Римэйхиндэ 15

1Бата этигэл һүзэгтэй бидэнэр ганса бэеэ бодохо ёһогүйбди, харин этигэл һүзэгѳѳр бирагүйхэн зониие дэмжэхэ ёһотойбди. 2Бусад һүзэглэгшэдэй эрхим һайн байхын түлѳѳ, этигэл һүзэгынь бата бэхи болгохын тула бидэ булта тэдэндэ аша туһатай юумэ хэхэ ёһотойбди. 3Юундэб гэбэл, Христосшье ганса бэеэ бодожо байгаагүй юм. Харин: «Шамайе доромжолһон баһалтанууд нам дээрэ буугаа», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшэгдэһэнэй ёһоор болоо юм. 4Нангин Бэшэг соо хэлээтэй бүхы юумэнүүд маанадта найдал үгэхэ зуураа һургаха, тэсэбэритэй болгохо, урмашуулха зорилготойгоор бэшээтэй байгаа. 5Маанадые тэсэбэритэй байлгадаг, урмашуулдаг Бурхан Христос Иисусай жэшээгээр таанадые нэгэ һанал бодолтой байлгаһай. 6Тиигэбэл таанад бултадаа нэгэ дуугаар Бурханда, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэдэ алдар соло дуудахат. 7Христосой таанадые хүндэлдэг байһандал адляар таанадшье бэе бэеэ хүндэлжэ, Бурханда магтаал соло дуудажа байгты. 8Бурханай үбгэ эсэгэнэртэ үгэһэн найдуулгын бүтэһые харуулан, Христос еврейнүүдэй зарасань болон ерээ гэжэ би хэлэнэб. 9Баһа бусад арадуудай үршѳѳл хайрынь түлѳѳ Бурханда магтаал соло дуудажа байхын тула Христос ерээ юм. «Бусад арадуудай дунда би шам тухай айладхажа байхаб, шинии нэрэ алдарта би магтаалнуудые дуулажа байхаб», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг. 10«Бусад яһатад, Бурханай арадтай хамта баярлагты», – гэжэ баһа бэшээтэй байдаг. 11«Бусад яһатад, бултадаа Дээдын Эзэндэ магтаал соло дуудагты, бүхы арад, тэрээниие алдаршуулагты!» – гэжэ баһа бэшээтэй байдаг. 12«Иессэй үри һадаһан бии болохо, тэрэ бусад арадые захирхаяа ерэхэ, харин тэдэнэрынь тэрээндэ найдажа байха», – гэжэ баһа Исайя хэлэнэ. 13Найдал үршѳѳдэг Бурхан этигэл һүзэгэйтнай ашаар таанадые бүтэн баяр жаргалаар ба амгалан байдалаар дүүргэг лэ, тиигэжэ Нангин Һүлдын хүсѳѳр этигэл найдалтнай нэмэгдэжэ байг лэ. 14Аха дүүнэрни, таанад эрхим һайнта, элдэб янзын эрдэм мэдэрэлтэйт, бэе бэеэ һургаха аргатайт гэжэ би хатуу этигэлтэй байнаб. 15Энэ бэшэг соогоо зарим юумэнүүдые һануулхадаа би сэхыень хэлээб. Бурханай үршѳѳл хайраар би 16бусад арадуудай аша туһада Христос Иисусай зараса болооб. Бусад арадые Нангин Һүлдын ашаар Бурханда таатай арюун нангин үргэл болгохын тула би Бурханай Һайн Мэдээсэлые номнон, санаартанай ажал ябуулнаб. 17Иисус Христосой ашаар Бурханда алба хэжэ байһанаараа би бахархаха аргатайб. 18Бусад арадуудые Бурханай мэдэлдэ оруулхын тула Христос гайхамшагта тэмдэгүүдээр ба үйлэ хэрэгүүдээр, Бурханай Һүлдын хүсэ шадалаар намаар юу хэлүүлээ, хүүлээ һэм, тэрээн лэ тухай би хѳѳрэхэеэ зүрхэлхэб. Аяншалжа ябахадаа би Иерусалимһаа Иллирик хүрэтэр хаа хаанагүй Христос тухай Һайн Мэдээсэл номножо байгааб. 20Тиихэдээ би ондоо хүнэй татаһан һуури дээрэ барихагүйн тула Христос тухай хүнүүдэй огто дуулаагүй газар дайдаар номнохо гэжэ оролдожо байгааб. 21Нангин Бэшэгэй хэлэһэн ёһоор: «Тэрээн тухай мэдээсэлгүй байһан хүнүүд хараха, Тэрээн тухай юумэ дуулаагүй хүнүүд ойлгохо». 22Таанадта оло дахин ошохо гэхэдэмни, энэ ажални намайе табидаггүй байгаа. 23Харин мүнѳѳ эдэ нютагуудта ажалаа дүүргэһэн, олон жэлэй туршада таанадтай ошожо уулзаха һанаатай байһан юм хадаа 24Испани ошохо замдаа таанадые дайрахаб. Тиигээд нэгэ хэды саг соо таанадтайгаа уулзажа баярлахаб, һүүлдэнь замаа үргэлжэлүүлхэдэмни туһалхат гэжэ найданаб. 25Харин мүнѳѳ би Македониин ба Ахайяын һүзэглэгшэдэй һайн дураараа суглуулһан алта мүнгэ дуталдажа байһан Бурханай хүнүүдтэ хубаажа үгэхѳѳр Иерусалим хото ошоноб. 27Тэдэ һүзэглэгшэд туһалха гэһэн шиидхэбэри ѳѳһэдѳѳ гаргаа. Гэхэтэй зэргэ үнэн бодолоороо тэдэнэр туһалха ёһотойшье юм. Хэрбээ еврейнүүд оюун сэдьхэлэй буян хэшэгээрээ бусад арадуудтай хубаалдаһан байбал, бусад арадуудшье алта мүнгэнэй буян хэшэгээрээ еврейнүүдтэ туһалха ёһотой юм. 28Тэдэндэ суглуулагдаһан алта мүнгэ хүргэхэ ажалаа бүтээгээд, би таанадаа дайран Испани руу ябахаб. 29Таанадта ерэхэдээ би Христосой буян хэшэгээр таанадтай элбэг дэлбэгээр хубаалсахаб гэжэ мэдэнэб. 30Аха дүүнэр, намтай хамта минии түлѳѳ Бурханда ханалгатайгаар зальбаржа байгыт даа гэжэ гуйнаб. Бидэ манай Дээдын Эзэн Иисус Христосто нэгэ адли этигэл һүзэгтэй, Һүлдын үршѳѳдэг нэгэ адли хайра дуратай ха юмбибди. 31Иудейн һүзэггүй зонһоо Бурхан намайе аршалһай, Иерусалимда хэхэ ажални тэндэхи Бурханай зондо һайшаагдаһай гэжэ зальбарыт даа. 32Тиигэбэл би, Бурханай хүсѳѳ һаа, таанадта баяр жаргалтай ерэхэб, таанадтайгаа уулзаад һанаагаа амархаб. 33Амгалан байдал үршѳѳдэг Бурхан та бүхэнтэй оршожо байхань болтогой!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\