Гэршэлгэ 7

1Тэрэнэй һүүлээр газар дэлхэйн дүрбэн буланда Бурханай дүрбэн эльгээмэлнүүдэй зогсожо байхые харабаб. Тэдэ эльгээмэлнүүд газар дайда руу, уһан далай руу, ой модо руу һалхилхагүйн тула дэлхэйн дүрбэн һалхиие халхалан барижа байгаа. 2Гартаа амиды Бурханай тамга баряад, зүүн зүгһѳѳ ерэжэ ябаһан баһа нэгэ Бурханай Эльгээмэлые харабаб. Тэрэ эльгээмэлынь газар дайдада, уһан далайда гэм хоро хүргэхэ эрхэтэй дүрбэн эльгээмэлнүүдтэ хандан, иигэжэ шангаар хашхарба: 3«Бурханай бүхы албатанай магнай духадань тамга даража тэмдэглээдүйдэмнай газар дайдадашье, уһан далайдашье, ой модондошье гэм хоро бү хэгты». 4Хэды хүн духадаа тамга табюулааб гэжэ хэлсэхые дуулааб. Израилиин бүхы угсаата зоной зуун дүшэн дүрбэн мянган хүниинь тамга даруулһан байна: 5Иудын угсаатанһаа арбан хоёр мянган хүн, Рувимай угсаатанһаа баһал арбан хоёр мянга, Гадай угсаатанһаа арбан хоёр мянга, 6Асирай угсаатанһаа арбан хоёр мянган хүн, Неффалимай угсаатанһаа арбан хоёр мянга, Манассиин угсаатанһаа арбан хоёр мянга, 7Симеоной угсаатанһаа арбан хоёр мянга, Левиин угсаатанһаа арбан хоёр мянган хүн, Иссахарай угсаатанһаа арбан хоёр мянга, 8Забулоной угсаатанһаа арбан хоёр мянга, Иосифой угсаатанһаа арбан хоёр мянга, Вениаминай угсаатанһаа арбан хоёр мянган хүн духадаа тамга даруулһан байна. 9Тэрэнэй удаа харахадамни, тооложо барагдашагүй олон зон урдамни үзэгдэбэ. Тэдэ зоной дунда бүхы үндэһэ яһатан, арадууд, угсаатан, янза бүриин хэлэтэй хүнүүд ерээд байгаа һэн. Тэдэ зон хаан шэрээгэй урда, Үргэлэй Хурьганай урда зогсожо байгаа. Тэдэнэр сагаан хубсаһа үмдэнхэй, гартаа пальма модоной мүшэрнүүдые баринхай байһан юм. 10Тэдэ иигэжэ хашхаралдан байгаа бэлэй: «Хаан шэрээдэ Һуугааша манай Бурхан, мүн Үргэлэй Хурьган абарха байна». 11Хаан шэрээе, ахамадуудые, дүрбэн амитадые тойроод, Бурханай бүхы эльгээмэлнүүд зогсожо байба. Тэдэнэр хаан шэрээгэй урда уруугаа хаража бултадаа унаад, Бурханда мүргэбэд. 12Тиихэ зуураа, тэдэ иигэжэ хэлээ: «Болтогой! Манай Бурханда магтаал соло, сэсэн бодол, баяр баясхалан, нэрэ хүндэ, эрхэ засаг, хүсэ шадал хэтын хэтэдэ үршѳѳгдѳѳ! Болтогой!» 13Тиигээд нэгэ ахамадынь: «Сагаан хубсаһа үмдѳѳд байһан ямар хүнүүд гээшэб? Тэдэ хаанаһаа ерээб?» – гэжэ намһаа һураа. 14«Ноён аа, ши мэдэнэш», – гэжэ харюусааб. Тиихэдэмни намда тэрэ иигэжэ хэлэбэ: «Эдэ хүнүүд гайтай ехэ гасалан зоболон үзэжэ ерэгшэд мүн. Эдэнэр хубсаһа хунараа Үргэлэй Хурьганай шуһанда угаажа, сагаан болгобо. 15Тиимэһээ эдэ хүнүүд Бурханай хаан шэрээгэй урда зогсоод, тэрэнэй һүмэ дотор үдэр һүнигүй тэрээндэ алба хэнэ. Тиин хаан шэрээдэ Һуугааша эдэ хүнүүдые хамгаалха юм. 16Тэдэ хүнүүд саашадаа үлэн хооһоор ябахагүй, ундаа хүрэжэ зобохогүй, ааяма шанга наранда шаруулхагүй, бүгшэм халуунһаа боложо ядархагүй. 17Юундэб гэхэдэ, хаан шэрээгэй урда зогсожо байгааша Үргэлэй Хурьган тэдэ хүнүүдэй адуулагша эзэниинь боложо, мүнхэдѳѳ амидаралай уһанда тэдэниие залан абаашаха. Тиин эдэ хүнүүдэй нюдэнэй нулимсые Бурхан ѳѳрѳѳ аршаха».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\