Римэйхиндэ 16

1Кенхрейын һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ хүдэлдэг Фойбэ эгэшэтэй таанадые танилсуулхамни. 2Тэрэниие Бурханай хүнүүдтэ зохихо ёһоор Дээдын Эзэнэй нэрээр угтажа абаарайгты, хэрэгүүдтэнь ѳѳһэдынгѳѳ зүгһѳѳ шадалаараа хамһалсажа байгаарайгты. Тэрэ эхэнэр намдашье, бусадшье олон зондо ехэ туһа хүргѳѳ юм. 3Акила Прискилла хоёрто намһаа мэндэ дамжуулаарайгты. Тэдэнэр намтай хамта Христос Иисуста гансашье алба хэжэ байгаа бэшэ, 4харин минии түлѳѳ ами наһанай аюул оһолдошье орожо байгаа. Гансашье би бэшэ, харин еврей-бэшэ һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүд бултадаа тэдээндэ баяр баясхалан хүргэжэ байна. 5Тэдэнэй гэртэ суглардаг һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ амар мэндэ хүргѳѳрэйгты. Аси можын Христосто һүзэглэгшэдэй түрүүшын хүниинь байһан инаг хайрата Эпанэт нүхэртэмни мэндэ дамжуулаарайгты. 6Таанадай аша туһада аргагүй ехээр хүдэлжэ байһан Марияда амар мэндэ хүргѳѳрэйгты. 7Намтай хамта түрмэдэ һууһан манай яһанай Андроник Юния хоёрто мэндэ дамжуулаарайгты. Тэдэ хоёр элшэнэрэй дунда мэдээжэ, намһаа урда Христосто һүзэглэһэн түүхэтэй юм. 8Дээдын Эзэнээр намда ехэл хайра дуратай байдаг Амплиатда мэндэ дамжуулаарайгты. 9Маанадаар хамта Христосто алба хэдэг Урбанда, минии инаг хайратай Стахида амар мэндэ хүргѳѳрэйгты. 10Туршалгануудые дабахадаа Христосто үнэн сэхэ байһанаа баталһан Апеллестэ мэндэ дамжуулаарайгты. Аристобулай гэр бүлэдэ амар мэндэ хэлээрэйгты. 11Минии яһанай Иродиондо, Христосто һүзэглэдэг Наркисай гэр бүлынхидтэ амар мэндэ хүргѳѳрэйгты. 12Дээдын Эзэндэ алба хэжэ байһан Трюфана Трюфоса хоёрто, Дээдын Эзэнэй аша туһада аргагүй ехэ ажал бүтээһэн инаг хайрата Персидэдэ мэндэ дамжуулаарайгты. 13Дээдын Эзэнэй шэлэжэ абаһан Руфта, намда хүбүүндээл адли хандадаг тэрэнэй эжыдэ мэндыемни дамжуулаарайгты. 14Асинкрит, Флегонт, Ерми, Патроб, Ерма болон тэдэнтэй байһан бусад һүзэглэгшэ аха дүүнэртэ мэндыемни дамжуулаарайт. 15Филолог Юлия хоёрто, Нерейдэ, тэрэнэй дүү басаганда, Олимпда, тэдэнтэй хамта байһан Бурханай бүхы хүнүүдтэ мэндыемни дамжуулаарайгты. 16Бэе бэеэ таалажа амаршалаарайгты. Христосой һүзэглэгшэдэй бүхы бүлгэмүүд таанадта мэндэеэ дамжуулжа байна. 17Аха дүүнэр, таанадай һуража абаһан бүхы юумые буруушаан, бэрхэшээл зоболон тулгаруулдаг, һүзэглэгшэдэй бүлгэмые хоорондонь хубаадаг хүнүүдһээ болгоомжолжо байгты гэжэ гуйнаб. Таанад тиимэ зонһоо зайсажа байгты. 18Тэдэ зон тиимэ юумэ хэхэдээ, манай Дээдын Эзэн Христосто бэшэ, харин ѳѳрынгѳѳ гэдэһэ ходоодо алба хэнэ гээшэ. Тэдэнэр уран гоё үгэ хүүрээрээ гэнэн гэдэргэ зонииел зангадаа оруулдаг юм. 19Дээдын Эзэнэй мэдэлдэ бүрин байдагыетнай хүн бүхэн мэдэхэ, тиимэһээ би таанадай түлѳѳ баярлажа байдаг хүнби. Һайн һайхан юумые ойлгожо байгаад, нүгэлтэ муухай юумэнһээ зайсажа байһайт гэжэ хүсэнэб. 20Маанадта амгалан байдал үршѳѳдэг Бурхан удангүй сатанае танай ула доро оруулан һүнѳѳхэ. Манай Дээдын Эзэн Иисусай үршѳѳл хайра таанадтай оршожо байхань болтогой! 21Намтай хамта хүдэлдэг Тимофей, баһа манай яһатанай хамаатан Луций, Иасон, Сосипатр гэгшэд таанадта мэндые дамжуулна. 22Энэ бэшэгые саарһан дээрэ буулгаһан һүзэглэгшэ Тертий би баһа таанадта амар мэндые дамжуулнаб. 23Гэртээ намайе айлшалуулжа байһан, һүзэглэгшэдэй бүлгэмые суглуулжа байһан Гай таанадта мэндые дамжуулна. Хотын мүнгэнэй һан эрхилэгшэ Эраст, Кварт дүүмнай таанадта баһа мэндые дамжуулна. 24Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой үршѳѳл хайра та бүхэнтэй оршожо байһай! 25Бурханда магтаал соло дуудая! Тэрэ болбол Иисус Христос тухай минии номноһон Һайн Мэдээсэлэй ёһоор танай этигэл һүзэгые бэхижүүлхэ аргатай юм. Урдань тэрэ Һайн Мэдээсэл үни удаан саг соо далда нюуса байгаа. 26Харин мүнѳѳ тэрэ үнэн зүбые лүндэншэдэй бэшэгүүд нээгээ; бүхы хүнүүдэй һүзэглэжэ, үгыень дуулажа байхын тула мүнхэ Бурхан захиралтаараа бүхы арадуудта тэрэниие мэдүүлээ. 27Ори ганса, сэсэн мэргэн Бурхан Иисус Христосой ашаар хэтын хэтэдэ алдар солотой байһай! Болтогой!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\