Гэршэлгэ 21

1Тиигээд би шэнэ тэнгэри, шэнэ газар хоёрые харабаб. Түрүүшын тэнгэри, түрүүшын газар хоёр хэтэ заяанда үгы болоо, далайшье хосороо бшуу. 2Нангин Хотые – шэнэ Иерусалимые би харааб. Хадамда гарахаяа нүхэр хүбүүгээ хүлеэжэ байһан шэнэ Иерусалим гоёнхой юумэ тэнгэриһээ, Бурханһаа буужа ябаба. 3Хаан шэрээгэй тэндэһээ шангаар иигэжэ хэлэхые дуулабаб: «Харалши, энэ Бурханай майхан гээшэ. Хүнүүдшье тэрэ майханда байна, Бурхан хододоо тэдэнтэй байха! Тэдэ хүнүүд тэрэнэй арад зониинь болохо, Бурхан ѳѳрѳѳшье тэдэ хүнүүдтэй хамта ажаһууха, тэдэнэй Бурханиинь болохо. 4Бурхан тэдэ хүнүүдэй нюдэнһѳѳ гараһан дуһал нулимса бүхэниие аршаха. Үхэлгэ хосоролгошье саашадаа байхагүй, уйдхар гашуудал, орилолдоон бархиралдаан, үбдэлгэ хабдалгашье саашадаа байхагүй, ушарынь гэбэл, урданай бүхы юумэн урдажа ошоо». 5Хаан шэрээдэ Һуугша иигэжэ хэлээ: «Харалши, би баран шэнэ юумэ хэнэб!» Тиигээд тэрэ иигэжэ хэлэбэ: «Буулгажа бэшээд аба, эдэ үгэнүүдтэ этигэхэдэ болохо, юундэб гэбэл, эдэ бүхы үгэнүүд үнэн зүб юм». 6Намда тэрэ хэлэбэ: – Бүтэбэ! Би Альфа, Омега гээшэб, Түрүүшынхинь, Һүүлшынхинь гээшэб. Ундаа хүрэһэн хүндэ амидаралгын булагай уһанһаа миинтэ уулгахаб. 7Илагша бүхы эдэ юумэнүүдые намһаа абаха. Би тэрэнэй Бурханиинь болохоб, тэрэ минии хүбүүмни болохо. 8Аймхай дүүлэгэрнүүд, Иисуста һүзэглэдэггүй хүнүүд, бузар муухай нүгэл хэгшэд, алууршад дээрмэшэд, зальхай ябадалтан, эльбэ хэгшэд, онгондо шүтэгшэд, элдэб худалшад гал, хүхэрѳѳр дүлэтэн носогшо нуур руу хаюулха. Энэнь хоёрдохи үхэлгэ мүн. 9Удаань гай аюулай һүүлшын долоон дүүрэн аягатай долоон эльгээмэлэй нэгэниинь ерэжэ, намтай хѳѳрэлдэбэ: «Харалши даа, би шамда бэриеэ – Үргэлэй Хурьганай һамгые үзүүлхэб!» – гэбэ. 10Тиин Нангин Һүлдѳѳр намайе аргагүй үндэр хада дээрэ абаашаад, тэнгэри дээрэһээ Бурханһаа доошоо буужа ябаһан Арюун нангин Иерусалим хотые намда харуулба. 11Тэрэ хотонь Бурханай алдар солоор толорон гэрэлтэжэ байба. Тэрэ гэрэл туяань болор мэтын сэбэр тунгалаг хас шулуун шэнги үнэтэй шухаг шулуунуудтал адляар ялалзажа байгаа бэлэй. 12Иерусалим хотые тойроод арбан хоёр хаалгатай үндэр гэгшын хананууд байба. Хаалгануудайнь хажууда – арбан хоёр эльгээмэлнүүд, хаалганууд дээрэнь Израилиин арбан хоёр угсаатанай нэрэнүүд бэшээтэй. 13Гурбан хаалгань зүүн тээшээ, гурбаниинь – хойшоо, гурбаниинь – урагшаа, гурбаниинь – баруун тээшээ харанхай. 14Хотын хана арбан хоёр шулуутай һуури дээрэ табяатай, тэдэнэй дээгүүр Бурханай Хурьганай арбан хоёр элшэдэй нэрэнүүд бэшээтэй. 15Намтай хѳѳрэлдэһэн эльгээмэл хотые, тэрэнэй хаалгануудые, ханануудые хэмжэхын тула алтан таяг баряад ябаа. 16Тэрэ хото болбол ута үргэнѳѳрѳѳ адли, тэбхэрхэн хэмжээнэй байгаа һэн. Эльгээмэлэй ѳѳрынгѳѳ таягаар хото хэмжэхэдэнь, утаашаа хоёр мянга дүрбэн зуун модо байба, үргэниинь, үндэрынь утатайгаа адли байба. 17Эльгээмэлэй хотын хана хэмжэхэдэнь, үндэрынь жаран зургаан метр байба. Эльгээмэл хүнэй хэмжэдэг хэмжүүрые хэрэглээ һэн. 18Ханань хас шулуугаар, харин хотонь нэбтэ харагдадаг шэл шэнги сэбэр алтаар баригданхай байгаа. 19Хотын ханын һууринуудынь элдэб янзын эрдэни шулуунуудаар хэгдэһэн: нэгэ һууринь хас шулуугаар, хоёрдохи һууринь – миндарга шулуугаар, гурбадахинь – халтар манаар, дүрбэдэхинь – номин шулуугаар хэгдэһэн байба. 20Табадахи һууринь – сардониксаар, зургаадахинь – мана шулуугаар, долоодохинь – хризолидаар, наймадахинь – бериллээр, юһэдэхинь – бэгтэ болор шулуугаар, арбадахинь – хризопразаар, арбан нэгэдэхинь – оюун шулуугаар, арбан хоёрдохинь – аметистээр хэгдэһэн байба. 21Арбан хоёр хаалгануудынь арбан хоёр һубадаар, хаалга болгониинь үргэлжэ хүжэ һубадаар хэгдээтэй. Хотын гол гудамжань шэл шэнги нэбтэ харагдажа байдаг сула алтаар хэгдэнхэй. 22Хото соо Һүмэ би хараагүйб. Тэрэнэй Һүмэнь – Хамагые зонхилогшо Эзэн Бурхан ѳѳрѳѳ, мүн Үргэлэй Хурьган ха юм. 23Хотын һаруул гэрэлтэй байхын тула нара, һарашье хэрэггүй байгаа, юундэб гэбэл, Бурханай алдар солонь хотые гэрэлтүүлээ ха юм. Хурьган тэрэнэй дэнгынь мүн. 24Арадууд тэрэ хотын гэрэл туяа соо ябаха, газар дэлхэйн хаашуул ѳѳһэдынгѳѳ баялиг зѳѳриие тэрээндэ асаржа үгэхэ. 25Хотын хаалганууд бүхэли үдэртѳѳ суургалагдангүй, нээлгэтэй байха, ушарынь гэбэл, тэндэ һүни болохогүй бшуу. 26Арадуудай нэрэ солые, баялиг зѳѳриие тэрэ хотодо асарха. 27Бузарлагдаһан ямаршье юумэн тэрэ хотодо орохогүй, гутамшаг муухай юумэ хэгшэд, мэхэ гохо гаргагшад тэрэ хотодо орохогүй. Үргэлэй Хурьганай амидаралгын ном дэбтэртэ нэрээ бэшүүлһэн хүнүүд лэ тиишэ оруулагдаха.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\