Тидтэ 1

1Этигэл һүзэгѳѳрѳѳ намтай нэгэдэһэн үнэн сэхэ Тит хүбүүмни, шамда Бурханай зараса, Иисус Христосой элшэн Павел бэшэнэ. Бурхан Эсэгэ болон манай Абарагша Иисус Христос шамда үршѳѳл хайра ба амгалан тайбаниие үршѳѳг лэ. Бурхан намайе шэлэжэ абаад, илгажа абаһан хүнүүдэйнгээ һүзэгые дэмжүүлхээр, шажанаймнай һургадаг үнэн зүйлдэ тэдэниие хүтэлүүлхээр намайе эльгээһэн байгаа юм. Энэ үнэн зүйл мүнхын амидаралда найдаха гол түшэг болодог юм. Худал юумэ хэлэдэггүй Бурхан мүнхын тэрэ амидаралые анханһаа нааша бидэндэ найдуулжа, тогтооһон сагтаа тэрэнээ ѳѳрынгѳѳ һургаалда нээжэ үгэһэн байгаа. Тэрэ һургаалынь намда үгтэжэ, манай Абарагша Бурханай захиралтаар би тэрэнииень номножо байнаб. 5Хэхэ хэрэгтэй юумэнүүдээ бүтээгээд, хото бүхэндэ һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй хүтэлэгшэдые томилхоор шамайе Кридтэ орхиһон байгааб. Захиһан юумэнүүдыемни бү мартаарай: 6хүтэлэгшэ хүн ямаршье гэмгүй, гансал һамгатай байха ёһотой, харин үхибүүдынь хүнэй үгѳѳр байдаг, ѳѳһэдыгѳѳ һайнаар абажа ябадаг, Христосто һүзэглэдэг байха ёһотой. 7Ушарынь юуб гэхэдэ, һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй хүтэлэгшэ Бурханай ажалай хойноһоо хаража байгаа хадаа ямаршье гэмгүй байха зэргэтэй. Тэрэ омог бардам зан гаргадаггүй, уур сухалаа хүрэдэггүй, архидадаггүй, дошхордоггүй, алта мүнгэндэ шуналгүй, 8мүн аяншадые гэртээ угтажа абадаг, һайн юумэндэ дуратай, ехэ томоотой, үнэниие баримталдаг, арюун ябадалтай, үнэн сэдьхэлтэй, бэеэ баридаг хүн байха ёһотой. 9Тэрэ хүн зүб һургаалтай зүрилдэдэггүй, найдабаритай үгые хатуу баримталха ёһотой. Тиигэжэл тэрэ хүтэлэгшэ үнэн зүйтэй һургаалаар ондоо хүнүүдые урмашуулжа, һургаалда эсэргүү байһан хүнүүдэй бурууе элирүүлэн харуулха аргатай байха. 10Юундэб гэбэл, хүнэй мэдэлдэ оросогүй, хооһон үгэтэй, худалша зон, илангаяа һүзэглэгшэ еврейнүүдэй дунда олон бии. 11Тэдэнэй амые хааха хэрэгтэй: тэдэ мүнгэ олохо гэһэн эшхэбтэр зорилготойгоор хэрэггүй юумэндэ һургана, гэр бүлэнүүдые Христосһоо холодуулна. 12Кридүүдэй дундаһаа нэгэ шүлэгшэн: «Кридүүд булта худалшад, зэрлиг арьяатан, залхуу, эдимэр хүнүүд», – гэжэ хэлэһэн байгаа. 13Тэрэ хэлэһэниинь үнэн юм. Тиимэһээ саашадаа иудейнүүдэй үльгэрнүүдые шагнангүй, үнэн зүбые буруушаадаг хүнүүдэй тогтоолые анхарангүй, бодолтой һүзэгтэй байхынь тула ши тэдэниие хатуу шэрүүнээр шүүмжэлэн элирүүлжэ байгаарай. 15Арюун сэбэр хүнүүдтэ бүхы юумэн арюун сэбэр байдаг. Харин бузарлагдаһан болон һүзэггүй хүнүүдтэ ямаршье арюун сэбэр юумэн үгы, тэдэнэй һанал бодолынь, һэшхэлынь бузарлагдаатай байна ха юм. 16Тэдэнэр Бурханиие мэдэнэбди гэдэг, харин үйлэ хэрэгүүдынь Бурханиие мэдэхэгүй байһыень харуулна. Тэдэ хүнүүд Бурханда жэрхэдэһэтэй байна. Тэдэнэр мэдэлдэ оросогүй, ямаршье һайн юумэ хэжэ шадахагүй хүнүүд юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\