Гэршэлгэ 5

1Тиигээд долоон тамгаар тамгалан хаагаатай, дотор, гадаргүй бэшээтэй номые хаан шэрээдэ Һуугаашын баруун гартань би харабаб. 2Бурханай түгэлдэр хүсэтэ эльгээмэлые харабаб. – Хэн тамгыень эбдэжэ, энэ ном нээжэ шадахаб? – гэжэ Бурханай тэрэ эльгээмэл шангаар дуугарба. 3Теэд тэнгэридэшье, газар дээрэшье, газар дорошье энэ номые нээжэ, хаража шадаха хэншье байбагүй. 4Энэ номые зүйтэйгѳѳр нээгээд, уншажа шадаха, угайдхадаа үзэжэ хаража шадаха нэгэшье хүнэй олдоогүйдэнь би ехээр гашуудан уйлаа бэлэйб. 5– Бү уйла! Харалши! Илаашань Иудын угай, Давидай үри һадаһан болохо Арсалан тээ тэрэ байна. Долоон тамгыень эбдэжэ, энэ номые тэрэл нээжэ шадаха, – гэжэ нэгэ ахамадынь намда хэлэбэ. 6Харан гэхэдэмни хаан шэрээгэй урда дүрбэн амитадай, мүн ахамадуудай урда тахил болгогдон табигдаһан янзатай Үргэлэй Хурьган зогсожо байба. Тэрэ Хурьган долоон эбэртэй, долоон нюдэтэй һэн. Эдэнь бүхы газар дэлхэйдэ Бурханай эльгээһэн Нангин долоон һүлдэнь байгаа. 7Үргэлэй Хурьган хаан шэрээдэ дүтэлэн ерэжэ, тэндэ Һуугаашын баруун гарһаань ном абаба. 8Номые тэрэнэй абахадань, дүрбэн амитад, хорин дүрбэн ахамадууд Үргэлэй Хурьганай урда һүгэдэн, доро дохибо. Тэдэнэр тус бүридѳѳ нэгэ нэгэ ятагануудые, хүжэ санзай дүүрэтэр хэһэн алтан аягануудые гартаа баряад байгаа. Эдэ бүгэдэнь Бурханай зоной бүтээдэг мүргэл зальбаралынь мүн бэлэй. 9Тиин тэдэнэр иимэ шэнэ дуу дуулаба: ши энэ ном абажа, тамгыень эбдэжэ тайлаха эрхэтэйш, ши үргэл болгогдожо алуулаад, ѳѳрынгѳѳ улаан шуһанай сэнгээр али бүхы угсаатаниие, элдэб янзын хэлэтэй зониие, бүхы уг изагууртаниие, үндэһэ яһатаниие Бурханда абажа үгѳѳш. 10Ши манай Бурханай аша туһада тэдэ хүнүүдые санаартад, хаашуул болгоош – тэдэнэр газар дэлхэйн зониие зонхилжо байха! 11Хаан шэрээе, амитадые, ахамадуудые тойроод, Бурханай олон эльгээмэлнүүдэй дуугаржа байхые би харааб, шагнааб. Тэдэнэр үй түмэн, тоо томшогүй олон байгаа бэлэй. 12Тэдэ шанга шангаар иигэжэ хашхаралдан байгаа һэн: Тахил болгогдожо табигдаһан Үргэлэй Хурьган засаг түрэ, зѳѳри баялиг, сэсэн бодол, хүсэ шадал, нэрэ түрэ, алдар соло, магтаал юрѳѳлдэ хүртэхэ эрхэтэй. 13Тэнгэри, газар дээрэ, газар доро, далайда байһан бүхы амитадай иигэжэ хэлсэхые би дуулааб: – Хаан шэрээ дээрэ Һуугаашада, мүн Үргэлэй Хурьганда хэтэ мүнхын магтаал юрѳѳл, нэрэ хүндэ, алдар соло, хуули засаг олгогдохонь болтогой! 14Дүрбэн амитадынь: – Болтогой! гэбэд. Ахамадуудынь газарта дохин унажа, һүгэдэн мүргэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\