Гэршэлгэ 6

1Долоон тамгын түрүүшынхииень Үргэлэй Хурьганай эбдэхые би харааб, тиигээд: «Наашаа ерэ!» – гэжэ түрүүшын амитанайнь тэнгэри дуугарһандал адляар хүнхинэмэ шангаар хэлэхые би дуулааб. 2Би сагаан мори харабаб. Гартаа ном бариһан хүн тэрэ мори унаад ябаба. Толгойдоо үмдэхэ титим малгай абаһан тэрэ хүн илагша мэтээр гаража, илалта туйлахаяа ябаба. 3Хоёрдохи тамгыень Үргэлэй Хурьганай тайлахада: «Наашаа ерэ!» – гэжэ хоёрдохи амитанайнь хэлэхые би дуулабаб. 4Тиихэдэнь ондоо, гал улаан зээрдэ морин гараба. Мори унаһан тэрэ хүндэ газар дайда дээрэхи амгалан тайбан байдалые эбдэжэ, дэлхэйн зоной бэе бэеэ алалсалгын эрхэ засаг олгогдоһон байгаа. Тиин тэрээндэ томо гэгшын һэлмэ үгтѳѳ бэлэй. 5Гурбадахи тамгыень Үргэлэй Хурьганай тайлахада: «Наашаа ерэ!» – гэжэ гурбадахи амитанайнь хэлэхые би дуулабаб. Харан гэхэдэмни, хара мори унаһан хүн гартаа шэгнүүр баринхай байба. 6Тиигээд дүрбэн амитанай зүгһѳѳ иимэ абяанай гарахые дуулабаб: «Нэгэ килограмм шэниисын түлѳѳ бүхэли үдэр ажаллаха, гурбан килограмм ешмээнэй түлѳѳ бүхэли үдэр ажаллаха! Теэд оливай модо үзэмэй модо хоёрые бү гутаа!» 7Дүрбэдэхи тамгыень Үргэлэй Хурьганай тайлахада: «Наашаа ерэ!» – гэжэ дүрбэдэхи амитанайнь хэлэхые би дуулабаб. 8Харан гэхэдэмни, сунхигар сагаабтар морин байба. Дээрэнь Үхэл һууба, тэрэниие дахаад, Үхэлэй орон ябаба. Газар дэлхэйдэ һуугаашадай дүрбэнэй нэгэ хубиие һэлмэ жадаар, үлэсхэлэн хооһон байдалаар, үбшэн тахалаар, ан арьяатанаар алуулха хюдуулха эрхэ засаг Үхэлдэ, Үхэлэй орондо олгогдоһон байна. 9Табадахи тамгыень Үргэлэй Хурьганай тайлахадань, Бурханай Үгын түлѳѳ, гэршэ болоһонойнгоо түлѳѳ алуулагшадай һүнэһэ һүлдэнүүдые тахилай шэрээ доро харабаб. 10«Нангин гэгээн, хамагые зонхилогшо үнэн бодото Эзэн Бурхан аа! Газар дэлхэй дээрэ бидэниие алаашадые гэмнэнгүй, хэһээнгүй хэды болотор хүлеэхэ гээ юмши!» – гэжэ тэдэ алуулагшад шанга шангаар хашхаралдаба. 11Тэдэнэй хүн бүхэндэнь сагаан хубсаһа үгтэбэ. Тэдэ алуулагшадта: «Христосто алба хэһэн тусгаар тооной аха дүүнэрэйтнай алуултар таанар үшѳѳ нэгэ бага амаржа байгты. Тэдэтнай таанартал адляар алуулха», – гэжэ хэлэгдэбэ. 12Зургаадахи тамгыень Үргэлэй Хурьганай тайлахадань, харан гэхэдэмни, газар ехээр хүдэлбэ; наран гээшэ үхэһэн хүнүүдэй хойноһоо шаналан уйлаашадай хара хубсаһандал адли баларташоод, һара гээшэ шуһан улаан болошоод байба. 13Аргагүй шанга хуй һалхинай болоходо боди модоной эдеэшээдүй үрэ жэмэсүүдэй хиидэн унадагтал адляар, огторгойн одо мүшэд газарта унашаба. 14Огторгой тэнгэри гээшэ орёоһон саарһан мэтээр монсогойршобо, бүхы хада ууланууд, арал олтирогууд ѳѳһэдынгѳѳ һууринуудһаа хүдэлшэбэ. 15Газар дэлхэйн хаашуулшье, дээгүүр тушаалтай дарганаршье, сэрэгэй ноёдшье, баяшуулшье, засаг баригшадшье, барлаг богоолнуудшье, юрын хүнүүдшье агы нүхэнүүдтэ, хада уулын хабшалда орожо хоргодобо. 16Тэдэ хүнүүд хада, хабсагайнуудта хандан, иигэжэ гуйба: – Дээрэмнай унажа, хаан шэрээдэ Һуугшаһаа, Үргэлэй Хурьганай уур сухалһаа абарыт! 17Юундэб гэбэл, эдэ хоёрой айхабтар ехэ уур сухалай үдэр хүрэжэ ерэбэ, тиин тэрэ ехэ уур сухалыень хэн тэсэжэ шадахаб?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\