Римэйхиндэ 2

1Заримантнай буруу юумэ хэжэ байһан зониие шүүбэрилдэг. Зүгѳѳр тиигэжэ байһандатнай таанадта ямаршье хүлисэл байхагүй. Бусад зониие зэмэлхэдээ, таанад ѳѳһэдыгѳѳ зэмэлнэт, ушарынь юуб гэхэдэ, таанад үнѳѳхил зонтойгоо адли буруу юумэ хэһэн гэмтэй болонот. 2Тиимэ мэтын юумэнүүдые үйлэдэжэ байһан хүнүүдые гэмнэн шүүбэрилжэ байһан Бурхан үнэн зүб юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. 3Гэмнэжэ байһан хүнүүдтэйгээл тон адли юумэ үйлэдэжэ байхадаа таанад Бурханай хэһээлтэдэ хүртэхэгүйбди гэжэ үнэхѳѳрѳѳ һанана гүт? 4Али таанад Бурханай агууехэ үршѳѳл хайра, хүлисэл, тэсэбэри тооногүй аалта? Таанадые ѳѳртѳѳ хандуулхын тула Бурхан танда үршѳѳл хайратай байна гэжэ мэдэнэгүй аалта? 5Харин таанад зүрюутэжэ, Бурханда хандахаяа арсанат. Тиигэжэ тэрэнэй уур сухалаа элирүүлхэ, газар дэлхэйнхидые гэмнэн шүүбэрилхэ үдэр хүрэтэр таанад ѳѳһэдтѳѳ бүрил муу хэһээлтэ бэлдэжэ байнат. 6Бурхан хүн бүхэнииемнай хэһэн хэрэгүүдээрнь шиидхэхэ юм. 7Һайн һайхан хэрэгүүдые бүтээжэ ябадаг, алдар соло, нэрэ түрэ, һүнэшэгүй ажамидарал бэдэржэ байдаг зондо Бурхан мүнхын амидарал үршѳѳхэ. 8Харин ѳѳһэд тухайгаал бододог, үнэн зүбые буруушаадаг, тиихэдэ буруу хэрэг үйлэдэхэ дуратай зондо Бурхан уур сухалаа, хоро шараяа харуулха. 9Харата бузар юумэ үйлэдэжэ байһан хүн бүхэндэ, нэн түрүүн еврей хүндэ, баһа ондоошье яһатанай хүндэ зоболон ба бэрхэшээл тудаха юм. 10Харин һайн һайхан юумэ бүтээжэ байһан хүн бүхэндэ, нэн түрүүн еврей хүндэ, баһа ондоошье яһатанай хүндэ Бурхан алдар соло, нэрэ түрэ, амгалан байдал үршѳѳхэ юм. 11Бурхан яһа илгадаггүй юм! 12Бусад арадуудта Моисейн Хуули байгаагүй. Тэдэнэр Хуулигүйгѳѳр нүгэл шэбэл хээ, тиимэһээ Хуулигүйгѳѳр хосорхо. Еврейнүүд Хуулитай байгаа. Тэдэнэр Хуули доро нүгэл шэбэлээ хээ, тиин Хуулиин ёһоор гэмнүүлэн шүүлгэхэ юм. 13Хуули юрэ шагнажа байһан хүнүүд бэшэ, харин тэрэниие сахижа байһан хүнүүд Бурханай урда үнэн сэдьхэлтэй байха. 14Бусад арадуудай зарим хүнүүд Хуулигүй байһаншье һаа, Хуулиин заабаринуудые зүнгѳѳрѳѳ мэдэн сахижашье байдаг. Тиимэһээ тэдэнэр Хуулигүй байһаншье һаа, сэдьхэл дотороо хуулитай байһанаа харуулна. 15Тэдэнэр ѳѳрынгѳѳ үйлэ хэрэгүүдээр Хуулиин эрилтэнүүдэй зүрхэ сэдьхэлдэнь бэшээтэй байһые харуулна. Тэдэнэй һэшхэлшье тэрэ ушар гэршэлнэ: заримдаа һанал бодолнуудынь тэдэниие зэмэлнэ, заримдаа хамгаална. 16Тон энээндэл адляар номноһон Һайн Мэдээсэлэймни ёһоор тэрэ Үдэр Иисус Христосой ашаар бүхы хүнүүдэй нюуса һанал бодолнуудыень Бурхан гэмнэн шүүхэ юм. 17Заримантнай ѳѳһэдыгѳѳ еврейби гэжэ нэрлэнэ, Хуулида найдана, Бурханаар бахархана. 18Ѳѳһэдыгѳѳ яажа абажа ябабалтнай Бурхан һайшаахаб гэжэ мэдэнэт, Хуули шудалан, үнэн зүбые илгадаг болобот. 19Һохор хүнүүдэй хүтэлэгшэдынь, харанхыда ябагшадай гэрэл туяань гээшэбди гэжэ ѳѳһэд тухайгаа бата этигэлтэй байнат. 20Хуули соо эрдэм ухаанай ба үнэн зүйлэй байхада таанад тэнэг зондо заабарилха, залуушуулые һургаха аргатайбди гэжэ бодонот. 21Бусадые һургадаг аад лэ, юундэ ѳѳһэдѳѳ һуранагүйбта? Хулгай хэжэ болохогүй гэжэ номножо байгаад, ѳѳһэдѳѳ хулгай хэнгүй байдаг аалта? 22Гэрлэхэдээ нүхэртѳѳ үнэн сэхэ байха хэрэгтэй гэжэ хүнүүдтэ хэлээд, ѳѳһэдѳѳ үнэн сэхэ байдаг аалта? Таанад онгонуудые үзэжэ яданат, үшѳѳ тиихэдэ һүмэнүүдые тононот. 23Таанад Хуулитай байһандаа бахарханат, гэхэтэй сасуу Хуули сахингүй Бурханай нэрэ гутаанат. 24«Еврей таанадһаа боложо бусад арадууд Бурханиие муудхана», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг. 25Бэлгээ отолуулһан ушарта Хуули сахижа байбалтнай, тэрэ отолуулга танда аша туһатай юм. Хэрбээ Хуули сахидаггүй байбал, отолуулаагүй зонһоо таанад юугээрээшье дээрэ бэшэт. 26Хэрбээ отолуулаагүй хүнэй Хуулиин тогтоолнуудые сахижа байгаа һаа, Бурхан тэрэниие отолуулһантай адляар бодохо бэшэ аал? 27Тиимэһээ хэзээшье отолуулаагүй Хуули сахидаг хүн бүхэн еврейнүүдые гэмнэхэ бэшэ аал? Таанад отолуулһан байнат, Хуулитай байнат, гэхэдэ таанад тэрэ Хуули сахинагүйт. 28Гадна талаһаа еврейдэл адляар ажамидарһантнай, отолуулһан байдалтнай таанадые жэнхэни еврейнүүд болгоногүй. 29Жэнхэни еврей болбол гансал махабад бэеэ отолуулһан бэшэ, харин зүрхэ сэдьхэлэйнгээ гүн соо отолуулһан байха ёһотой. Энэнь Хуулиин тогтоолнуудай бэшэ, харин Нангин Һүлдын ажал юм. Тиимэ хүн уладай магтаалда бэшэ, харин Бурханай магтаалда хүртэхые хүсэдэг.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\