Тидтэ 2

1Харин ши үнэн бодото һургаалые номножо байгаарай. 2Һургаалай ёһоор наһатай эрэшүүлые һэргэг, түбшэн зантай, арюун ябадалтай, хатуу һүзэгтэй, хайра дуратай, тэсэбэритэй байхыень һургажа байгаарай. 3Наһатай эхэнэрнүүдые Бурханиие хүндэлдэг хүнүүдтэл адляар ажамидаржа байхыень һургаарай. Тэдэнэр хүниие бү хардаг, архинда бү орог, һайн юумэндэ һургажа байг, 4залуу эхэнэрнүүдые нүхэдтѳѳ, үхибүүдтээ дуратай байхыень һургаг, 5бэеэ баридаг, арюун сэбэр ябадалтай байхыень, гэрээ һайнаар хаража, нүхэдэйнгѳѳ үгѳѳр ябахыень баһа заабаришалжа байг. Тиигэжэ Бурханай үгэ муушалха шалтаг тэдэ хэндэшье бү олгог. 6Залуу хүбүүдые баһал бэеэ барижа байхыень идхан заажа ябаарай. 7Ши ѳѳрѳѳ алибаа юумэндэ һайн хэрэгүүдээрээ жэшээ харуулжа байха ёһотойш. Һургажа байхадаа үнэн сэхэ, томоотой байгаарай. 8Шамайе хүнэй буруушаахагүйн тула бодомжолжо үзѳѳд хэлэжэ бай. Тиигэбэл дайсаднай эшээд, маанад тухай муу юумэ хэлэжэ шадахагүй. 9Барлагуудые эзэдэйнгээ үгэ дуулажа, ямаршье ушарта тэдэндээ һайшаагдахаяа оролдожо байхыень, урдаһаань зүршэн дуугарангүй, 10юумыень хулуунгүй, харин гүйсэд үнэн сэхэ байхыень һургаарай. Тэдэнэр ямаршье юумэ хэхэдээ, Абарагша Бурханаймнай һургаалда туһатай юумэ хэжэ байха ёһотой. 11Ушарынь юуб гэбэл, хүн бүхэниие абарха ушартай Бурхан үршѳѳл хайраа элирүүлбэ. 12Тэрэ үршѳѳл хайрань маанадые энэ оршолон дэлхэйдэ ажамидархадаа бурхангүй амидаралаа, дэлхэйдэхи забхайралаа орхихыемнай, бэеэ барижа байхыемнай, үнэн сэдьхэлтэй, Бурханда шударга байхыемнай һургана. 13Манай агууехэ Бурханай, Абарагша Иисус Христосой алдарай элирхэ тэрэ үршѳѳлтэй Үдэртэ найдан, тэрэ Үдэрые хүлеэжэ байнабди. 14Христос маанадые бузар муухай нүгэлнүүдһээмнай аршалан, мэдэлдэнь байдаг, һайн хэрэгүүдые хэхэ гэжэ зүдхэдэг сэбэр арад болгохын тула ѳѳрыгѳѳ бидэнэй түлѳѳ үгѳѳ юм. 15Эдэ юумэнүүдтэ һургажа, бүхы эрхэ засагаа хэрэглэн, шагнагшадаа зоригжуулжа, шүүмжэлэн элирүүлжэ байгаарай. Шамайе доогуур хэншье бү хараг.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\