Римэйхиндэ 12

1Зай, аха дүүнэрни, Бурханай үршѳѳл хайраар ѳѳһэдыгѳѳ арюун сэбэр, таатай, амиды үргэл болгон Бурханда асарагты гэжэ гуйжа байнаб. Тиигэбэл тэрэтнай танай бодото алба болохо. 2Энэ дэлхэйн зондо адли бү байгты, харин ухаан бодолоо шэнэлүүлэн, ѳѳһэдыгѳѳ бүрин хубилгагты. Тиигэбэл таанад Бурханай эрхэ мэдэлые: тэрээндэ һайн һайхан, таатай, эрхим түгэс байхые мэдэжэ байхат. 3Бурханай намда үршѳѳһэн абьяас бэлэгэй ашаар таанадай хүн бүхэндэ хэлэнэб: байһанһаан үлүү ехээр ѳѳр тухайгаа бү һанажа байгты. Зүгѳѳр Бурханай шамда үгэһэн этигэл һүзэгэй хэмжээгээр ѳѳр тухайгаа дарууханаар бодомжолжо байгты. 4Манай ганса бэедэ олон эрхэтэнүүд байна ха юм, тиин бэеын эрхэтэн бүхэн ондо ондоо зорилготой гээшэ. 5Тон тиигэжэл бидэ олоншье байһан мүртѳѳ бултадаа Христостой хамта нэгэ бэе болонобди, тиин бидэ нэгэ бэеын ондо ондоо эрхэтэнүүдтэл адли бэе бэетэйгээ холбоотойбди. 6Тиимэһээ Бурханай маанадта хайрлаһан элдэб янзын абьяас бэлигүүдээ хэрэглэнэбди. Хэрбээ Бурханай хэлэһые дамжуулха абьяас бэлигтэй байгаа һаа, этигэл һүзэгэйнгѳѳ хэмжээгээр лэ хүргэхэ ёһотойбди. 7Бусад зондо алба хэхэ табилантай һаа, алба хэхэ ёһотойбди; һургаха табилантай һаа, һургаха ёһотойбди; 8бусадые урмашуулха табилантай һаа, урмашуулха ёһотойбди. Бусадтай хубаалсажа байгаа һаа, бардам баянаар хубаалсажа бай; хүтэлэгшэ юм һаа, бүхы хүсэ шадалаараа захиржа бай; буян хэгшэ юм һаа, баяртайгаар буян хэжэ бай. 9Хүнүүдтэ үнэн зүрхэнһѳѳ дуратай байгты; нүгэлтэ юумэнүүдһээ зайсажа байгты; һайн һайхан юумэндэ эрмэлзэжэ байгты. 10Бэе бэедээ аха дүүнэртэйл адляар дуратай байгты, бусад зониие ѳѳрһѳѳн дээгүүр хүндэлэгты. 11Дээдын Эзэндэ урматайгаар, оролдосотойгоор алба хэжэ байгты. 12Найдалаараа урмашажа, зоболон бэрхэшээлнүүдтэ тэсэбэритэй байжа, саг үргэлжэ зальбаржа байгты. 13Дуталдажа байһан һүзэглэгшэдтэй хубаалсажа, аяншадые гэртээ оруулан хүндэлжэ байгты. 14Таанадые хашан мүрдэжэ байһан хүнүүдые үреэжэ, хараалгүйгѳѳр үреэжэ байгты. 15Баяр жаргалтай байһан зонтой баярлажа, уйлажа гашуудажа байһан зонтой гашуудажа байгты. 16Хоорондоо нэгэ һанал бодолтой байгты. Омогорхон бахархангүй, юрын хүнүүдтэй нүхэсэжэ байгты. Ѳѳһэд тухайгаа сэсэн ухаантайбди гэжэ бү бодогты. 17Таанадта муу юумэ хэһэн хүндэ харюудань муу юумэ бү хэгты. Харин хүн бүхэнэй һайн гэжэ бододог юумэ бүтээхэеэ оролдогты. 18Хүн бүхэнтэй эбтэй эетэй байхын тула бүхы шадалаараа шармайжа байгты. 19Аха дүүнэр, үһѳѳгѳѳ абаха гэжэ бү забдагты, харин Бурханай уур сухалда тэрэнээ даалгагты. «Би үһѳѳгѳѳ абахаб, би харюулхаб гэжэ Дээдын Эзэн хэлэнэ», – гээд Нангин Бэшэгтэ бэшээтэй байдаг ха юм. 20«Хэрбээ дайсаншни үлэсэжэ байбал, тэрээндээ эдеэ хоол үгэ; хэрбээ ангажа байбал, тэрээнээ ундалуула. Тиигэбэлшни тэрэ эшэһэндээ газар доро орон алдахал», – гэжэ Нангин Бэшэг соо баһа хэлэгдэнэ. 21Харатай муу юумэн шамайе бү илаг, харин орондонь ши харатай муу юумые һайн һайхан юумээр илажа бай.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\