Римэйхиндэ 9

1Христосто һүзэглэдэг би үнэн зүбые хэлэнэб, худалаар хэлэнэгүйб. Тиин Нангин Һүлдэшье, һэшхэлнишье минии хэлэһые үнэн гэжэ гэршэлнэ. 2Би угаа ехээр уйдана гашууданаб, зүрхэ сэдьхэлни зогсонгүй үбдэнэ. 3Ѳѳрынгѳѳ арадые абархын түлѳѳ Бурханай хараалда хүртѳѳд, Христосһоо холодуулхадашье би бэлэнби. 4Тэдэ израильшууд Бурханай шэлэжэ абаһан хүнүүд юм. Бурхан тэдэндэ алдараа харуулаа, тэдэнтэй хэлсээ баталаа, тэдэндэ Хуули, тиигээд шүтэлгын Һүмэ ба найдуулгаа үгѳѳ. 5Тэдэнэр агууехэ үбгэ эсэгэнэртэй юм, тиихэдэ Бурханай табисуурта махабад бэеэрээ баһал тэдэнэй яһанай хүн юм. Бүхы юумые захиржа байһан Бурхан хэтын хэтэдэ магтаал солотой байһай гэжэ би зальбарнаб! Болтогой! 6Бурхан амалһан юумэеэ дүүргээгүй гэжэ хэлэхын аргагүй. Һүүлэй һүүлдэ Израилиин арад зон бултадаа Бурханай бодото хүнүүд бэшэ. 7Тиин Абраһамай үри һадаһад бултадаа Бурханай үхибүүд бэшэ. «Ши Исаагаар лэ дамжан минии амалһан үри һадаһадтай болохош», – гэжэ Бурхан Абраһамда хэлэһэн байгаа. 8Ондоогоор хэлэбэл, юрын аргаар түрэһэн үхибүүд Бурханай үхибүүд бэшэ. Бурханай найдуулһанай ёһоор лэ түрэһэн үхибүүд бодото үри һадаһад гэжэ тоологдодог гээшэ. 9«Хойто жэл энэл сагтаа би дахин ерэхэб, тиин Саррашни хүбүүтэй болоод байха», – гэжэ хэлэһэниинь Бурханай найдуулһан үгэ байһан юм. 10Энээнһээ гадна Ребекка ба манай үбгэ эсэгэ Исаагай хоёр хүбүүтэй болоходо тиимэ юумэн баһа тохёолдоо һэн. 11Үшѳѳ тэдэ хоёрой түрѳѳгүй, һайн гү, али муу юумэ хээгүй байхадань, «Ехэ хүбүүншни дүүдээ алба хэжэ байха», – гээд Дээдын Эзэн Ребеккэдэ хэлэһэн байгаа. Тиигэжэ хэлэхэдээ Дээдын Эзэн хүнүүдэй хэрэгүүдээр бэшэ, харин ѳѳрынгѳѳ эрхэ хүсэлѳѳр шэлэжэ байһанаа харуулһан байгаа. 13«Яковта би дуратай, харин Исаавта дурагүй байгааб», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг. 14Зай, тиихэдээ Бурхан үнэн зүб бэшэ гэжэ хэлэхэмнай гээшэ гү? Үгыл даа! 15Тэрэ Моисейдэ: «Дуратайл хүнѳѳ би үршѳѳхэб, дуратайл хүнѳѳ би хайрлахаб», – гэжэ хэлэһэн байгаа. 16Тиимэһээ бүхы юумэн бидэ хүнэй хүсэһэнһѳѳ гү, али хэһэнһээ бэшэ, харин Бурханайл үршѳѳһэнһѳѳ дулдыдана. 17«Шамаар дамжан һүр жабхалангаа харуулхын тула, бүхы газар дэлхэйн зоной магтаал солодо хүртэхын тула би шамайе хаанаар табяа хүм», – гэжэ Дээдын Эзэн Египедэй фараондо Нангин Бэшэг соо хэлэнэ. 18Тиимэһээ Бурхан дуратайл хүнѳѳ үршѳѳнэ, дуратайл хүнѳѳ зүрюу болгоно. 19«Тиигэбэл Бурхан яахадаа хүниие зэмэлнэб? Бурханай эрхэ хүсэлдэ хэн эсэргүүсэхэ аргатайб?» – гэжэ хэн нэгэн намһаа һураха. 20Ай, нүхэр, Бурханда үсэрхэжэ байхаар ши хэн гээшэбши? Бүтээлынь тэрэниие бүтээгшэдэ: «Юундэ намайе иигэжэ бүтээгээбши?» – гэжэ хэлэхэ аал? 21Домбонуудые бүтээдэг хүн нэгэл адли шабарһаа тусгай хэрэглэлэй домбо ба үдэр бүхэн хэрэглэгдэдэг юрын домбо бүтээхэ эрхэтэй бэшэ аал? 22Бурхан уур сухалаа харуулха, һүр жабхалангаа элирүүлхэ һанаатай байгаа, гэхэдэ, хосорхо заяатай байһан хүнүүдтэ тэрэ ехэл тэсэбэритэйгээр хандана. 23Бурхан алдартаа хүртѳѳхэ гэжэ бэлдээд байһан үршѳѳлтэ хүнүүдтээ баһал элбэг дэлбэг алдараа элирүүлхэ дуратай байна. 24Бидэ гансал еврейнүүдэй дундаһаа бэшэ, харин бусадшье арадуудай дундаһаа шэлэгдэжэ абтаһан хүнүүд гээшэбди. 25Тон тиигэжэл Дээдын Эзэн Осиин ном соо хэлэнэ: «Минии арад бэшэшье байгаа һаань, Би тэдэниие ѳѳрынгѳѳ арад болгохоб. Дурагүй байһан яһатандаа Би хайра дуратай болохоб». 26«Таанад минии арад бэшэт гэжэ хэлэгдэһэн эгээл тэрэ һууринда тэдэнэр Амиды Бурханай үхибүүд гэжэ нэрлүүлхэ». 27«Дээдын Эзэн зарга шүүбэреэ газар дэлхэй дээрэ шуумгайгаар ябуулха. Тиимэһээ Израилиин арад зоной далайн элһэндэл адли тоогүй олон байгаашье һаань, тэдэнэй үсѳѳниинь абарагдаха», – гэжэ Израилиин арад зон тухай Исайя лүндэншэн айладхаа юм. 29«Хэрбээ Һүр хүсэтэй Дээдын Эзэн зарим үри һадаһадые маанадта үлѳѳгѳѳгүй юм болбол, бидэ Содомдол адли һүнѳѳгдэхэ, Гоморродол адли усадхагдаха байгаабди», – гэжэ баһал Исайя лүндэншэн уридшалан хэлэнэ. 30Зай, юун гэжэ хэлэхэбибди? Бурханай урда үнэн сэдьхэлтэй байхые оролдоогүй бусад арадууд этигэл һүзэгэйнгѳѳ ашаар үнэн сэдьхэлтэй болоо. 31Харин Хуули сахин үнэн сэдьхэлтэй болохые зориһон Израилиин арад зон үнэн сэдьхэлтэй болоогүй. 32Юундэ болоогүйб? Юуб гэбэл, тэдэнэр этигэл һүзэгтѳѳ бэшэ, харин хэрэгүүдтээ найдаһан байгаа. Тиимэһээ «бүдэрдэг шулуунда» тэдэнэр бүдэрһэн байгаа. 33Бурхан Нангин Бэшэг соо тон тиигэжэ хэлэнэ: «Хара даа! Би Сион дээрэ хүнүүдэй бүдэрдэг, хүнүүдые гомдохоодог шулуу табинаб. Харин тэрээндэ этигэл һүзэгтэй хүнүүд хэзээдэшье урмаа хухархагүй».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\