มัทธิว 6

1พระเยซู จี่ แล่ง นี้แม้แน, “แบ ชี คู โว เป ฮากนา มย้าง ปี่ ซี่ ปาปาย แน อางแม่น บ่าฮา คู โจ. นี้แม้ ฮา นี้ย่า, นอย่า นอง พาจาว มู่งท่า ดื้ง มางก้อง รางวัล บ่ากงาบู้. 2นอง ชฺ้าง อางตูก​อางพาน อือนา ปล่อง เมอ, ชฺ้าง แมก่า​ทื่อเจ่อ นืงบา​ทื่อเจ่อ อือ แม้แน บ่าฮา โจ. ยอย่า ยิวชฺ้าง โบสถ์ แน ก้าด โย้เวอ ชฺ้าง ล้า ชี อือนา ฮายฮู ปี่ ยาว, ฮากนา โญกจ่า​ญ่อจ่า ปี่ง. จ้า พาจาว ม้า ยองนา บ่าโญก​บ่าญ่อจ่า. 3แฮ้งย้า ชฺ้าง อางตูก​อางพาน อือนา ปล่อง เมอ, ปล่อง ชี แน อ่าซ่าง มางนา บ่าแบ ปี่ เวิม อางกงา. 4นี้แม้แนยาว นอง ชฺ้าง อางตูก​อางพาน นา ปล่อง เมอ, กย้าบ แน ปล่อง โว. ยาว พาจาว นอง อางโบ้ง นอง กย้าบ แน ฮา ชี แฮ้งนา อางมย้าง มาง นองนา โญกจ่าญ่อ ล่าง” แน. 5พระเยซู จี่ แล่ง นี้แม้แน, “นอง อธิษฐาน ฮา เมอ, นอง มือ ชฺ้าง แมก่า​ทื่อเจ่อ นืงบา​ทื่อเจ่อ อือ แม้แน บ่าฮา โจ. ยอย่า ยิวชฺ้าง โบสถ์ แน ก้าด โย้เวอ ชฺ้าง ล้า ชี อือนา ฮายฮู ปี่ ยาว, ฮากนา โญกจ่า​ญ่อจ่า ปี่ง. จ้า พาจาว ม้า ยองนา บ่าโญก​บ่าญ่อจ่า. 6จ้า นอง อธิษฐาน ฮา เมอ, อางฮ้อง คล้าว โย้เวอ อ้องแล ล้องก้อ พี่ ยาว, พาจาว นอง อางโบ้ง นอง บ่าฮู มย้าง กา มางนา อธิษฐาน ฮา โว. ยาว พาจาว นอง กย้าบ แน ฮา แฮ้งนา อางมย้าง มาง นองนา รางวัล ปี่ ล่าแง. 7“แน นอง อธิษฐาน ฮา เมอ ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าแบ กงา กาง อือ แม้แน จี่ต่าง จองไจ บ่าจา อือ ม้อง แน ต้างต้างจี่ แน บ่าฮา โจ, ไม้ ยอ เย้ง คูง แง ต้างต้างจี่ แน อธิษฐาน ฮา ยาว, พาจาว มาง พอ แงแน. 8ชฺ้าง แฮ้อือ แม้แน บ่าฮา คูโจ, ไม้ พาจาว กงู อางโบ้ง ม้า นอง บ่าป่า ฮู เมอ ย้า อางแบ นองมู นี้ย่า บ้าเจอ บ่าจา แน. 9นองมู นี้ย่า นี้แม้แน อธิษฐาน ฮา คู โว, พาจาวกงูอางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง มาง เวอ, ชฺ้าง อือนา นางนา สรรเสริญ ฮายแล ปี่ โว. 10กงู นางนา ป้า ชฺ้าง​อางเมิง นู้เวอ อางไว่ แน ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ล่าแง. มู่งท่า โย้เวอ ล้อแม้ จา แง ชฺ้าง​อางเมิง นู้ เวิม นาง เพล่อ ปี่ ซี่ แม้แน เพล่อ ปี่ โว. 11มี้นืง กงูมู นา จฺ่าเกิ่ง จฺ่าเซฺ่อ ก้อ แน ปี่ ล่าปาว. 12กงู อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา อางซี บ่ายู ล่า โจ. ฮาก กงูนา อางบล่าบ ฮา ล่า เมอ กงู ยองนา อางซี บ่ายู แฮ้งแม้แน. 13ยาว กงู อางบล่าบ ฮา ซี้ เมอ กงูนา ปล่อง เจิ้นเจ้อ อางซี บ่าปี่ ฮา ล่าโจ, แน กงูมู นา ซาตาน​แด่ย่า​ยอคา มางก้อง ปล่องปูน ปี่ ล่า โว. 14“ชฺ้าง นองนา บ่าแม่น ฮา ล่าง อือนา อางซี บ่ายู ยาว, พาจาว นอง อางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง มาง นองนา คาตา ย้า อางซี บ่ายู ล่า. 15จ้า นอง ฮากนา อางซี แฮ้ง ยู้ ยาว, พาจาว นอง อางโบ้ง มาง นอง อางบล่าบ แฮ้งนา อางซี ยู้ ล่าง ทื่อช่าง​กานญา” แน. 16พระเยซู จี่ แล่ง นี้แม้แน, “นอง จฺ่าเกิ่งจฺื่ง เมอ, ชฺ้าง แมก่า​ทื่อเจ่อ นืงบา​ทื่อเจ่อ อือ แม้แน แมก่า บ่าม่อน​บ่าซ่า แน บ่าจ่างจ่าแล่ โจ. ยอ ฮากนา ฮา ฮู ปี่ แง ยอ จฺ่าเกิ่งจฺื่ง แงแน. ยอย่า ฮากนา โญกจ่า​ญ่อจ่า ปี่ง. จ้า พาจาว ม้า ยองนา บ่าโญก​บ่าญ่อจ่า. 17จ้า นอง จฺ่าเกิ่งจฺื่ง เมอ, แมตู่พ่อ แล่ยาว ตู่คยา คยา แล่ โว. 18อ่าซ่าง มาง บ่าแบ นอ จฺ่าเกิ่งจฺื่ง ชี แน, จ้า พาจาวกงูอางโบ้ง นอง บ่าฮู มย้าง กามาง ญา นอง กย้าบ แน ฮา ชีอือ มย้าง แง, แน นองนา โญกจ่า​ญ่อจ่า ล่าง” แน. 19พระเยซู จี่ แล่ง นี้แม้แน, “อางเกิ่ง​อางก้อ อางฮู่ อางจา อางบา แน คี้แม้ง จฺ่า อางกงา อือ, แน แล่ค่าว อือ อ้อง ค่าว แล อางกงา อือ, ชฺ้าง​อางเมิง นู้เวอ บ่ากอ ชี บู้ โจ. 20จ้า อางเกิ่ง​อางก้อ อางฮู่ อางจา คี้แม้ง แน อางบา บ่าจฺ่า กงา กาง อือ, แน แล่ค่าว บ่าอ่อง ค่าว แล กงา กาง อือ, มู่งท่า โย้เวอ กอยช้อน ชี โว. 21ไม้ นอง อางเกิ่ง​อางก้อ อางฮู่ อางจา อือ ล้อเกิ้ง จา แง, นอง นืงบา แฮ้ง โย้เวอ ย้า จา แง. 22แมนือ นี้ย่า เพ้ก ลื่อยาว นืงบา แม้แนย้า. นี้แม้แนยาว แมนือ นี้ง แปล้นซ้า ยาว นืงบา แฮ้ง คาตา ย้า แปล้นซ้า แง. จาว่าแน นอง แมนือ แฮ้ง แม่น ยาว, นอง นืงบา แฮ้ง คาตา ย้า แม่น แง. 23จ้า จาว่าแน นอง แมนือ แฮ้ง บ่าแม่น ยาว, นอง นืงบา นี้ย่า อางวื้ง​อางว้าง แฮ้ง ปลื้ง ย้า จา แง, แน นอง นืงบา โย้เวอ อางแปล้น​อางซ้า อือ อางวื้ง​อางว้าง เพล่อ ยาว นาบาตา ย้า วื้งว้าง แง. 24ย่าเจ่น นี้ย่า เจ้านาย 2 คู่น แน ล่ากาน บ่าว่า ปี่ กงากา, ไม้ ย่าเจ่น นี้ม้า เจ้านาย ทื่อม่าง มางนา ลาก ยาว ทื่อม่าง มาง นา เม้อ แง, บ่าอ่าเวิม ยา เจ้านาย ทื่อม่าง มางนา ซอ ยาว ทื่อม่าง มางนา ฮูย้า แง. ยาว นี้งย้า นองมือ พาจาว มางนา แน พลู้ แฮ้งนา ทื่อญ่าม กาแน บ่าลาก กงากา” แน. 25พระเยซู จี่ แง นี้แม้แน, “นี้แม้แนยาว กงา นองนา ม่า ล่า ปานา, จี่วีด นี้งนา บ่าพี่​บ่าล่อง โจ, บ้าเจอจฺ่า​บ้าเจอต้าง วา แน, บ่าอ่ายาว ม้างม้าเจ้อ ก่าแล่ตูมแล่เซฺ่อ อางจา ล่าแน, ไม้ จี่วีด นี้ย่า จฺ่าเกิ่ง ล่อบ่าปา อางฮู่ จา บ่าอ่า ลา? แน อางโต นี้ย่า อางก่า​อางตูม ล่อบ่าปา อางฮู่ จา บ่าอ่า ลา? 26ฮาย่า ปย้าม กว่า อือนา ฮู ปาว ยอย่า เจิ้นเจ้อ บ่าคลา บ่าว่า​บ่าบู่ แน กอโชง เวอ อางคลา​อางซ้าง บ่ากอ ชี. จ้า พาจาว นอง อางโบ้ง มู่งท่า โย้เวอ จา ม้า ยองนา ฮูพลา ปอ แง. ยาว นองมู นี้ย่า ฮาย่า อือ ล่อบ่าปา อ่าลา อางฮู่ จา แง? 27บ้าเจอฮาย พี้ล้อง แง? พี้ล้อง ยาว นาง จี่วีด นี้ ทื่อชั่วโมง แต่ มล่าง แล แล่ง ลา? จ้า บ่าอ่า น้อ. 28“นี้แม้ยาว บ้าเจอฮาย อางก่า​อางตูม อางเลิ่ง อือนา ม่านชู แง. น่าตูง เวอ แวย่า อือนา ฮู คูปาว ยอ ล้อแม้ แต่ล้า ชี. ยองมู นี้ย่า ล่ากาน บ่าว่า แน อางก่า​อางตูม บ่าแต่ง ตูม แล่. 29กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า, ก่าซ้าด โซโลมอน นาบาตา จาปาง มาง อางก่า​อางตูม ก่าตูม แล่ง แฮ้, แวย่า นี้อือ อางแว ทื่อแว ล่อ แนม บ่ามาง. 30แวย่า นี้อือนา ฮู ปาว! บ่ามล่าง ยาว ยอ แฮ่ว กือ ซฺี้ แง. จ้า แฮ้แม้เวิม พาจาว ม้า แวย่า อือนา แม่นมาง ย้า แต่ง แง, นี้แม้แนยาว พาจาว ม้า นองนา แวย่า นี้อือ ล่อบ่าปา ฮูพลา ล่าง. ท้าว นอ พาจาว มางนา นืงบา​บ่าชี คู แน? 31นี้แม้แนยาว บ้าเจอ จฺ่าต้าง แล่วา แน บ้าเจอ ก่าตูม แล่วา แน บ่าม่าน​บ่าชู คู โจ. 32ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าแบกงา กาง อือ อางเลิ่ง นี้อือ พี้ล้อง คูแง. จ้า พาจาว นอง อางโบ้ง มู่งท่า เวอ ดื้ง ม้า อางแบ ย้า นอ บ้าเจอ อือ กงาไจ แงแน. 33นี้แม้แนยาว นองมู นี้ย่า พาจาว นอง ก่าซ้าด เพล่อ ชี มางนา ฮาย นืงบาจาบ ปี่ อางเลิ่ง แฮ้ง เย้ง ซฺ้า ออน ฮา ปาโน, นี้แม้ฮายยาว พาจาว มางมือ กูย่าง​กูเจ้อ นอง กงาไจ แฮ้ง ปี่ ล่าง. 34“นี้แม้แนยาว มี้นืง ย่า นี้เซฺ้อ อางเลิ่ง แฮ้งนา บ่าพี่​บ่าล่อง โจ, ไม้ นี้เซฺ้อ มือ อางเลิ่ง ม่านชู คาแม้แน ชี อือ อางจา ย้า, ยาว กานืง กา นี้ง มือ อางเลิ่ง อางตูก​อางพาน อางบย่า ย้า จา แง” แน.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\