Римэйхиндэ 13

1Хүн бүхэн засаг баригшадай үгэ дуулажа байха ёһотой, ушарынь юуб гэбэл, ганса Бурханай зүбшѳѳлѳѳр лэ хүндэ засаг бариха эрхэ үгтэдэг юм, тиин мүнѳѳнэй засаг баригшадые Бурхан лэ табиһан болоно. 2Засаг захиргаанай урдаһаа эсэргүүсэһэн хүн Бурханай тогтоолдо эсэргүүсэнэ, тиимэһээ тэрэ хэһээлтэдэ орохо. 3Засаг захиргаан һайн юумэ бүтээжэ байһан зондо бэшэ, харин харата муухай юумэ үйлэдэжэ байһан зондо аймшагтай байдаг. Засаг захиргаанһаа айхын хэрэггүй: һайн юумэл бүтээжэ байгаарай, тиигэбэл засаг захиргаанай магтаалда хүртэхэш. 4Тэдэнэршни шинии һайн һайханай түлѳѳ ажаллажа байһан Бурханай зарасанар ха юм. Хэрбээ харата муухай юумэ үйлэдэжэ байбал, тэдээнһээ айжа бай, тэдэшни хэһээхээр бодото хүсэ шадалтай юм. Тэдэ засаг баригшадшни харата муухай юумэ үйлэдэжэ байһан зониие хэһээдэг Бурханай зарасанар юм. 5Тиимэһээл ши гансал хэһээлтэһээ айгаад бэшэ, харин зүб юумэ хэнэб гэжэ һэшхэлээрээ ойлгон засаг баригшадай мэдэлдэ байха ёһотойш. 6Засаг баригшад Бурханай ажал хэхэ уялгатай, тиимэһээл таанад тэдэндэ татабари түлэнэт. 7Үгэхэ ёһотой юумэеэ бүхы хүнүүдтэ үгэжэ байгты: татабари үгэхэ ёһотой болбол, татабаряа үгэгты; алба түлэхэ ёһотой болбол, албаяа түлэгты; һүрдэхэ ёһотой болбол, һүрдэжэ байгты; хүндэлэл үзүүлхэ ёһотой болбол, хүндэлэл үзүүлжэ байгты. 8Хэндэшье үритэй байха ёһогүйт, зүгѳѳр бэе бэедээ дуратай байһантнай гансал үри шэритнай байха ёһотой. Ондоо хүндэ дуратай байхадаа хүн Хуулиин зүйлнүүдые гүйсэдхэбэ гээшэ. 9«Эрэдээ гү, али эхэнэртээ бү урба; бү ала; бү хулгайла; хүнэй юумэндэ бү һанаарха» гэһэн захяа заабаринууд болон бусадшье олон заабаринууд «Дүтынгѳѳ хүндэ ѳѳртѳѳл адли дуратай бай» гэһэн гансал захяа заабари соо тобшологдоно ха юм. 10Хэрбээ таанад бусад зондо дуратай байбал, тэдэ зондоо хэзээшье муу юумэ хэхэгүйт. Хайра дуратай байхань Хуулиин зүйлнүүдые гүйсэдхэхэтэй адли юм. 11Ямар сагай ерээд байһые таанад мэдэнэ ха юмта: нойрһоо һэрихэ сагтнай болоо, анхан этигэһэн хаһада ороходоо абарагдаха сагтнай бүри ойртоо. 12Һүни үнгэрѳѳд, үдэр болохонь ойртобо. Харанхы мунхагта хабаатай юумэнүүдые хэхэеэ болёод, зэр зэбсэг баряад гэрэл туяа соо тулалдахаяа бэлэн байял! 13Үдэрэй гэрэл туяада ажамидаржа байһан зондо зохихоор ѳѳһэдыгѳѳ абажа ябаял: забхай найр наада хэнгүй, архидангүй, ташаяаралдангүй, зальхайралдангүй, хэрүүл ама гаргангүй, атаархалдангүй байжа үзэел. 14Харин Дээдын Эзэн Иисус Христосые хуяг дуулгадал адли үмдэел, нүгэлтэ мүн шанар байдалаа анхархаяа, хүсэлэнгүүдыень хангахаяа болиёл.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\