Римэйхиндэ 8

1Иисус Христостой нэгэдэн ажамидаржа байһан хүнүүд мүнѳѳ зэмэлэгдэхэгүй. 2Ушарынь юуб гэбэл, Иисус Христостой хамта ажамидаруулжа байһан Һүлдын хуули намайе нүгэлэй ба үхэлэй хуулиһаа сүлѳѳлѳѳ юм. 3Манай нүгэлтэ мүн шанарһаа боложо Хуулиин бүтээжэ шадаагүй юумые Бурхан бүтээбэ. Тэрэ Хүбүүгээ нүгэлтэ маанадтайл адли бэетэйгээр нүгэлнүүдэймнай түлѳѳ тахил болгон эльгээжэ, махабад бэеэрнь манай нүгэлнүүдые гэмнэн шүүбэрилээ юм. 4Ѳѳһэдынгѳѳ хүсэлэнгүүдые дахангүй, харин Һүлдые дахан ажамидардаг маанад соо Хуулиин шаардаһан нангин зүйл бүтэхын тула Бурхан тиигээ. 5Нүгэлтэ шанарай хүсэлэнгүүдые дахан ажамидардаг хүнүүдэй ухаан бодолынь нүгэлтэ шанарай хүсэлэнгүүдэй мэдэлдэ байдаг. Харин Һүлдын хэлэһэн ёһоор ажамидардаг хүнүүдэй ухаан бодолынь Һүлдын эрхэ мэдэлээр болодог юм. 6Нүгэлтэ мүн шанарай мэдэлдэ байһань үхэлдэ хүргэдэг, харин Һүлдын мэдэлдэ байһань амидарал ба энхэ тайбан найруулдаг. 7Хүнүүд махабад бэеынгээ мэдэлдэ байхадаа Бурханай дайсадынь байдаг, ушарынь хэлэбэл, тэдэнэр Бурханай хуулиие сахинагүй, сахижа шадахашьегүй юм. 8Нүгэлтэ мүн шанарайнгаа хүсэлэнгѳѳр ажамидарһан хүнүүд Бурханда таатай байжа шадахагүй. 9Таанад нүгэлтэ мүн шанарайгаа хүсэлэнгүүдые даханагүйт, тиин зосоотнай Бурханай Һүлдын оршожо байхадань, Һүлдын эрхэ хүсэлѳѳр ажамидарнат. Зосоогоо Христосой Һүлдэгүй хүн тэрэнэй бэшэ юм. 10Хэрбээ зосоотнай Христосой оршожо байбал, нүгэл шэбэлһээ боложо бэе махабадайтнай һүнэхэдэ, Бурханай урда үнэн сэдьхэлтэй байһан ашаартнай һүнэһэ һүлдэтнай амиды байха. 11Иисусые үхэхэдэнь амидыруулһан Бурханай Һүлдын зосоотнай оршожо байхадань, Христосые Амидыруулагша зосоотнай оршожо байһан Һүлдѳѳрѳѳ таанадайшье үхэлтэ бэедэ ами үршѳѳхэл. 12Тиимэһээл, аха дүүнэрни, бидэ нүгэлтэ мүн шанар байдалайнгаа хүсэлэнгүүдые дахан ажамидарха ёһогүйбди. 13Тиигэжэ ажамидараа хадаа үхэхэт, харин Һүлдѳѳрѳѳ нүгэлтэ хэрэгүүдээ һүнѳѳжэ байбал, амиды байхат. 14Бурханай Һүлдѳѳр хүтэлүүлэгдэһэн хүнүүд Бурханай үхибүүдынь гээшэ. 15Бурханай Һүлдэ таанадые тэрээнһээ айжа байдаг барлаг болгоогүй, харин Бурханай үхибүүдынь болгоо, тиин Һүлдын хүсѳѳр бидэ Бурханиие: «Аба, Эсэгэмнай!» – гэжэ нэрлэдэгбди. 16Бурханай Һүлдэ манай һүнэһэ һүлдэтэй ниилэн, маанадые Бурханай үхибүүд гэжэ батална. 17Бидэ тэрэнэй үхибүүдынь хадаа ѳѳрынгѳѳ хүнүүдтэ хадагалажа байһан буян хэшэгэйнь залгамжалагшад гээшэбди, баһа Христосто бэлдээтэй юумые Христостой хамта залгамжалхабди. Христосой зоболонгуудые хубаалсаа юм хадаа, тэрэнэй алдарташье хүртэлсэхэ ха юмбибди. 18Мүнѳѳнэй сагта зобожо байһамнай ерээдүйдэ маанадта үгтэхэ алдарай хажууда юуншье бэшэ гэжэ бодоноб. 19Бүтээгдэһэн бүхы юумэнүүд Бурханай ѳѳрынгѳѳ үхибүүдые элирүүлэн харуулхыень аргагүй ехээр хүлеэжэ байна. 20Бүтээгдэһэн бүхы юумэнүүд ѳѳһэдынгѳѳ дура зоргоор бэшэ, харин Бурханай эрхэ хүсэлѳѳр зорилгоёо бэелүүлээгүй юм. 21Тэдэ ѳѳһэдѳѳ үхэлтэ богоолшолгоһоо нэгэ сагта мултаржа, Бурханай үхибүүдэй һүр жабхаланта эрхэ сүлѳѳе хубаалсаха юм гэжэ Бурхан түлэблэжэ байгаа ха. 22Мүнѳѳнэйшье саг хүрэтэр бүтээгдэһэн бүхы юумэнүүд үхибүү түрэхэдѳѳ үбдэжэ байһан эхэнэртэл адляар үбдэн ёолоно гэжэ бидэ мэдэнэбди. 23Гансашье бүтээгдэһэн бүхы юумэнүүд ёолоно бэшэ, харин Бурханай түрүүшын үршѳѳл бэлэгтэ, Һүлдэдэнь хүртэһэн бидэшье Бурханай маанадые үхибүүдынь болгохые, махабад бэеыемнай сүлѳѳлхые хүлеэжэ байхадаа баһал зосоогоо ёолонобди. 24Ушарынь хэлэбэл, бидэ иимэ найдалтай болоод абарагдаһан байгаабди. Хэрбээ маанадай найдажа байһан юумэеэ хаража байбалнай, тэрэмнай бодото найдал бэшэ байха һэн. Хаража байһан юумэндээ яажа найдалтайб? 25Харин хараагүй юумэндээ найдажа байхадаа бидэ ехэл тэсэбэритэйгээр хүлеэжэ байдагбди. 26Маанадай шадал тэнхээгүй байхада маанадта Һүлдэ туһалдаг. Яажа зальбарха хэрэгтэйб гэжэ мэдэхэгүй байхадамнай Һүлдэ тайлбарилхын аргагүй ёолоогоор манай түлѳѳ зальбардаг. 27Харин зүрхэ сэдьхэлыемнай соо харадаг Бурхан Һүлдын һанал бодолые мэдэжэ байдаг юм. Һүлдэ Бурханай эрхэ хүсэлѳѳр лэ тэрэнэй арадай түлѳѳ тэрээниие гуйна ха юм. 28Бурханда дуратай, тэрэнэй эрхэ хүсэлѳѳр дуудуулагдаһан хүнүүдэй бүхы юумэнүүдтэнь Бурхан урагшатай байдаг. 29Бурханай шэлэжэ абаһан хүнүүд Хүбүүндэнь адли байха табилантай, тиин Хүбүүниинь олон һүзэглэгшэ аха дүүнэрэй дунда ууган Хүбүүниинь байха юм. 30Бурхан шэлэжэ абаһан хүнүүдээ дуудаа, дуудаһан хүнүүдээ үнэн сэдьхэлтэй болгоо, үнэн сэдьхэлтэнгүүдые алдар солодоо хүртѳѳгѳѳ. 31Эдэ бүхэн тухай бидэ юун гэжэ хэлэхэбибди? Хэрбээ Бурханай манай талада байбал, маанадта эсэргүүсэһэн хүн байха аал? 32Бурхан ѳѳрынгѳѳ Хүбүүниие хайрлангүй, бидэнэй бултанаймнай түлѳѳ үргэһэн байгаа. Бурхан маанадта Хүбүүгээ үгэжэ байбал, бусадшье бүхы юумэнүүдээ элбэгээр үгэхэ бэшэ гү? 33Бурханай шэлэжэ абаһан хүнүүдые хэн гэмнэхэб? Бурхан ѳѳрѳѳ тэдэниие зэмэгүй гээ ха юм. 34Тиихэдээ хэн тэдэниие зэмэлхэб? Үхѳѳд, тиигээд амидыраад, Бурханай баруун гарынь болоһон, маанадай түлѳѳ гуйлта үргэжэ байһан Христос Иисус тэдэниие гэмнэхэгүйл! 35Тиихэдээ юун бидэниие Христосой хайра дураһаа холодуулхаб? Зоболонгууд гү, али бэрхэшээлнүүд гү, али хашалга мүрдэлгэнүүд гү, али үлбэр үлэсхэлэн байдал гү, али ядуу тулюур байдал гү, али аюул оһол гү, али үхэл холодуулха болоно гү? 36«Шинии түлѳѳ бидэ үдэр бүхэн үхэлэй аюултай тохёолдонобди. Гаргуулхаяа байһан хониндол адли байнабди», –гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 37Эдэ бүхы ушарнуудта бидэ маанадта дуратай байһан Христосой ашаар илалта туйлан гаранабди. 38Амиды байна гүбди, али үхэһэн байна гүбди, юуншье бидэниие Бурханай хайра дуранһаа хаһаахагүйл. Эльгээмэлнүүдшье, бусад огторгойн хүсэнүүдшье, оршон үеын юумэнүүдшье, ерээдүй сагай юумэнүүдшье, 39дээдын хүсэнүүдшье, доодын хүсэнүүдшье, бүтээгдэһэн бүхы юумэнүүдшье манай Дээдын Эзэн Христос Иисус соо оршоһон Бурханай хайра дуранһаа маанадые холодуулжа шадахагүй гэһэн бата этигэлтэй байнаб.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\