Римэйхиндэ 5

1Мүнѳѳ бидэ этигэл һүзэгэйнгѳѳ ашаар Бурханай урда үнэн сэдьхэлтэй болообди, тиин манай Дээдын Эзэн Иисус Христосоор дамжан Бурхантай эбээ нэгэдхээбди. 2Христос баһа этигэл һүзэгэймнай ашаар маанадые мүнѳѳ манай оршожо байһан Бурханай үршѳѳл хайрада хүтэлэн асараа. Тиимэһээ Бурханай алдарта хүртэхэбди гэжэ найдан, баяр жаргалтай байнабди. 3Бидэ зобожо байһандаа баһа баяр жаргалтай байнабди, юундэб гэхэдэ, зоболон бэрхэшээлнүүд тэсэбэри тэнхээтэй болгодог, 4харин тэсэбэри тэнхээтэй байхада Бурхан һайшаадаг, тиихэдэ Бурханай һайшаал найдабари түрүүлдэг, 5тиимэһээ тэрэ найдабари маанадай урма хухалхагүй. Эдэ бүхы юумэнүүд Бурханай маанадта хайрлаһан Нангин Һүлдэһээ, тэрэнэй зүрхэ сэдьхэлдэмнай бүрилдүүлдэг хайра дуранһаа эхитэй юм. 6Христос Бурханай тогтооһон сагта манай түлѳѳ маанадай ахир һула, нүгэл шэбэлтэй байхада үхѳѳ гээшэ. 7Үнэн сэдьхэлтэнэй түлѳѳ үхэхые хүн үнэндѳѳ хүсэдэггүй, тиихэдэ эрхим һайн хүнэй түлѳѳ үхэхые хэншьеб хүсэһэн байжа магадгүй. 8Харин манай үшѳѳ нүгэлтэй байхада Бурхан маанадай түлѳѳ Христосые үхэлдэ хүртѳѳгѳѳд, манда аргагүй ехэ дуратай байһанаа баталаа. 9Христосой адхарһан шуһанай ашаар бидэ мүнѳѳ Бурханай урда үнэн сэдьхэлтэй болоод, Бурханай хэһээлтэһээ заатагүй абарагдахабди. 10Хэрбээ Бурханай дайсадынь байхадамнайшье тэрэ ѳѳрынгѳѳ Хүбүүнэй үхэлѳѳр маанадтай эбээ нэгэдхэһэн байгаа хадаа, мүнѳѳ эбтэй эетэй байхадамнай, тэрэ Хүбүүнэйнгээ аминай ашаар маанадые хэһээлтэһээ заабол абарха бэшэ аал. 11Бурханай маанадтай эб найрамдал тогтоохоор Дээдын Эзэн Иисус Христосые эльгээһэн ушарта бидэ аргагүй баяртай байнабди. 12Нүгэл нэгэ хүнѳѳр дамжан газар дэлхэйдэ буугаа, тиигээд тэрэ нүгэл үшѳѳ үхэл дахуулан асараа. Тиимэһээ хүн бүхэнэй нүгэлтэй байһан хадань, хүн түрэлхитэнэй дунда үхэл тараһан байгаа. 13Хуулиин үгтэхэһѳѳшье урда газар дэлхэй дээрэ нүгэл байгаа. Зүгѳѳр Хуулиин үгы байхада нүгэлшье тоогдодоггүй. 14Адамай үе сагһаа эхилээд, Моисейн үе саг хүрэтэр бүхы хүн түрэлхитэниие, тэдэнэй тоодо Бурханай захиралтые Адамай эбдэһэндэл адляар зүршѳѳгүй байһан хүнүүдыешье үхэл мэдэлдээ абаад байгаа. Адам болбол һүүлдэнь ерэһэн Христосой анхан жэшээ байгаа. 15Гэхэтэй сасуу Бурханай элбэг дэлбэгээр үршѳѳһэн бэлэгынь Адамай нүгэлтэй адли бэшэ. Тэрэ нүгэл бусад олон зондо үхэл асараа. Харин гансал Иисус Христосой олон зондо асарһан Бурханай буян хэшэгтэ бэлэг бүришье һүр жабхалантай байгаа. 16Адамай нүгэлэй ба Бурханай бэлэгэй хоорондо тон ехэ илгаа байна. Үнѳѳхи нүгэл хэһээлтэдэ хүтэлжэ байгаа. Харин Бурханай үршѳѳл бэлэгынь олон нүгэл шэбэлнүүдыемнай хүлисүүлэн, маанадые үнэн зүб болгожо байна. 17Ганса хүнэй нүгэлѳѳр дамжан, тэрэ ганса хүнһѳѳ боложо, үхэл захиржа байһан юм. Гэхэтэй сасуу ганса хүнэй, Иисус Христосой бүтээһэн үрэ дүн бүришье агууехэ юм. Бурханай элбэг үршѳѳл бэлэгээр үнэн зүб болоһон хүн бүхэн Иисус Христосой ашаар ажамидаржа, захиржа байха. 18Тиимэһээ нэгэ нүгэлэй бүхы хүнүүдые гэмнэн буруудхажа байхада, үнэн зүб нэгэ хэрэгэй ашаар хүн бүхэн үнэн сэдьхэлтэй болоно, ами наһанда хүртэнэ. 19Нэгэ хүнэй Бурханай мэдэлһээ гарахада яажа бүхы хүнүүд нүгэлтэнүүд болоо һэм, тон тиигэжэл нэгэ хүнэй Бурханай мэдэлдэ байһанай ашаар хүнүүд булта үнэн сэдьхэлтэй болохо. 20Нүгэл шэбэлые элеэр харуулхын тула Хуули үгтэһэн байгаа. Зүгѳѳр нүгэл шэбэлэй ехэ элбэг байһан газарта Бурханай үршѳѳл хайрашье бүри элбэг дэлбэг үгтэжэ байгаа. 21Хүн бүхэниие нүгэлэй хүтэлэн үхэлдэ хүргэдэг байһантайл тон адляар Бурханай үршѳѳл хайра маанадые хүтэлэн, үнэн сэдьхэлтэй болгодог, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой ашаар мүнхын амидаралда хүргэдэг.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\