Римэйхиндэ 4

1Зай, ѳѳрынгѳѳ үбгэ эсэгэ Абраһам тухай юун гэжэ хэлэхэбибди? 2Хэрбээ тэрэ хэһэн хэрэгүүдээрээ Бурханай урда үнэн сэдьхэлтэн гэжэ тоологдобол, бахархаха юумэтэй байха. Гэхэтэй сасуу Абраһам тэрэ хэрэгүүдээрээ Бурханай урда хэзээшье бахархажа шадахагүй юм. 3«Абраһамай Бурханда этигэһэн хадань Бурхан тэрэниие үнэн сэдьхэлтэнэй тоондо оруулаа», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг. 4Хүдэлмэришэндэ түлэгдэһэн мүнгэн болбол бэлэг бэшэ юм. Тэрэ мүнгые хүн хүлһѳѳрѳѳ олоно. 5Хүнүүд хэһэн юумээрээ бэшэ, харин этигэл һүзэгѳѳрѳѳ Бурханай урда үнэн сэдьхэлтэн гэжэ тоологдохо юм. 6Хэһэн хэрэгүүдтэйнь холбонгүй хүниие үнэн сэдьхэлтэн гэжэ Бурханай тоолоходонь, тиимэ хүниие Давид аза жаргалтай гэжэ нэрлэбэ. 7«Хара хэрэгүүдынь хүлисэгдэһэн, нүгэл шэбэлнүүдынь сагааруулагдаһан хүнүүд жаргалтай юм, 8Дээдын Эзэнэй хэһэн нүгэлнүүдыень хүндэ тохоогүй һаа, тэрэ хүн жаргалтай юм». 9Үнѳѳхи Давидай хэлээшэ аза жаргал гансал отолуулһан зондо хабаатай аал? Үгыл даа. Тэрэнь отолуулаагүйшье зондо адлихан хабаатай юм. «Абраһамай Бурханда этигэһэн хадань Бурхан тэрэниие үнэн сэдьхэлтэнэй тоодо оруулаа», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһые бидэ дурдаа һэмди. 10Тэрэнь хэзээ ушарһан байгааб? Абраһамай отолуулһанһаа урда гү, али отолуулһан хойнонь гү? Отолуулһанайнь хойно бэшэ, харин отолуулхынь урда тээ болоһон байгаа. 11Абраһам этигэл һүзэгэйнгѳѳ түлѳѳ үшѳѳ отолуулхынгаа урда тээ үнэн сэдьхэлтэнэй тоодо ороод, тэрэнээ баталан отолуулһан байгаа. Тиигэжэл Абраһам отолуулаагүй аад, Бурханда һүзэглэһэнэйнгѳѳ ашаар үнэн сэдьхэлтэн гэжэ тоологдоһон бүхы һүзэглэгшэдэй эсэгэнь болоо юм. 12Тэрэнэй отолуулхынгаа урда тээ Бурханда һүзэглэдэгтэйнь адляар һүзэглэдэг отолуулһаншье хүн бүхэнэй эсэгэнь болоо юм. 13Бурхан Абраһамда, тэрэнэй үри һадаһадта газар дэлхэйе залгамжалан абахаш гэһэн найдуулга үгэһэн байгаа. Абраһамай Хуули сахижа байһан дээрэһээнь бэшэ, харин Бурханда һүзэглѳѳд, үнэн сэдьхэлтэй болоһон хадань тэрэ найдуулга үгтэһэн байгаа. 14Хэрбээ тэрэ найдуулгын Хуули сахиһанай түлѳѳ үгтэһэн байбалнь, этигэл һүзэг юуншье бэшэ, найдуулга ямаршье үрэ дүнгүй байха һэн. 15Хуули эбдэхэдэ Бурханай уур сухалынь хүрэдэг юм. Харин Хуулиин үгы байбал, тэрэниие эбдэхын аргагүй юм. 16Тиимэһээ найдуулга этигэл һүзэг дээрэ үндэһэлнэ, тиин Абраһамай бүхы үри һадаһадта, гансашье Хуули сахидаг бэшэ, харин Абраһамдал адляар һүзэглэһэн хүн бүхэндэ Бурханай агууехэ үршѳѳл хайраар тэрэ найдуулгань батаар үгтэбэ. Абраһам бултанаймнай эсэгэ. 17Нангин Бэшэг соо: «Би шамайе олон арадуудай эсэгээр табяаб», – гэжэ хэлээтэй байдаг. Үхэһэн юумые амидыруулдаг, байхагүй юумые захиралтаараа бии болгодог Бурханда һүзэглэһэн Абраһам манай эсэгэ юм. 18Найдаха шалтагаанайшье үгы байхада, Абраһам этигээ, найдаа, тиимэһээ «олон арадуудай эсэгэнь» болоо, Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэн ёһоор үри һадаһадынь одо мүшэдтэл адли тоогүй олон байха. 19Тэрэ үедэ Абраһам зуу хүрэхэ тооной байгаа, зүгѳѳр үхэхын наана болоһон махабад бэе тухайгаа, үри хүүгэдые түрэхэ сагайнь үнгэрһэн Сарра тухайгаа бодоходоо, тэрэнэй этигэл һүзэгынь һулараагүй. 20Абраһам Бурханай найдуулгые һэжэглээгүй, тэрээндэ бата этигэжэ байгаа, тиин этигэл һүзэгынь бүришье ехэ болоо. Тэрээгээрээ Абраһам Бурханиие алдаршуулаа. 21Бурхан найдуулһан юумэеэ дүүргэхэ аргатай гэжэ Абраһам бата этигэлтэй байгаа. 22Тиимэһээл Абраһам этигэл һүзэгэйнгѳѳ ашаар «үнэн сэдьхэлтэнэй тоодо оруулагдаһан байгаа». 23«Үнэн сэдьхэлтэнэй тоодо оруулагдаа», – гэдэгынь гансал Абраһамда хабаатай бэшэ. 24Тэрэнь баһал манай Дээдын Эзэн Иисус Христосые амидыруулһан Бурханда һүзэглѳѳд, үнэн сэдьхэлтэнэй тоодо ороһон маанадта хабаатай юм. 25Бурхан манай нүгэл шэбэлэй түлѳѳ Иисусые үхэлдэ үгѳѳд, үнэн сэдьхэлтэй байхымнай тула һүүлдэнь тэрэниие амидыруулаа юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\