй орон хоёр үгѳѳ, тиин үхѳѳшэн бүхэниие тэрэнэй хэһэн үйлэ хэрэгэйнь хэмжээгээр шиидхээ. 14Удаань үхэл, үхэлэй орон хоёрые гал дүлэтэ нуур руу хаяһан байна. Энэнь хоёрдохи үхэл – гал дүлэтэ нуур мүн байһан юм. 15Амидаралгын ном соо бэшэгдээгүйшүүлые гал дүлэтэ нуур худар шэдээ һэн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\