Римэйхиндэ 7

1Аха дүүнэрни, таанад Хуули ойлгонот, тиимэһээ Хуули гансал амиды хүнүүдые захиржа шадаха гэжэ мэдэнэт. 2Жэшээлбэл, хуулиин ёһоор хадамтай эхэнэр нүхэрэйнгѳѳ амиды мэндэ байха үедэл нүхэртэйгѳѳ холбоотой юм; хэрбээ нүхэрынгѳѳ наһа барабалнь, тэрэ эхэнэр гэрлэлгын Хуулиһаа сүлѳѳтэй болоно. 3Тиимэһээ нүхэрэйнгѳѳ амиды мэндэ байха сагта ондоо хүнтэй ханилбалнь, тэрэ эхэнэр эрэдээ урбагша гэжэ нэрлэгдэхэ, харин нүхэрэйнь нүгшэһэн байбал, тэрэ эхэнэр хуулиин ёһоор сүлѳѳтэй болоод, ондоо хүнтэй һугаашье һаа, эрэдээ урбагша гэжэ тоологдохогүй. 4Аха дүүнэрни, таанадай ушар тон тиимэл юм. Таанад мүнѳѳ Христосой бэеын эрхэтэн болоод, Хуулитай холбоогоо таһалба гээшэт. Мүнѳѳ таанад Бурханда алба хэжэ аша туһатай байхын тула үхѳѳд амидырһан Христосой хүнүүд болобот. 5Энэ дэлхэйн жама ёһоор ажамидархадамнай Хуули махабад бэеымнай нүгэлтэ хүсэлэнгүүдые һэргээдэг байгаа, бидэ булта үхэхэ хойшолонтой байгаабди. 6Харин мүнѳѳ бидэ урдань маанадые хүлеэд байһан Хуулиин талаар үхѳѳд, эрхэ мэдэлһээнь мултараабди. Саашадаа бидэ бэшэгдэһэн Хуули сахижа, хуушан аргаар алба хэхэгүйбди, харин шэнэ аргаар Һүлдын мэдэлдэ байгаад, Бурханда алба хэхэбди. 7Зай, тиигээд Хуули ѳѳрѳѳ нүгэлтэй гэжэ хэлэхэмнай гү? Үгыл даа! Зүгѳѳр Хуулиин үгы байбал, би нүгэл гээшэ юун бэ гэжэ мэдэхэгүй байха һэнби. «Ондоо хүнэй юумэндэ бү һанаарха», – гэжэ Хуулиин хэлээгүй юм һаа, би тиигэжэ һанаархаха гээшэ нүгэл юм гэжэ мэдэхэгүй һэм. 8Зүгѳѳр нүгэл тэрэ захяа заабариин ашаар элдэб янзын харата хүсэлэнгүүдые зосоомни түрүүлээ. Нүгэл Хуулигүйгѳѳр ямаршье хүсэгүй. 9Урдань Хуули мэдэхэгүй байхадаа би амиды ябааб, теэд энэ захяа заабариие дуулахадаа, зосоомни нүгэл бүрилдэбэ, 10тиигээд би хосорооб. Тиигэжэ амидарал асарха ёһотой байһан захяа заабари намда үхэл асараа. 11Боломжо гарахада, нүгэл энэ захяа заабаряар намайе мэхэлбэ, тиигээд алаба. 12Тиибэ яабашье Хуули ѳѳрѳѳ арюун нангин юм, захяа заабаринууднь баһа арюун нангин, үнэн зүб, һайн һайхан юм. 13Зай, тиихэдээ һайн һайхан юумэн намда үхэл асараа гээшэ гү? Үгыл даа, нүгэл үхэлые асараа. Үнэн байдалаа элирүүлхын тула нүгэл һайн һайхан юумые хэрэглэн, зосоомни үхэл түрүүлээ. Тиимэһээ захяа заабариин ашаар нүгэлэй бүришье аймшагтай, бүришье бузар булай байһаниинь харуулагдаа юм. 14Хуули оюун сэдьхэлтэй холбоотой, харин би бэе махабадтаа хүлюулээд, нүгэлэй богоолынь болон худалдагдаһан байгааб гэжэ би мэдэнэб. 15Би юу хэжэ байһанаашье ойлгоногүйб, юундэб гэхэдэ, би хэхэ дуратай юумэеэ хэнэгүйб, харин хэхэ дурагүй байһан юумэеэ үйлэдэжэ байнаб. 16Хэхэ дурагүй юумэеэ хэжэ байхадаа би Хуулиин үнэн зүб байһые баталнаб. 17Тиимэһээ үнэндѳѳ болбол би бэшэ, харин зосоомни оршожо байһан нүгэл тиимэ юумэ үйлэдэнэ гээшэ. 18Һайн һайхан юумэн зосоомни, махабад бэе соомни оршоногүй гэжэ би мэдэнэб. Һайн һайхан юумэ бүтээхэ хүсэлтэй байдагшье һаа, үнэндѳѳ бүтээжэ шададаггүй хүм. 19Хэхэ дуратай байһан һайн һайхан юумые хэнэгүйб, харин орондонь хэхэ дурагүй байһан харатай муухай юумые үйлэдэнэб. 20Хэрбээ хэхэ дурагүй байһан юумэеэ хэжэ байгаа юм хадаа би ѳѳрѳѳ тиимэ юумэ хэнэгүйб, харин зосоомни оршожо байһан нүгэл тиимэ юумэ үйлэдэнэ. 21Тиимэһээ һайн һайхан юумэ бүтээхэ дуратай байхадамни, харата һаналнууд намда һаалта болодог заншалтай. 22Зүрхэ сэдьхэлдээ би Бурханай Хуули дэмжэжэ байна ха юмбиб. 23Харин бэеымни эрхэтэнүүдые хүдэлгэдэг ёһон ухаан бодолоймни дэмжэдэг хуулита ёһонтой тулалдадаг юм. Бэе махабад соомни хүдэлдэг нүгэлэй ёһон намайе богоолшолоод байна. 24Ямар азагүй хүн гээшэбиб! Үхэлдэ хүргэжэ байһан энэ махабад бэеһээмни хэн намайе аршалхань гээшэб? 25Бурханда баяр баясхалан хүргэнэб, тэрэ манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой ашаар аршалха юм. Зай, иигээд би бэеэрээ нүгэлэй хуулида, харин ухаан бодолоороо Бурханай Хуулида алба хэжэ байгаа хүнби.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\