Римэйхиндэ 14

1Этигэл һүзэгѳѳр һула хүнүүдые хүндэлжэ байгты, һанал бодол тухайнь тэдэнтэй бү арсалдагты. 2Зарим хүнүүдэй этигэл һүзэгынь ямаршье юумэ эдихые зүбшѳѳдэг, харин этигэл һүзэгѳѳр һула хүнүүд гансал ургамал эдидэг. 3Ямаршье юумэ эдидэг хүн нүгѳѳдэ эдидэггүй хүнѳѳ доогуур бү хараг; тиин гансал ургамал эдидэг хүн үнѳѳхи ямаршье юумэ эдидэг хүнѳѳ бү шүүбэрилэг, Бурхан тэрэ хүниие һайшаагаад байна ха юм. 4Ондоо хүнэй зарасые шүүбэрилжэ байхаар ши хэн гээшэбши? Тэрэ хүнэйшни эзэниинь лэ зарасынгаа зүб гү, али буруу байһыень мэдэхэ юм. Тэрэ зүб байха, юундэб гэбэл, Дээдын Эзэн тэрэниие зүб байлгаха арга хүсэтэй юм. 5Зарим хүнүүд нэгэ үдэрые бусад үдэрнүүдтэ ороходоо шухала гэжэ тоолоод, тусгайгаар тэмдэглэдэг, тиихэдэнь нүгѳѳ зарим хүнүүд үдэрнүүдые хоорондонь илгадаггүй. Хүн бүхэмнай хэжэ бодожо байһанайнгаа ушар шалтагынь ойлгожо байг. 6Нэгэ үдэрые бусад үдэрнүүдтэ ороходоо шухала тусхай гэжэ тоолодог хүн Дээдын Эзэнэй алдарта тиигэнэ. Ямаршье юумэ эдидэг хүн Дээдын Эзэнэй алдарта эдинэ, тэрэ эдеэ хоолойнгоо түлѳѳ Бурханда баяр баясхалан хүргэнэ ха юм. Зарим юумэнүүдые эдидэггүй хүн Дээдын Эзэнэй алдарта эдинэгүй, тэрэ хүн Бурханда баяр баясхалан хүргэдэг юм. 7Бидэ ганса бэеэ бодон ажамидардаггүйбди, али ганса бэеэ бодон үхэдэггүйбди. 8Ажамидархадаа бидэ Дээдын Эзэниие бодон ажамидарнабди, үхэхэдѳѳ бидэ Дээдын Эзэниие бодон үхэнэбди. Тиимэһээ амидарна гүбди, али үхэнэ гүбди, бидэ Дээдын Эзэнэйл хүмди. 9Амиды ба үхэһэн хүнүүдэй Дээдын Эзэн байхын тула Христос үхѳѳд амидырһан байгаа. 10Тиихэдээ ши юундэ һүзэглэгшэ аха дүүгээ шүүбэрилээ хүмши? Али яахадаа ши һүзэглэгшэ аха дүүгээ доогуур хараа хүмши? Бидэ бултадаал Бурханай зарга шүүбэридэ орохо ха юмбибди. 11«Яһатан бүхэн урдамни мүргэхэ, ямаршье хэлэтэй хүн намайе Бурхан гэжэ айладхаха, ами наһаараа тангаригланаб гэжэ Дээдын Эзэн хэлэнэ», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг. 12Хүн бүхэмнай ѳѳрынгѳѳ үйлэ ябадалай түлѳѳ Бурханай урда тоосохо юм. 13Зай, бэе бэеэ шүүбэрилхэ шүүмжэлхэеэ болиёл даа. Харин бусад зониие бүдэрүүлхэ гү, али нүгэл шэбэлдэ унагааха юумэ хэхэгүй гэжэ оролдожо байял. 14Ямаршье эдеэ хоол эдижэ болохо гэжэ Дээдын Эзэн Иисус намда бата этигэл үгѳѳ. Хэрбээ таанад зарим эдихэ юумээ бузартай гэжэ тоолоо һаа, тэрэ эдеэнтнай танда бузартай байха. 15Хэрбээ эдижэ байһан юумээрээ ши ондоо хүниие гомдохооболшни, ши хайра дураар хүтэлүүлэгдэнэгүйш. Эдижэ байһан хоолоороо ши тэрэ хүниие доройтуулан бү хосороо. Тэрэ хүнэйшни түлѳѳ Христос ѳѳрынгѳѳ амиие үгѳѳ ха юм. 16Шинии һайн гэжэ бодожо байһан юумэнүүдые хүнүүд бү шүүбэрилэг. 17Ушарынь юуб гэбэл, Бурханай хаан орон эдихэ, ууха тухай бэшэ, харин Нангин Һүлдэһѳѳ эхи абадаг үнэн сэдьхэл, энхэ тайбан, баяр жаргал тухай юм. 18Таанад тиимэ маягаар Христосто алба хэжэ байбал, Бурханда таатай ба хүн зондо хүндэтэй байхат. 19Тиимэһээл бидэ энхэ тайбаниие найруулдаг, бэе бэеынгээ этигэл һүзэг бэхижүүлдэг юумэнүүдтэ зорижо байха ёһотойбди. 20Эдеэ хоолһоо боложо Бурханай хэһэн юумэ бү һандарга. Ямаршье эдеэ хоол эдижэ болохо юм, гэхэтэй сасуу ондоо хүниие нүгэл шэбэлдэ унагааха шалтаг болохо юумэ эдихэнь буруу юм. 21Бусад һүзэглэгшэдые доройтон унагааха шалтаг болохо ямаршье юумэ хэнгүй, мяха эдингүй, архи уунгүй байхань зүб юм. 22Эдэ мэтэ этигэжэ бодожо байһан юумэнүүдээ зосоогоо баряад, Бурхандаал мэдүүлээд бай. Эдиһэн ууһан юумээрээ һэшхэлдээ гэмнүүлээгүй хүн жаргалтай байна! 23Харин эдижэ байһан юумэн тухайгаа һэжэглэһэн хүниие Бурхан тэрэ юумээ эдижэ байхадань гэмнэдэг, юундэб гэбэл, тэрэ хүн этигэл һүзэгэйнгѳѳ ёһоор болоногүй ха юм. Тиин этигэл һүзэгэй ёһоор хэгдэдэггүй юумэнүүд булта нүгэлтэй юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\