2 Korintuna 10

1- 2Ariñawagúati luagu haburi nan dan le huma nan; anhein lan dan le dise nan huéi hanarime nan. Au Pábulu, ayumuraguatina hun lun lidan lanme nidin arihaün, lun mafosurun hubadina lan lun hanarimebadina lan hama ha ariñagubaña luagu wadügüñein lan katei lau wani woungua, ladüga aransetina lun nagagibudagun hama. 3Inarüni luagu ubouaguna wamá; gama lumoun mageindaguntiwa keisi gürigia ha lánina ubóu le. 4Mama ubouaguna áruma to auboun wawuribuha, lárumate Bungiu wayusuruboun lun tagünrinchagun iderebugu. 5Ítara liña lubeiti, lau lubafu Bungiu günringua wamuti sun aritaguni le múaranbei luma linarün Bungiu, luma sun katei le abusenrubei lerederuni lasubudirúniwa Bungiu. Sun giñe hasaminan gürigia ubouagu ru wamuti lábugiñoun lubafu Kristu lun lúaraduba lan lau le lubeibei. 6Ani lárigiñe híchaagun hungua le gumuti lábugiñoun lugumadin Kristu, aranseñu waña lun wabeichaguniña ha maganbadigiñabaña. 7Barǘ humuti katei kei larihíniwa bóugudigiñe libiti. Ariñagatina hun luagu anhein lan chóurugua lubéi aban gürigia lungua luagu lánigu lan Kristu, lunti giñe lasubudiruni luagu ítarameme liña lan lánigu wamá giñe Kristu. 8Lau sun néredun murusun luéi le lubudubu luagu nagumadihan keisi lani Kristu apostolu; úabei nibusigari nan luagu lira, lugundun ru laali Bungiu guánarügü ubafu le nun lun nawanseragüdünün lidan katei lánina Bungiu, mama lun nagünrinchaguni hafiñen. 9Mabusenruntina lun haritagun luagu náluguña lan nebelaagüdün anufudei hidoun tau nigaradan. 10Ariñagatiña náganiñu luagu abürühananu gárada keisi aban gürigia gabafuti, ani deregüdati nege nererun hun tidan; dan le huma nan, débilitina nege, ani mínsiñegu lan nege ligaburi nadimurehan. 11Furumiñeguarügü le ariñagubalin katei le, lunti giñe lasubudiruni luagu ítara lan kei nubéi tau gárada dise huéi, ítara nuba lan giñe danme le huma nan. 12Míchaaguntiwa woungua hamoun ha adimurehabaña buidu hawougua; mítarantiwa kei hagía. Hagía, adügatiña aban libidiounigan aau lau hamisuraagun houngua lau guánarügü hamisuraagüle luma lau hariñagun buídutima lan aban luéi aban. 13Wagía, mapantahanbadiwa luagu wawadigimaridun lun Bungiu lidan aban fulasu le ñein lumuti míchugun lan Bungiu üma woun lun weseriwidun lun ñein. Bungiu arufudubalin lébeha fulasu le lunbei wawadigimarini lun, ani ligía ánharubei lun wachülürün humoun uburugun Korintu. 14Lun hamuga midinñahagidiwa arihaün gayaraati hamuga lariñawagúniwa luagu wánhiñuraguñein lan ébehaü le larufudubei Bungiu woun, gama lumoun wagía anügübalin uganu luáguti Kristu hun furumiñe. 15Ani mapantahantiwa lau wadagimanu le hadügübei amu, kamá hamuga wadüga. Agurabarügütiwa lun kei lan laganwoundun hafiñen, gayaraabei lan wawadigimaritima haganagua, súnwandan keisi lugundan Bungiu. 16Lárigiñeme, haritaguatiwa wadiseduntima lun wapurichihani uganu lánina asalbaruni lidan burí fulasu le díseti huéi, le ñein lumuti maganbungiña lan luagu Kristu, luéi wapantahan luagu wadagimanu le hadügübei amu, kamá hamuga wadüga. 17Le busenti ladimurehan luagu uéiriguni, ladimureha luagu luéirigun Kristu. 18Lugundun gürigia le buídubei, mama le adimurehabei buidu luougua; le uágubei buidu lan ladimurehan Wabureme Kristu, ligía buídubei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\