Гэршэлгэ 8

1Долоодохи тамгыень Үргэлэй Хурьганай тайлахадань, хахад сагай туршада огторгой тэнгэридэ абяа шэмээгүй болошобо. 2Тиигээд Бурханай урда долоон эльгээмэлнүүдэйнь зогсожо байхые харабаб. Тэдэ эльгээмэлнүүдтэ долоон бүреэнүүд үгтэһэн байба. 3Удаань Бурханай баһа нэгэ эльгээмэл дүтэлэн ерээд, үргэлэй шэрээгэй хажууда зогсобо. Тэрэ эльгээмэл гартаа алтан бойпуур баряад байгаа. Бурханай бүхы хүнүүдэй мүргэлтэй нэгэдүүлхын тула, хаан шэрээгэй урдахи тахилай алтан шэрээ дээрэ табяад утахынь тула обоо собоо хүжэ санзай Бурханай тэрэ эльгээмэлдэ үгтѳѳ һэн. 4Хүжэ санзайн утааниинь Бурханай хүнүүдэй мүргэлтэй хамта Бурханай Эльгээмэлэй гартаа баряад байһан бойпуур сооһоо ѳѳдѳѳ дэгдээ бэлэй. 5Удаань тэрэ эльгээмэлынь бойпуур абажа, үргэлэй шэрээһээ залаһан галаар бойпуураа дүүргээд, газарта хаяжархиба. Тиихэдэнь газар дэлхэйдэ огторгойһоо дуун нэрьебэ, тэнгэри нижаганаса дуугарба, ехээр сахилгаан сахилба, газар хүдэлбэ. 6Долоон бүреэнүүдые баряад байһан Бурханай долоон эльгээмэлнүүд бүреэгээ дуугаргахаяа бэлдэбэд. 7Түрүүшын эльгээмэлэй бүреэгээ дуугаргахадань, шуһатай холисолдоһон мүндэр оробо, гал дүлэн гараба, тиихэдэнь газар дэлхэйн гурбанай нэгэ хубинь, ой модоной гурбанай нэгэ хубинь, бүхы үбһэ ногоон шаташаба. 8Бурханай хоёрдохи эльгээмэлэй бүреэгээ дуугаргахадань, дүрэжэ байһан мантан томо хада шэнги юумэн далайда унашаба. Тиихэдэнь далайн гурбанай нэгэ хубинь шуһан болошобо. 9Далайда байһан амиды бүхы юумэнүүдэй гурбанай нэгэ хубинь үхэшэбэ, далайн бүхы онгосонуудай гурбанай нэгэ хубинь хосоршобо. 10Гурбадахи эльгээмэлэй бүреэгээ дуугаргахадань, дүлэн шэнгеэр носожо байһан угаа томо одо мүшэн огторгойһоо ерэжэ гол мүрэнүүдэй, уһа горхонуудай гурбанай нэгэ хуби дээрэ унашаба. 11Тэрэ одо мүшэн Тобшо Үрмэдэһэн гэжэ нэрэтэй һэн. Уһа мүрэнэй гурбанай нэгэ хубинь үрмэдэһэндэл адли гашуун боложо, иимэ уһа уугаад, хүн түрэлхитэнэй гурбанай нэгэ хубинь үхѳѳ бэлэй. 12Дүрбэдэхи эльгээмэлэй бүреэгээ дуугаргахадань, наран, һара, одо мүшэд гэмтэжэ, гурбанай нэгэ хуби саг соо тэдэнэр гэрэл туяа үгэхэеэ болёод байба. Наран үдэрэй гурбанай нэгэ хуби саг соо гэрэл туяа үгэхэеэ болёод, һара ба одо мүшэд һүниин гурбанай нэгэ хуби саг соо гэрэл туяа үгэхэеэ болёод байба. 13Зогсоод хаража байтарни, огторгойдо нэгэ бүргэд ниидэн, иигэжэ шангаар дуугаржа байба: «Газар дэлхэйдэ һуугшадта гайтай ехэ уйдхар гашуудал тохёолдохонь, юуб гэбэл, Бурханай бусад гурбан эльгээмэлнүүд бүреэгээ дуугаргахаяа байна».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\