Santiagu 5

1Aganba huméi katei le, huguya rísitiña ha wuribabei igaburi! Chülühali oura lun hayahuahan, wagua huguyame luagu burí lamiselu le lunbei hasufuriruni. 2Ñalaali burí hirisin, hou hamaaru hamutiri hadaüragun to fínuboun. 3Gáhühali higolun luma hani pülata; ani ligíaba abuyaaraün, ábame hagünrinchawagun luéigiñe kamá hamuga lau watu gemeti. Óundaraguaadün saragu irisini lidoun burí lagumuhóun dan le, 4lau sun lira, mafayeirun humutiña ha nadagimeinbalin hichari. Lagúahaña lubeiti fáyeiti ligía íchiga hidurun; ani aganba laali Bungiu hamuriahan nadagimeintiña hagía huagu. 5Rúguaadün hungua lun aban ibagari lánina wendei luma ugundani ya ubouagu; ani dibuneedün kei animaalugu ha aranseña lun hafarún. 6Siadi humaaña ha madurunbaña, áfaragua humaña hilagubei, madügünga hagía ni kata haweigiñegua. 7Ligía lubeiti, niduheñu, gaguraasun humá darime liabin Wabureme Hesusu. Ábunaguti le agurabubei libihin alubahani buiti, lunti lagurabahani furumiñeti huya luagun lila linadürigu luma lagumuhóun huya luagun lun láfunadun. 8Gaguraasun humá giñe, derebugu huguyame, lugundun madiseeli liabin Wabureme. 9Niduheñu, mekehara humá hawagu hiduheñu luéigiñe Hesukrístu, maguserawagüdün humaamuga; yarafaali lidaani Bungiu lun laguseragüdün. 10Niduheñu, barǘ humaña profetagu ha meha adimurehabaña lidan liri Wabureme keisi aban hénpulu lánina gurasu luagu asufuriruni. 11Wagía, barǘ wamutiña ha awandubalin asufuriruni keisi gürigia gúndaatiña. Aganbaadün luagu luguraasun Hobu, ani subudi humaali giñe ida liña lan fulesei lani Bungiu lagumuhóun oura, lugundun areidati Bungiu, gudemehabu ligía. 12Lóugiñe sun katei, niduheñu, máfiñura humá ni luagu liri sielu, ni luagu liri múa, ni lau amu luwuyeri áfiñuruni lun hachoururuni hererun. Danme le hariñagun «anha», lun anha lan; danme giñe le hariñagun «uá», lun giñe uá lan, masíadirun láamugaün Bungiu. 13Anhein lasufuriruña lubéi aban hídangiñe, lunti lafurieidún lun Bungiu, anhein gunda lubéi, lunti leremuhan uremu lánina eteingiruni. 14Anhein sándiñein lubéi, lunti lagúarun houn tábutigu ligilisi lun hafurieidun luagu, luma lun háhurudaguni lau garaba lidan liri Wabureme. 15Dánmeti le hafurieidun lau afiñeni, ábame lareidaguagüdüni Bungiu sánditi iñuragualeime; ani anhein giñe afigouhaali lubéi, ferudunawabei lifigoun. 16Ligía, gúfese huméi lubéi hifigoun húniwagua, ani afurieida huguyame huougua lun hareidagun. Wéiriti lubafu afurieidúni le ladügübei gürigia le richaguabei tau sun lanigi. 17Aban meha wügüri profeta Elíasi kei wagía; dan le lamuriahanbei lidan lafurieidún lun máhuyun lan huya, rédeiti huya máhuyunga ǘrüwa-irumu-dimí. 18Lárigiñe, danya le lafurieidún, ábaya láhuyun huya, ábaya táhüchün sun nadü ubouagu. 19Niduheñu, anhein egeyeda aban hídangiñe luéi üma le richabei, liabin amu lun lagiribudagüdüni, 20subudi huméi luagu furumiñeguarügü lan agiribudagüdüti le afigouhabei lídangiñe luriban lémeri, lasalbaruboun lan luani luéi óunweni, ani ferudunagüdaléime sun lifigoun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\