Римэйхиндэ 3

1Еврей байхада юугээрээ һайн юм? Отолуулһан байхада ямар аша туһатай юм? 2Алишье талаһаа һайн, илангаяа еврейнүүдтэ Бурханай һургаалай даалгагдаһаниинь шухала юм. 3Үнэн дээрээ тэдэнэй зариманиинь тэрэ һургаалда этигээгүй. Тиин тэдэнэй этигэл һүзэггүй байхада Бурхан найдабаригүй байха аал? 4Үгыл даа. Хүн бүхэнэй худал хуурмаг юумэ хэлэжэ байбашье, Бурхан үнэн зүбые хэлэдэг юм. «Хэлэһэншни үнэн зүб байһыеш баталха, Зарга шүүбэриин болоходо ши илажа гарахаш», – гэжэ Нангин Бэшэг соо Бурхан тухай хэлэгдэнэ. 5Хэрбээ Бурханай үнэн зүб байһые нүгэлтэ хэрэгүүднай элирүүлжэ байбал, бидэ юун гэжэ хэлэхэбибди? Уур сухалаа хүрѳѳд маанадые хэһээжэ байһан Бурхан буруу юумэ хэнэ аал? (Энэ оршолонгой зон тиигэжэ һурадаг юм). 6Үгыл даа. Бурхан үнэн зүб бэшэ һаа, газар дэлхэйнхидые яажа шүүбэрилхэб? 7«Хэрбээ манай буруу ябадал Бурханай үнэн сэхэ байһые харуулан, тэрээндэ агууехэ алдар соло олгожо байбалнь, юундэ Бурхан мүнѳѳ болотор маанадые нүгэлтэн гэжэ нэрлэнэб», 8үшѳѳ «Нүгэлтэ юумэ үйлэдэжэ байя, тиигэбэл тэрэмнай һайн үрэ дүнтэй байха», – гэлдэнэбди гэжэ зарим зон маанадые зэмэлнэ. Зүгѳѳр Бурхан тэдэниие үнэн зүб зарга шүүбэридэ оруулха. 9Зай, хэлэһэн бүхы юумэмнай ямар удхатайб? Бидэ еврейнүүд бусад яһатанһаа дээрэ болоно гээшэ гүбди? Үгыл даа. Еврейнүүд бусад яһатанай зондол тон адляар нүгэл шэбэлдэ хүтэлүүлэгдэдэг юм гэжэ би һаяхан хэлээ һэнби. 10Нангин Бэшэг соо иигэжэ хэлэгдэнэ: «Үнэн сэдьхэлтэй нэгэшье хүн үгы, Бурханда һайшаагдаха нэгэшье хүн үгы, 11Сэсэн ухаатай, Бурханиие бэдэрһэн нэгэшье хүн үгы. 12Булта Бурханһаа хадуураа, Булта хэндээшье хэрэггүй болоо. Хэншье, нэгэшье хүн үнэн зүб юумэ хэнэгүй. 13Тэдэнэй үгэнүүдынь үхэлэй зам руу татадаг, Хэлэнүүдынь худал хуурмаг юумэ үгүүлхэдээ бэрхэ. Үгэ бүхэниинь могойн хэлэндэ адли аюултай. 14Тэдэ хорон үгэ, хараалһаа ондоо юумэ хэлэдэггүй. 15Тэдэнэр гэмтээхэ, алахадаа түргэн юм. 16Гэшхэһэн газартаал тэдэнэр һүйдхэл һүнэлгэ асардаг. 17Тэдэнэр эб найрамдалда ажамидархые мэдэхэгүй юм. 18Тэдэнэр Бурханһаашье айн һүрдэдэггүй юм». 19Хүн түрэлхитэнэй ѳѳрыгѳѳ сагааруулхаяа болихын тула, бүхы газар дэлхэйнхидые Бурханай зарга шүүбэридэ оруулхын тула Хуули соо хэлэгдэһэн бүхы юумэнүүд Хуулиин мэдэлдэ байһан хүнүүдтэ хандуулаатай гэжэ бидэ мэдэнэбди. 20Юундэб гэхэдэ, Хуулиин тогтоолнуудые дүүргэжэ байһанаараа нэгэшье хүн Бурханда һайшаагдахагүй. Хуули болбол маанадай нүгэлтэй байһые мэдэрүүлхэ зорилготой юм. 21Харин мүнѳѳ Бурханай урда үнэн сэдьхэлтэй байха арга зам харуулагдаба. Тэрээн тухай Моисейн Хуулиин ба лүндэншэдэй гэршэлһэншье байбалнь, тэрэ арга зам Хуулида ямаршье хабаагүй юм. 22Иисус Христосто һүзэглэһэн этигэл һүзэгэйнь ашаар Бурхан хүн бүхэниие, ямаршье илгаагүйгѳѳр, үнэн сэдьхэлтэнэй тоондо оруулна. 23Ушарынь юуб гэхэдэ, хүн бүхэн нүгэл шэбэл хээд, Бурханай алдарта хүртэнэгүй. 24Зүгѳѳр маанадые сүлѳѳлһэн Иисус Христосой ашаар бидэ Бурханай аша буянда хүртэн, үнэн сэдьхэлтэй болонобди. 25Бурхан маанадтай эбтэй эетэй болохын тула Христосые тахил болгон эльгээгээ. Тиимэһээ бидэ тэрээндэ һүзэглэһэнэйнгѳѳ ашаар Бурхантай эблэрнэбди. Бурхан урдань тэсэбэритэй, нүгэлтэнүүдые тоонгүй байһанаараа үнэн зүб байһанаа харуулба. Баһа Иисуста һүзэглэһэн зониие үнэн сэдьхэлтэй гэжэ тоолоходоо Бурхан үнэн зүб байһанаа харуулна. 27Зай, тиихэдээ юугээрээ бахархахамнайб? Юугээршье бахархалтагүй. Хуули сахиһанаараа үнэн сэдьхэлтэнэй тоодо ороо гүбди? Үгыл даа. Этигэл һүзэгэйнгѳѳ ашаар үнэн сэдьхэлтэн болообди. 28Ушарынь юуб гэхэдэ, хүн Хуулиин тогтоолнуудые дүүргэһэнээрээ бэшэ, харин этигэл һүзэгэйнгѳѳ ашаар Бурханай урда үнэн сэдьхэлтэй болодог гэжэ бидэ тоолонобди. 29Али Бурхан гансал еврейнүүдэй Бурхан болоно гү? Тэрэ баһал бусад арадуудай Бурхан бэшэ аал? Тиимэл даа, 30Бурхан ори ганса юм хадаа бүхы арадуудай Бурхан мүн. Тиин Бурхан бусад арадуудые еврейнүүдтэй тон адляар этигэл һүзэгэйнь ашаар ѳѳрынгѳѳ урда үнэн сэдьхэлтэй байлгадаг юм. 31Тиихэдээ бидэ этигэл һүзэгѳѳрѳѳ Хуули хүсэгүй болгоно гүбди? Үгыл даа, бидэ Хуули бүришье хүсэн түгэлдэр болгонобди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\