Тидтэ 3

1Засаглагша болон захирагшадай үгыень дуулажа, эрхэ мэдэлдэнь байхые, ямаршье сагта дэмбэрэлтэ һайхан хэрэгүүдые хэхээр бэлэн байхые һүзэглэгшэ зондо һануулжа байгаарай. 2Хүниие хардажа бү хэлэгты, харин эбтэй эетэй, амгалан тайбан байгты, хүн бүхэндэ ходо дарууханаар хандагты гэжэ тэдэндэ баһал хэлэжэ байгаарай. 3Бидэшье ѳѳһэдѳѳ урдань баһал тэнэг, үгэ дууладаггүй байгаабди, эндүүржэ ябадаг бэлэйбди. Ташаяан хүсэлэнгүүдэй болон элдэб янзын сэдьхэлээ ханалгын мэдэлдэ байгаабди. Бидэ атаархалдан, хара һанаатай юумэд амидардаг, бэе бэеэ үзэн ядадаг һэмди. 4Харин манай Абарагша, Бурхан аша буянгаа, хайра дураяа үршѳѳжэ, 5бидэниие абараа юм. Хэһэн һайн һайхан хэрэгүүдэймнай ашаар бэшэ, харин ѳѳрынгѳѳ үршѳѳл хайраар Нангин Һүлдын ашаар Бурхан бидэниие арюудхан угаажа, шэнээр түрүүлжэ, шэнэ амидарал хайрлажа, бидэниие абараа һэн. 6Бурханай үршѳѳл хайраар үнэн сэдьхэлтэн боложо, найдажа байһан мүнхын амидарал залгамжалхын тула Бурхан манай Абарагша Иисус Христосоор дамжуулан, Нангин Һүлдэ маанадта элбэг дэлбэгээр үршѳѳгѳѳ юм. 8Энэ хэлээшэмнай үнэн. Һайн һайхан хэрэгүүдые оролдосотойгоор хэжэ байхыень Бурханда һүзэглэһэн хүнүүдые ши идхан һургажа байгаарай. Иимэ хэрэгүүд зондо ехэл аша туһатай, һайн юм. 9Тэнэг арсалдаануудһаа, уг гарбал ба Хуули тухай хэрүүл, заргалдаанһаа зайлажа байгаарай. Тэдэ болбол аша туһагүй, дэмы юм. 10Хэрүүл татагшадта хоёр дахин ухаа заагаад, удаань тэдэнһээ холодожо байгаарай. 11Тиимэ хүнүүд буруу замда оробо, тиин нүгэлнүүдынь тэдэнэй зэмэтэй байһыень гэршэлнэ гэжэ мэдэнэ ха юмши. 12Шамда Артемые гү, али Тихикые эльгээхэдэмни, ши түргэхэн намда Никополь хото хүрэжэ ерэхые бодоорой. Би тэндэ үбэлжэхэ гэжэ шиидээб. 13Зина үмэглэгшэ Аполлос хоёрой аян замаа үргэлжэлүүлхэдэнь юугээршье дутаангүй ябуулхые шадалаараа оролдоорой. 14Манай хүнүүд ѳѳһэдтѳѳ шухала хэрэгтэй юумэ хэжэ, буянтай һайхан хэрэгүүдые бүтээн, сагаа үнгэргэжэ һураха ёһотой. Тэдэнэр удхагүй дэмыгээр ажамидарха ёһогүй. 15Намтай байһан зон булта шамда амар мэндые хүргэнэ. Һүзэглэгшэ нүхэдтэмнай амар мэндыемнай дамжуулаарай. Бурханай үршѳѳл хайра та бүгэдэндэ үгтэхэнь болтогой.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\