Гэршэлгэ 9

1Табадахи эльгээмэлэй бүреэгээ дуугаргахадань, огторгой дээрэһээ одо мүшэнэй газарта унаад байхые обёорон харабаб. Газарай оёоргүй гүнзэгы нүхэ руу орохо түлхюур тэрэ одо мүшэндэ үгтэһэн байгаа. 2Газарай тэрэ оёоргүй гүнзэгы нүхэнэй үүдые одо мүшэнэй нээхэдэнь, тэндэһээнь аргагүй томо пеэшэн сооһоо гараһан шэнги бѳѳн хара утаан дэгдэн гараба. Тэрэ утаанһаань боложо, огторгой тэнгэри, нараншье бүрүүл харанхы болошобо. 3Хара утаан сооһоо таршаанууд бии боложо, газарта унаба. Тэрэ таршаануудта газар дэлхэйн хорото абаахайнуудтал адли ехэ эрхэ засаг үгтэһэн байгаа. 4Теэд үбһэ ногоондошье, ургамал, модонуудташье хоро хүргэхэгүйт, харин духадаа Бурханай тамгагүйл хүнүүдтэ хоро хүргэхэт гэжэ тэдэ таршаануудта хэлэгдэһэн байгаа. 5Мүн тиимэ хүнүүдые алахагүйт, харин таба һара соо миил үбэдхѳѳжэ зобоохот гэжэ тэдэ таршаануудта захигдаһан байна. Тэрэ үбшэниинь хүниие хорото абаахайн хадхаһандал адли ехэ үбшэнтэй байгаа. 6Тиихэ үедэнь хүнүүд зобоходоо үхэлѳѳ бэдэрхэ, теэд үхэлынь олдохогүй, үхэхэ гэжэ ехэ оролдохо, теэд үхэлынь тэдэндэ ерэхэгүй. 7Тэдэ таршаанууд хараха янзада дайлалдахаяа байһан морид шэнги һэн. Таршаануудай толгойнуудтань алтан титим малгайнуудтал адлишуу юумэн үмдѳѳтэй, тэдэнэй нюур шарайнуудынь хүнэйхидэл адлинууд һэн. 8Таршаануудай толгойнуудай үһэниинь эхэнэр хүнэй үһэндэл адли, шүдэнүүд гээшэнь арсаланай һоёонуудтал адлирхуу бэлэй. 9Тэдэ таршаанууд дээгүүрээ түмэр шэнги хуягтай һэн, тэдэнэй ниидэхэдэ далинуудайнь хииганаан гээшэ олон тоото мори тэргээр дайн байлдаанда наяргалдан түергэлдэн орожо байһандал үзэгдѳѳ бэлэй. 10Тэдэ таршаануудай һүүлнүүдынь хорото абаахайнуудайхидал адли һэн, таршаануудай һүүлнүүдтэнь хадхуурнууд бии һэн; таршаанууд тэдэ хадхуурнуудаараа таба һарын туршада хүнүүдые хадхажа зобоохо эрхэ засагтай байгаа. 11Тэдэ таршаануудай хааниинь оёоргүй гүнзэгы нүхэнэй эльгээмэл байһан юм; тэрэ эльгээмэлынь еврей хэлээр Аваддон, грек хэлээр Аполлион (оршуулбал: «Эбдэгшэ») бэлэй. 12Нэгэ аюул зоболонгой үнгэрхэдэ, хойноһоонь баһа хоёр ехэ гашуудал зоболон ерэхэ ёһотой байгаа. 13Зургаадахи эльгээмэлэй бүреэгээ дуугаргахадань, Бурханай урдахи тахилай алтан шэрээгэй дүрбэн булангай эбэрнүүдһээ абяа дуулабаб. 14Томо бүреэ бариһан зургаадахи эльгээмэлдэ тэрэ абяан иигэжэ хэлэбэ: «Агууехэ Евфрат мүрэнэй шадар хүлеэтэй Бурханай дүрбэн эльгээмэлнүүдые таби». 15Тиихэдэнь хүн зоной гурбанай нэгэ хубиие алаха хюдаха эгээл тэрэ саг, үдэрѳѳ, һара, жэлээ хүлеэжэ, бэлэн болоод байһан тэдэ дүрбэн эльгээмэлнүүд табигдаа бэлэй. 16Хамта дээрээ тэндэнь хоёр зуун сая морин сэрэгшэд байна гэлсэхые дуулааб. 17Эдэ моринуудай, унаад ябаһан хүнүүдэйнь иимэ байхые харааб: сэрэгшэдынь гал улаан, миндаргадал адли сэнхир, хүхэртэл адли шара хуягуудые үмдѳѳд байгаа. Моридойнь тархи толгой арсаланайхидал адли һэн. Моридой аман сооһоо гал, утаан, хүхэр гаража байгаа. 18Үхэлэй аюулта гал, утаан, хүхэр гурбан зүйлнүүд моридой аманһаа гараад, хүн зоной гурбанай нэгэ хубиие алаа хюдаа һэн. 19Юундэб гэбэл, моридойнь хүсэ шадал тэдэнэй амандань, һүүлнүүдтэнь байгаа. Тэдэнэй һүүлнүүдынь тархи толгойнуудтай могойнуудай түхэлтэй һэн, тиимэ һүүлнүүдээрээ хүн зониие хорложо аладаг бэлэй. 20Иимэ ехэ аюул зоболондо орожо үхѳѳгүй үлэһэн хүнүүд ѳѳһэдынгѳѳ нүгэлтэ хара хэрэгүүдые үйлэдэжэл байгаа. Тэдэнэр алта, мүнгѳѳр, гуули зэдээр, шулуу модоор хэгдэһэн худал хуурмаг шүтѳѳнүүдтэ, ада шүдхэрнүүдтэ урдынхидаал адляар һүгэдэн мүргэһѳѳр байгаа. Харин тиихэдэ тэдэ хуурмаг шүтѳѳнүүдынь юумэ үзэжэ харажашье, дуулажа шагнажашье, ябажа хүдэлжэшье шадахагүй юм. 21Бусад үлэһэн тэдэ зон хүнүүдые аладаг хюдадаг, эльбэ шэди үйлэдэдэг, забхай зальхай ябадал гаргадаг, хулгай худал хэдэг ябадалаа орхёогүй байһаар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\