Римэйхиндэ 1

1Бурханай хайра дурада хүртэһэн, тэрэнэй нангин арадынь байхаар дуудуулагдаһан Рим хотын бүгэдэ зон, таанадта Иисус Христосой зараса, элшэнгээр һунгагдаһан Павел бэшэнэ. Манай Эсэгэ Бурхан ба Дээдын Эзэн Иисус Христос таанадта үршѳѳл хайра ба амгалан тайбаниие үршѳѳг лэ! Бурхан Һайн Мэдээсэл номнохыемни намайе шэлэжэ абаа юм. Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэнэй ёһоор Бурхан тэрэ Һайн Мэдээсэлые урдань лүндэншэдѳѳрѳѳ дамжуулан найдуулһан байгаа. Тэрэ Мэдээсэлнь Бурханай Хүбүүн, манай Дээдын Эзэн Иисус Христос тухай. Иисус хүнэй бэе бэелхэдээ Давидай үри һадаһан боложо түрѳѳ. Харин тэрэнэй һүр хүсэтэй Бурханай Хүбүүн байһыень, үхѳѳд амидырхадань Нангин Һүлдэ харуулаа. Бүхы яһатаниие, тиихэдэ Иисус Христосой дуудаһан таанадые этигэл һүзэгтэй, мэдэлдэ оросотой болгохын тула Бурхан Хүбүүгээрээ дамжан, тэрэнэй аша туһада намайе элшэн болгон үршѳѳгѳѳ юм. 8Бүхы газар дэлхэйнхидэй танай этигэл һүзэг тухай дуулажа байһандань би Иисус Христосоор дамжуулан та бүхэнэй түлѳѳ нэн түрүүн Бурханда баяр баясхалан хүргэнэб. 9Зальбарха бүхэндѳѳ таанад тухай дурдажа, таанадтай хэзээшьеб уулзуулхыень гуйдаг байһыемни Бурхан мэдэхэ. Би Хүбүүн тухайнь Һайн Мэдээсэл номнон, үнэн зүрхэнһѳѳ тэрээндэ алба хэнэ ха юмбиб. 11Би таанадтай уулзажа, Бурханай Һүлдын үршѳѳһэн аша буянгаар хубаалсахаяа аргагүй ехээр хүсэжэ байнаб. Тиигэбэл этигэл һүзэгтнай бэхижэхэ байгаа. 12Этигэл һүзэгѳѳрѳѳ бидэ бэе бэеэ урмашуулха байгаалди. 13Аха дүүнэр, таанадта ошохо гэжэ минии оло дахин тэмүүлдэг байһые мэдэжэ байха ёһотойт. Гэхэдэ, нэгэл юумэн намда ходо һаалта болодог байгаа. Бусад арадуудай дунда хүнүүдые Христосто хандуулдагтайгаал адляар таанадайшье дунда үрэ дүнтэйгѳѳр ажаллаха дуратай байгааб. 14Хүнүүд хүмүүжүүлэгдэһэн гү, али хүмүүжүүлэгдээгүй гү, эрдэм ухаантай гү, али ном болбосоролгүй байна гү, илгаагүй юм. Би хүн бүхэндэ Һайн Мэдээсэлые номнохо ёһотой хүм. Тиимэл ушарһаа би Римдэ байһан таанадташье ошожо номнохые аргагүй ехээр хүсэжэ байнаб. 16Һайн Мэдээсэл тухай номнохоёо би эшэнэгүйб. Ушарынь юуб гэхэдэ, тэрэ һүзэглэһэн хүн бүхэниие, нэн түрүүн еврейнүүдые, тиихэдэ баһал бусад арадуудые абарха Бурханай һүр хүсэн юм. 17Гансал этигэл һүзэгэй ашаар хүнүүдые Бурханай үнэн сэдьхэлтэн болгодогынь Һайн Мэдээсэл соо элеэр харуулагдана. «Үнэн сэдьхэлтэн этигэл һүзэгэйнгѳѳл ашаар ажамидарха», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй. 18Нүгэлтэ болон бузар муухай юумэнүүдые үйлэдэжэ, үнэн зүбые даража байһан хүнүүдтэ ехэ уур сухалтай байһанаа Бурхан тэнгэриһээ харуулна. 19Бурхан тухай мэдэжэ болохо бүхы юумэнүүдые тэдэ зон мэдэнэ, юундэб гэхэдэ, тэдэ зондо бултандань Бурхан ѳѳрыгѳѳ элирүүлэн харуулаа юм. 20Бурханай харагдадаггүй мүнхэ һүр хүсэн болон Бурханай мүн шанарынь газар дэлхэйн зохёон бүтээгдэхэһээ эхилэн тэрэнэй бүхы бүтээһэн юумэнүүдэй ашаар эли харуулагдана. Тиимэһээл үнѳѳхи зондо ѳѳһэдыгѳѳ хамгаалха юумэн байхагүй. 21Тэдэнэр Бурханиие мэдэһэншье һаа, Бурханда алдар соло дуудаагүй, баяр баясхаланшье хүргѳѳгүй. Тэдэнэй һанал бодолынь удхагүй хооһон боложо, тэнэг зүрхэ сэдьхэлынь харанхыда хушагдаба. 22Тэдэнэр ѳѳһэд тухайгаа ухаантай сэсэнбди гэнэ, үнэн дээрээ тэдэнэр үбэштэй тэнэгүүд юм. 23Тэдэнэр алдарта, мүнхэ Бурханда һүгэдэхын орондо мүнхэ амидаралгүй хүнүүдтэ гү, али шубуудта, амитадта, мүлхигшэдтэ адли онгонуудта шүтэнэ. 24Тиимэһээ Бурхан тэдэ зониие ѳѳһэдынь замаар ябуулаа. Тэдэнэр хэхэ дуратай юумэеэ хээ, бузар муухай һанал бодолнуудынь эшэхээр юумэнүүдые хүүлэн, бэеыень бузарлуулжа байгаа. 25Тэдэнэр Бурхан тухай үнэн зүбые худал хуурмагаар һэлгээ, тиигээд хэтын хэтэдэ магтаал солотой байха Бүтээгшэ Бурханда шүтэхын орондо Бурханай бүтээһэн юумэнүүдтэ шүтэжэ байна. 26Тиигэхэдэнь ѳѳһэдынгѳѳ хүсэлэнгүүдые дахан ажамидархадань Бурхан тэдэндэ һаалта хээгүй. Тэдэнэй эхэнэрнүүдыньшье дэлхэйн жама ёһоор хурисалда орохоёо болёод, юрэ бусын аргаар хурисалда ородог болобо. 27Эрэшүүлшье тон тиигэжэл ябадаг болоо. Тэдэнэр эхэнэрнүүдтэй унтахаяа болёод, эрэ хүнтэй унтахые аргагүй ехээр хүсэдэг болоо. Тиигэжэ эрэшүүл бэе бэетэйгээ эшэмээр юумэ худхана, тиигээд һүүлэй һүүлдэ буруу ябадалнуудайнгаа түлѳѳ хэһээлтэдэ хүртэнэ. 28Тэдэ зоной Бурхан тухай бодожо байхаяа арсаһан хадань тэдэнэй тэнэг хооһон ухаан бодолойнгоо хүсэлэнгѳѳр ябахадань Бурхан һаалта хээгүй. Тиимэһээл тэдэ зон хэхэ ёһогүй юумэнүүдые хэнэ. 29Тиимэһээл тэдэнэр нүгэл шэбэлдэ унаһан, зальхай забхай ябадалтай, алта мүнгэндэ шунаһан, хара һанаатай зон. Тэдэнэр атаархадаг, аладаг, хэрүүл ама гаргадаг, худалаар хэлэдэг, харата ааша гаргадаг, хүниие хардадаг, 30хоблодог, Бурханда дурагүй байдаг, хүниие доромжолдог, ѳѳрѳѳрѳѳ омогорходог, һайрхадаг, муу муухай юумые ходо һанаашалжа байдаг, аба эжынгээ үгэ дууладаггүй юм. 31Тэдэнэр тэнэг хооһон, хэлэһэн үгэдѳѳ хүрэдэггүй, хүниие үршѳѳхэ, хайрлаха гэжэ мэдэдэггүй юм. 32Тиимэ юумэ үйлэдэжэ байһан хүн бүхэн үхэлдэ хүртэхэ табилантай гэжэ Бурханай хэлэһые мэдэжэ байһаншье һаа, тэдэнэр нүгэлтэ юумэ хэжэл байдаг, үшѳѳ тиихэдэ бусад зониие тиимэ юумэ үйлэдүүлхэдэ түлхидэг юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\