Римэйхиндэ 11

1Зай, тиихэдээ Бурхан ѳѳрынгѳѳ арадһаа арсаба гээшэ гү гэжэ би һуранаб. Үгыл даа! Би ѳѳрѳѳшье Израилиин хүн, Абраһамай үри һадаһан, Вениаминай обогой хүн гээшэб. 2Эхинһээ нааша шэлэжэ абаһан арадһаа Бурхан арсаагүй. Нангин Бэшэг соо Израилиин арадые зэмэлэн Илиягай Бурханда хандаһые һананагүй аалта? 3Тэрэ: «Дээдын Эзэн, тэдэнэр шинии лүндэншэдые алаа, үргэлэй газарнуудыешни һандаргаа, би гансаараал үлѳѳд байнаб, тиин тэдэнэр намайешье алаха гэжэ забдана», – гээ һэн. 4Бурхан харюудань юун гэжэ хэлээ һэм? «Хуурмаг бурхан Ваалда мүргѳѳгүй долоон мянган хүнүүдые би ѳѳртѳѳ үлѳѳгѳѳб». 5Мүнѳѳнэйшье сагта тон тиимэ: Бурханай үршѳѳл хайраар шэлэгдэжэ абтаһан хүнүүд үшѳѳл бии юм. 6Тэрэ хүнүүдые хэһэн хэрэгүүдээрнь бэшэ, харин үршѳѳл хайраараа шэлэжэ абадаг юм. Тиигээгүй болбол тэрэнэй үршѳѳл хайра бодото бэшэ байха һэн. 7Зай юун болоноб? Израилиин арад зон бэдэрһэн юумэеэ олоогүй. Зүгѳѳр үсѳѳхэн лэ Бурханай шэлэжэ абаһан хүнүүд бэдэрээшэеэ олоо юм, харин бусад зониинь Бурханай уряалые анхараагүй юм. 8Нангин Бэшэг соо хэлэһэнэй ёһоор: «Бурхан тэдэнэй сэдьхэлые мэдэрэлгүй болгоо, тиин тэдэнэр мүнѳѳдэршье болотор хараха гү, али дуулаха аргагүй байна». 9«Найр баярай шэрээдэ һуухадаа тэдэнэр зангада орог, бүдэржэ унаг, хэһээлтэдэ орог! 10Хаража шадахагүй байхаар Тэдэ һохорог лэ! Бэрхэшээл зоболонгуудта дарагдан хэтын хэтэдэ тахииг лэ!» – гэжэ Давид бэшэнэ. 11Тиигэбэл еврейнүүд дахин хэзээшье һэргэжэ бодохогүйгѳѳр бүдэржэ унаа гү гэжэ би һуранаб. Үгыл даа! Тэдэнэй нүгэл шэбэлдэ унахада, атаархалынь хүргэжэ байхаар бусад арадууд абаралда хүртѳѳ. 12Еврейнүүдэй нүгэлһѳѳ боложо газар дэлхэйнхид элбэг дэлбэгээр буян хэшэгтэ хүртѳѳ, тэдэнэй оюун сэдьхэлэй ядуу байһанһаа бусад арадууд баян бардамаар буян хэшэгтэ хүртѳѳ. Тиихэдэ еврейнүүдэй Бурханда хандабалнь, буян хэшэг бүришье элбэг дэлбэгээр үгтэхэ бэшэ аал. 13Бусад арадууд, мүнѳѳ би таанадта ханданаб. Бусад арадуудай элшэнээр ажаллажа байһандаа би бахархажа байхаб. 14Тиигэжэ ѳѳрынгѳѳ яһанай аха дүүнэрэй дунда атаархал түрүүлжэ, заримыеньшье абаржа магадгүйб. 15Тэдэнһээ арсахадаа, Бурхан бусад арадуудтай эбгүй байһанаа эбтэй эетэй болоо. Харин Бурханай еврейнүүдые ойртуулбалнь, юун болохоб? Тиигэбэл үхэһэн хүнүүдэй амидырһантай адли байха! 16Хэрбээ дээжынь Бурханда зорюулаатай байбал, үлэһэнииньшье арюун сэбэр байхал. Хэрбээ модоной үндэһэниинь Бурханда зорюулаатай байбал, эшэ һалаануудыньшье баһа арюун сэбэр байха юм. 17Һуулгагдаһан модоной зарим һалаануудыень таһалаад, орондонь зэрлиг оливай һалаануудые һуурижуулба ха. Бусад арадуудай түлѳѳлэгшэ таанад эгээл тэрэ зэрлиг оливай модотой адлит, мүнѳѳ таанад үндэһэндэ, шэмэ шүүһэндэ баһа хабаатай болобот. 18Тиимэһээ таанад үнѳѳхи һалаануудта адляар таһалагдажа хаягдаһан хүнүүдые доогуур бү харагты. Яахадаа таанад хамараа дээгүүр үргэбэбта? Таанад миин лэ һалаанууд ха юмта, таанад үндэһэ тэнжүүлэн баринагүйт, харин үндэһэн таанадые тэнжүүлэн барина. 19«Минии һуурижахын лэ тула һалаанууд таһалагдаһан байгаа», – гээд таанад хэлэхэт. 20Тэрэшни зүб. Тэдэнэр этигэл һүзэггүй байһан хадаа таһаржа унаа, харин таанад этигэл һүзэгѳѳрѳѳл тэрэ һууринда баригдажа байнат. Тиимэһээ тэрээгүүрээ бү бахархагты, зүгѳѳр айжа һүрдэжэ байгты. 21Бурхан жэнхэни һалаанууд болохо еврейнүүдыешье хайрлаагүй, тиихэдэ тэрээндэ үһэрхэбэлтнай, тэрэ таанадые бүришье хайрлахагүй. 22Бурхан ямар үршѳѳл хайратай, ямар уур сухалтай байдаг бэ гэжэ таанад эндэһээ харабат. Бурхан ѳѳртэнь үһэрхэһэн зондо уур сухалтайгаар, зүгѳѳр тэрэнэй үршѳѳл хайрада байһан танда үршѳѳл хайратайгаар хандадаг. Тэрэнэй үршѳѳл хайрадань оршоогүй һаатнай, таанадые баһал таһалжа хаяха. 23Харин үнѳѳхи этигэл һүзэггүй еврейнүүд хубилбал, дахин һууриндаа байрлуулагдаха. Бурхан тэдэниие бусаажа һууриндань байрлуулха арга хүсэтэй юм. 24Бусад арадууд таанад зэрлиг оливай һалаа набшаһадта адлит. Хэрбээ ѳѳһэдынгѳѳ зэрлиг модонһоо таһалагдаад, ондоо таримал оливай модондо һуурижуулагдадаг байхадань, таримал модоной һалаада адли еврейнүүдые түрэл һууриндань һуулгахада Бурханда бүришье амархан бэшэ гү? 25Аха дүүнэр, ѳѳһэдыгѳѳ сэсэн ухаатайбди гэжэ бодожо байхагүйнтнай тула энэ нюуса үнэниие таанадта мэдүүлхэ һанаатайб. Израилиин зарим хүн зон хододоо тиимэ зүрюу байхагүй, тэдэнэр шэлэгдэһэн бусад арадуудай бүрин Бурханда ерэтэр лэ тиимэ байха. 26Тиигэжэ Израилиин бүхы арад зон абарагдаха. «Сион хадаһаа Абарагша ерэхэ, Яковай үри һадаһадһаа нүгэл шэбэлые зайсуулха. 27Тэдэнэй нүгэл шэбэлыень зайсуулаад, Би тэдэнтэй энэ хэлсээ баталхаб», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг. 28Бусад арадууд таанадай аша туһада Һайн Мэдээсэлые буруушааһан еврейнүүд Бурханай дайсадынь болоо. Харин Бурханай шэлэжэ абаһанай, үбгэ эсэгэнэртэнь үгэһэн найдуулгын ашаар тэдэнэр Бурханай нүхэдынь юм. 29Ушарынь юуб гэбэл, Бурхан шэлэжэ абаһан, буян хэшэгтээ хүртѳѳһэн хүнүүд тухайгаа һаналаа хубилгадаггүй. 30Бусад арад таанадай урдань Бурханай үгэ дууладаггүй байһантайтнайл адляар мүнѳѳ еврейнүүд баһа Бурханай үгэ дууладаггүй. Тэрээнһээнь боложо таанад Бурханай үршѳѳл хайрада хүртэбэт. 31Тон тиигэжэл танай хүртэһэн үршѳѳл хайрада хүртэхын тула еврейнүүд Бурханай үгэ дууланагүй. 32Үршѳѳл хайраяа бултанда харуулхын тула Бурхан бүхы хүнүүдые үсэд зүрюу ябадалайнь түлѳѳ баряад байгаа. 33Хэн Бурханай баян бардамые, сэсэн ухааниие, мэдэрэл ойлгосые хэмжэжэ барахаб? Хэн тэрэнэй шиидхэбэри шүүбэриие тайлбарилжа шадахаб? Хэн тэрэнэй харгы замые ойлгохоб? 34Бурханай һанал бодолнуудые мэдэжэ байһан, али тэрээндэ зүблэл үгэжэ байһан хүн олдохо аал? 35Бусаажа үгэхэ уялгатайгаар Дээдын Эзэндэ юумэ зээлидэһэн хүн байха аал? 36Бүхы юумые тэрэ бүтээһэн байна, бүхы юумэн тэрэнэй ашаар ба тэрэнэй тулада оршоно ха юм. Бурхан хэтын хэтэдэ алдар солотой байһай! Болтогой.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\