Гэршэлгэ 4

1Тэрэнэй удаа би тэнгэри ѳѳдэ шэртэхэдээ, тэнгэриин үүдэнэй онгорхой байхые обёорбоб. Тиин бүреэгэй дуугарһандал адли абяа дуулабаб. Түрүүн хандаһан абяан намда иигэжэ хэлэбэ: – Ѳѳдѳѳ гара. Тиигээд юунэй болохые шамда хѳѳрэхэб. 2Удангүй би Нангин Һүлдын нүлѳѳдэ абтажа, ѳѳдѳѳ дэгдэшэбэб. Тиин тэнгэридэ хаан шэрээ урдамни байба, дээрэнь хэншьеб һуужа һууба. 3Хаан шэрээ дээрэ тэрэ Һуугаашань үнэтэ хас шулуун, мана шулуун шэнгеэр толоржо байба. Хаан шэрээень тойроод, номин шулуун мэтээр һолонго ялалзан татажа байба. 4Энэ хаан шэрээе тойроод, баһа хорин дүрбэн хаан шэрээнүүд байгаа. Тэдэ хаан шэрээнүүд дээрэ хорин дүрбэн ахамадууд һуугаа. Эдэ ахамадууд сагаан сагаан хубсаһа үмдэнхэй, толгойдонь алтан алтан титим малгайнууд табяатай. 5Хаан шэрээһээнь сахилгаан сахилжа, тэнгэриин дуун нэрьежэ, шанга шууяан гаража байба. Хаан шэрээгэй урда долоон зула носоно. Эдэнь Бурханай долоон Нангин Һүлдэ мүн бэлэй. 6Баһа хаан шэрээгэй урда болор мэтэ сэбэр тунгалаг шэл далай шэнги юумэн байба. Хаан шэрээгэй дүрбэн буланда дүрбэн амитад байба. Тэдэ амитад урдаһаашье, хойноһоошье тон олон нюдэтэй һэн. 7Түрүүшынь амитан арсалантай адлишуу, хоёрдохинь залуу буха шэнги, гурбадахинь нюураараа хүн мэтэ, харин дүрбэдэхинь ниидэжэ байһан бүргэд шэнги бэлэй. 8Эдэ дүрбэн амитад тус бүридѳѳ зургаа зургаан далитай һэн. Далинуудайнь дээгүүршье, доогууршье олон нюдэнүүд байгаа. Тэдэ дүрбэн амитад эсэн сусангүй, үдэр һүнигүй иигэжэ ходо дабтагша һэн: – Хамагые зонхилогшо арюун нангин, арюун нангин, арюун нангин Эзэн Бурхан түрүүншье байгаа, мүнѳѳшье байна, саашадаашье байхал! 9Хаан шэрээ дээрэ Һуугаашада – хэтэ мүнхэдѳѳ Амидарагшада алдар соло, нэрэ түрэ, баяр баясхалангаа тэдэ амитадай хүргэхэдэнь, 10хорин дүрбэн ахамадууд хаан шэрээ дээрэ Һуугаашын урда тээ газарта нюураараа сохин унаха, хэтэ мүнхэ Амидарагшын урда доро дохин мүргэхэ, тиин хаан шэрээгэйнь урда титим малгайнуудаа табяад, иигэжэ хэлэхэ: 11– Манай Эзэн Бурхан, ши али бүхы алдар солодо, нэрэ хүндэдэ, засаг түрэдэ хүртэмѳѳр байнаш, яахадааб гэбэл, бүхы юумэн шамаар бүтээгдээ, шинии хүсэл зоригоор байгуулагдаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\