Римэйхиндэ 10

1Аха дүүнэр! Израилиин арад зоной абарагдахые би бүхы зүрхэ сэдьхэлээрээ хүсэнэб, тэрээн тухай Бурханда зальбарнаб. 2Тэдэнэр Бурханда һүгэдэдэг гэжэ гэршэлнэб, гэхэтэй сасуу тэдэнэй хайра дуран үнэн зүб мэдэрэл дээрэ оршоногүй. 3Тэдэнэр Бурханай урда яажа үнэн сэдьхэлтэй байхые мэдэнгүй, ѳѳһэдынхеэрээ болоод, Бурханай мэдэлһээнь гаран, үнэн сэдьхэлтэй болгодог Бурханай замһаа хадуурна. 4Ушарынь хэлэбэл, һүзэглэһэн хүн бүхэнэй үнэн сэдьхэлтэй болохын тула Христос Хуулиин зорилго бэелүүлнэ. 5Хуули сахин үнэн сэдьхэлтэй болохо тухай: «Хуулиин захяа заабаринуудые сахиһан хүн бүхэн амиды байха», – гэжэ Моисей бэшээ. 6Харин этигэл һүзэгэйнгѳѳ ашаар үнэн сэдьхэлтэн гэжэ тоологдодог зондо хэлэгдэнэ: «Христосые ѳѳһэдтѳѳ доошонь буулгахаяа тэнгэри ѳѳдэ гараһанай хэрэггүй». 7Али «Христосые үхэлһѳѳ бодхоохын тула үхэлэй доодо орондо бууһанай хэрэггүй». 8Юундэб гэбэл, «Бурханай мэдээсэл хажуудашни байна, хэлэ амандашни, зүрхэ сэдьхэлдэшни байна». Эгээл тэрэ мэдээсэлые бидэ таанадта номнонобди. 9Хэрбээ Иисусые Дээдын Эзэн гэжэ айладхаад, Бурхан тэрэниие амидыруулаа гэжэ зүрхэ сэдьхэлээрээ этигэжэ байбал, ши абарагдахаш. 10Зүрхэ сэдьхэлээрээ һүзэглэһэнэйнгѳѳ ашаар бидэ үнэн сэдьхэлтэн болонобди, хэлэ амаараа айладхан абарагданабди. 11«Тэрээндэ һүзэглэһэн хүн бүхэн урмаа хухархагүй», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 12Еврей хүн гү, али ондоо яһанай хүн гү, ямаршье илгаагүй юм. Дээдын Эзэн хүн бүхэндэ ори ганса юм, тиин тэрээндэ хандаһан хүн бүхэниие тэрэ элбэг дэлбэгээр үршѳѳлдѳѳ хүртѳѳдэг. 13«Дээдын Эзэниие дуудаһан хүн бүхэн абарагдаха», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг ха юм. 14Тиигээд һүзэглѳѳгүй байһан хүнѳѳ яажа гуйн дуудалтайб? Тиихэдэ тэрээн тухай дуулаагүй аад, яажа һүзэглэлтэйб? Тиихэдэ хүнэй номноогүй ушарта яажа мэдээсэлые дуулалтайб? 15Тиихэдэ номногшодые ябуулаагүй һаа, яажа мэдээсэлые номнолтойб? «Һайн Мэдээсэл асаржа байһан номногшодой ерэхые харахада үзэсхэлэнтэ гоё юм», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 16Гэхэтэй сасуу Һайн Мэдээсэлдэ булта этигээгүй юм. «Дээдын Эзэн, хэн манай мэдээсэлдэ этигээб?» – гэжэ Исайя лүндэншэн хэлэнэ. 17Тиимэһээ этигэл һүзэгтэй болохын тула хүн мэдээсэл дуулаха ёһотой, тиин мэдээсэлэй үгтэхын тула Христос тухай номногдохо ёһотой. 18Израилиин арад зон мэдээсэл дуулаагүй аал гэжэ би асуужа байнаб. Юундэ дуулаагүй байха юм, «Тэдэнэй дуун бүхы газар дэлхэйгээр тараа, тэдэнэй үгэнүүдынь газар дэлхэйн заха хизаар хүрѳѳ», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ ха юм. 19Израилиин арад зон ойлгоо гү, али үгы гү гэжэ би дахин асуунаб. Моисей ѳѳрѳѳ энээндэ Дээдын Эзэнэй нэрһээ харюу үгѳѳ юм: «Юуншье бэшэ яһатанаар би арад зонойнгоо атаархал түрүүлхэб, юушье ойлгодоггүй хүнүүдээр би арад зонойнгоо уур сухалынь хүргэхэб». 20«Намайе бэдэрээгүй хүнүүд намайе олоо. Нам тухай асуужа байгаагүй хүнүүдтэ би ѳѳрыгѳѳ нээгээб», – гэжэ Исайяшье Бурханай нэрһээ зоригтой хатуугаар айладхана. 21«Үгэ дууладаггүй, үһэрхүү зүрюу арадта Дээдын Эзэн бүхэли үдэртѳѳ гараа һарбайжа байгаа», – гэжэ Исайя Израилиин арад тухай хэлэнэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\