Римэйхиндэ 6

1Зай, яахабибди? Бурханай үршѳѳл хайрын элбэгжэжэ байхын тула саашадаашье нүгэл шэбэл хэжэл байхамнай гээшэ гү? 2Үгыл даа. Нүгэлэй талаар үхѳѳд, эрхэ мэдэлһээнь мултарһан хадаа яажа саашадаашье нүгэл хэжэ ажамидархабибди? 3Иисус Христостой нэгэдэн уһаар арюудхагдахадаа бидэ тэрэнэй үхэлыешье хубаалсан, тэрээнтэй нэгэдэһэн байгаабди гэжэ мэдэнэгүй аалта? 4Уһаар арюудхуулхадаа бидэ Христостой хамта үхѳѳд хүдѳѳлүүлэгдэһэн байгаабди. Тиимэһээ Эсэгынь алдарта һүр хүсэнэй Христосые амидыруулһандал адляар бидэшье ажамидаралай шэнэ зүргѳѳр ябахабди. 5Хэрбээ бидэ Иисустай үхэлыень хубаалсан нэгэдэһэн байбал, тэрээнтэй хамта баһа амидыруулагдахабди. 6Нүгэлтэ махабад бэемнай саашадаа маанадые нүгэлэй барлаг болгохогүйн тула урданаймнай байдал Христостой хамта хэрээһэн дээрэ хадагдан һүнэгдѳѳ юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. 7Хүн үхэхэдѳѳ нүгэлэй мэдэлһээ мултарна. 8Христостой хамта үхэһэн хадаа бидэ тэрээнтэйл хамта амидархабди гэжэ этигэнэбди. 9Ушарынь юуб гэбэл, Христос үхѳѳд амидыруулагдаһан байгаа, тиигээд дахин үхэхэгүй, юундэб гэбэл, үхэл тэрээн дээрэ ондоо ямаршье эрхэ засаггүй ха юм. 10Христос нэгэл дахин манай нүгэлнүүдэй түлѳѳ үхѳѳд, мүнѳѳ Бурханай түлѳѳ ажамидаржа байна. 11Тиимэһээ таанадшье нүгэлэй талаар үхѳѳбди, харин Иисус Христосой үгэһэн амяар Бурханай түлѳѳ ажамидарнабди гэжэ ѳѳһэд тухайгаа бодохо ёһотойт. 12Махабад бэеынгээ хүсэлэнгүүдые дахахагүйн тула хүүртэ бэеэ нүгэлэй мэдэлдэ бү байлгагты. Һүүлэй һүүлдэ махабад бэетнай һүнэн хосорхо, тиимэһээ тэрэнэй хүсэлэнгүүдые дахажа бү ябагты. 13Махабад бэеынгээ алишье эрхэтэниие нүгэлдэ хүтэлхэ хуурмаг ябадалай зэбсэг бү болгогты. Зүгѳѳр үхѳѳд амидырһан зондол адляар ѳѳһэдыгѳѳ Бурханда зорюулан, махабад бэеынгээ алишье эрхэтэниие Бурханай хэрэглэхэ зүб ябадалай зэбсэг болгогты. 14Нүгэл танай ажамидаралые захирха ёһогүй. Таанад Хууляар бэшэ, харин Бурханай үршѳѳл хайраар ажамидарна ха юмта. 15Зай, тиигээд яахамнайб? Хуулиин доро бэшэ, харин Бурханай үршѳѳл хайра доро ябажа байгаа хадаа нүгэл шэбэлээ саашадаашье үйлэдэхэмнай гээшэ гү? Үгыл даа! 16Хэнэй үгэ дууланат, тэрэнэйл барлагынь болонот гэжэ таанад мэдэнэгүй аалта? Таанад нүгэлэй барлагынь байбал, үхэлдэ хүртэхэт, али үгы һаа, Бурханай үгѳѳр байдаг барлагынь байбал, үнэн сэдьхэлтэй болохот. 17Бурханда баяр баясхалан хүргэе! Таанад нэгэ үедэ нүгэлэй барлагууд байһан аад, номногдоһон һургаалай үнэн зүбые бүхы зүрхэ сэдьхэлээрээ дуулажа абаат. 18Тиин нүгэлэй мэдэлһээ мултараад, таанад зүб юумэнэй барлагууд болобо гээшэт. 19Таанадай үшѳѳл гүйсэд болбосороогүй хада би юрын жэшээнүүдые хэрэглэнэб. Урдань таанад бузар муухай юумэнүүдые үйлэдэхэ зорилготойгоор махабад бэеынгээ эрхэтэнүүдые нүгэлэй барлаг болгоһон байгаат. Харин мүнѳѳ махабад бэеынгээ бүхы эрхэтэнүүдые нангин хэрэгүүдые бүтээжэ байхаарнь зүб юумэнэй барлагууд болгогты. 20Нүгэлэй барлагууд байхадаа таанад зүб юумэндэ ямаршье хабаагүй байгаат. 21Урдань үйлэдэдэг хэрэгүүдһээ таанад юу оложо абабат? Мүнѳѳ тэдэ хэрэгүүдһээ эшэжэ улайхаһаа бэшэ ондоо юумэн үгы, тэдэтнай таанадые үхэлдэ хүтэлжэ байгаа ха юм. 22Мүнѳѳ таанад нүгэл шэбэлһээ сүлѳѳлэгдѳѳд, Бурханай барлагууд болобот. Тэрэнэй үрэ дүндэнь таанад арюун гэгээн болобот, мүнхын амидаралда хүртэбэт. 23Хэһэн нүгэл шэбэлэйтнай түлѳѳһэниинь үхэл юм. Харин манай Дээдын Эзэн Иисус Христостой нэгэдэн мүнхэ амидархань Бурханай үршѳѳл бэлэг юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\