Гэршэлгэ 3

1Сардисай һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй түлѳѳлэгшэдэ иигэжэ бэшээрэй: «Бурханай Нангин долоон Һүлдын, мүн долоон одонуудай Эзэн иигэжэ хэлэнэ: танай бүтээһэн үйлэ хэрэгые мэдэнэб; таанад амиды гэжэ тоологдонот, үнэхѳѳрѳѳ таанад үхѳѳд байнат. 2Һэргэлэн байгты; үлѳѳшэ юумэеэ хуу барандаа хосороодүйдэнь бэхижүүлэгты, юуб гэбэл, үйлэ хэрэгүүдтнай Бурханаймни урда хүсэд дүүргэгдээгүй гэжэ би һананаб. 3Таанад юу абаа, юу дуулаа һэмта, тэрэнээ сахин хадагалжа байгты, нүгэл хэхэеэ болигты! Хэрбээ һэргэлэн байгаагүй һаатнай, би таанадта хулгайшан шэнгеэр гэнтэ ерэхэб, хэдыдэ ерэһыемни таанад мэдэхэгүйт. 4Теэд ѳѳһэдынгѳѳ хубсаһа бузарлаагүй хэдэн хүнүүд Сардистатнай бии байна, тэдэтнай сагаан хубсаһа үмдѳѳд, намтай хамта ябалсаха, юундэб гэбэл, этигэл найдабарида тэдэ хүрэнэ. 5Илагша баһал сагаан хүбсаһа үмдэхэ; тэрэнэй нэрые амидаралай номһоо би хэзээшье зуража хаяхагүйб, тэрэ хүн минии юм гэжэ ѳѳрынгѳѳ Эсэгын урда, Бурханай Эльгээмэлнүүдэй урда мэдэрхэб. 6Һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ Нангин Һүлдын хэлэһэниие шэхэтэй юм һаа, шагнаг лэ!» 7Филадельфиин һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй түлѳѳлэгшэдэ бэшээрэй: «Нээгээ һаа, хэнэйшье хаажа шадахагүй, хаагаа һаа, хэнэйшье нээжэ шадахагүй Давидай оньһон түлхюуртэй Нангин Үнэн сэдьхэлтэн иигэжэ хэлэнэ: 8танай бүтээһэн үйлэ хэрэгые мэдэнэб, – тиин би урда тээхи үүдыетнай нээбэб, тэрэниие хэншье хаажа шадахагүй, юундэб гэхэдэ, таанад хүсэ багатайшье һаа, минии һургаал сахинат, минии һургаалһаа арсаагүйт. 9Хаража байгаарайт! Ѳѳһэдыгѳѳ еврейнүүд гэжэ тоолодог аад, сатанагай мэдэлдэ байһан уладые танда асараад, хүлдэтнай унан дохихыень баадхахаб. Үнэхѳѳрѳѳ тэдэнэр еврейнүүд бэшэ юм, худалаар хэлэнэ. Мүн танда дуратай байһыемни тэдэ улад мэдэхэ. 10Тэсэбэритэй байха тухай минии зарлиг заабариие сахиһан туладатнай, газар дэлхэйнхидые туршажа үзэхэеэ бүхы юртэмсэдэ тохёолдохоёо байгаа гай аюулай үедэ би таанадые хамгаалан үлѳѳхэб. 11Иигээд удангүй ерэхэб. Илалтынтнай аша үрые хэнэйшье абажа ябашахагүйн тула бии байһан юумэеэ шангаар баряад байгаарайт. 12Илагшые би ѳѳрынгѳѳ Бурханай Һүмэ доторхи бахана тулгань болгохоб, тиин тэрэ илагша хэтэ заяандаа тэндэ үлэхэ. Ѳѳрынгѳѳ Бурханай нэрые, минии Бурханай үршѳѳлѳѳр тэнгэриһээ бууха ѳѳрынгѳѳ Бурханай хотын, шэнэ Иерусалимай нэрые, мүн ѳѳрынгѳѳ шэнэ нэрые тэрэ Һүмын бахана дээрэ бэшэхэб. 13Һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ Нангин Һүлдын хэлэһэниие шэхэтэй юм һаа, шагнаг лэ». 14Лаодикиин һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй түлѳѳлэгшэдэ иигэжэ бэшээрэй: «Болтогой гэжэ нэрэтэй үнэн бодото найдабаритай Гэршэ, Бурханай бүтээлэй Эхиниинь иигэжэ хэлэнэ: 15танай бүтээһэн үйлэ хэрэгые мэдэнэб. Таанад хүйтэншье бэшэт, халууншье бэшэт. Ай даа, таанадай нэгэн гэбэл хүйтэн, али үгы һаа халуун байгаа һаатнай ямар һайн бэлэй даа! 16Теэд таанад хүйтэншье бэшэ, халууншье бэшэ, харин юрэл миин дулаан байнат. Би таанадые аман сооһоо нёлбоһо гаргаһандал адляар, ѳѳрһѳѳ холуур намнахамни. 17Юундэб гэхэдэ, таанад: «Би баяжааб, ехэ зѳѳритэй болооб, юугээршье дутанагүйб!» – гэнэт. Теэд таанад ямаршье зол хубигүй, үгытэй ядуу, баарһан, һохор балай, нюсэгэн болоод байһанаа мэдэнэгүйт! 18Баян болохын тула галаар арюудхагдаһан алта намһаа худалдажа абахыетнай зүблэнэб, шарбай нюсэгэн бэеэ харуулжа ябахагүйн тула сагаан хубсаһа намһаа абажа үмдэгты, юумэ харадаг болохын тула нюдэнэй эм абажа, нюдэндѳѳ түрхигты. 19Дуратай хүнүүдээ би элишэлэн шүүмжэлдэг, хэһээдэгби. Тиимэһээ таанад хэшээл оролдолго гаргагты, нүгэл хэхэеэ болигты. 20Энэ би үүдэнэй хажууда ерээд, үүдэ тоншожо байнаб. Минии абяа дуулаад, үүдэ нээһэн хүнэйдэ би орожо, хамта эдеэлхэб, тэрэ хүн намтай суг эдеэлхэ. 21Би илажа гараад, ѳѳрынгѳѳ Эсэгэтэй хамта хаан шэрээдэнь һуугаа һэм, тэрээндэл адляар, намтай хамта минии хаан шэрээдэ һууха эрхые би илагшада олгохоб. 22Һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ Нангин Һүлдын иигэжэ хэлэһэниие шэхэтэй юм һаа, шагнаг лэ!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\