Lúkasi 1

1Lun Teófilu le wéirigubei: Gíbeeña gürigia óuchutiña habürühani katei le burí ladügübei Bungiu waganagua; 2áfaaguatiña habürühani ítara kei harufudahani ha arihubalin burí katei ligía lúmagiñe lagumeserun, apurichiha hagía luagu. 3Au, álügüdahaadina giñe buidu buidu libügürü sun katei le asuseredubei lúmagiñe lagumeserun, ani afiñetina luagu mariban lan lun nabürühanu gárada to bun kei lubudubu, 4subudi báamugei linarün katei le arufudúaalibei bun buidu buidu. 5Dan meha le Erodesi lan urúeibei Hudéa, ñeinñein meha aban fádiri lánina hafiñen huríu, gíriti Sakaríasi; hádangiñeti fádirigu ha lánigu Abíasi. Isawéli tíribei lúmari, hádangiñetu giñe ladügawagun Aarón. 6Biángubei hagía, richaguatiña ligibugiñe Bungiu; gúnfulitiña luma, adüga haméi sun le lubeibei lugumadin Aburemei. 7Masaanigutiña ladüga siñá lan tagaraüdün Isawéli, ani derebugugaaña giñe biángubei. 8Luagu aban weyu, lidan lidaani heseriwidun lánigu Sakaríasi kei fádirigu ligibugiñe Bungiu, 9según hagaburi, aba hanúadahan kaba lan ebelura lidoun fulasu le sándutimabei ténpulurugu águdaha kupali ligibugiñe Bungiu, aba lábürühan luagun Sakaríasi. 10Sunti anihán lan kupali águdahoua, añaha gürigia bóugudi afurieida lun Bungiu. 11Ábati lasaliragun aban lani Wabureme ánheli lun Sakaríasi, rara luéigiñe lóunwenren latarü le ñein lubéi kupali. 12Dan le larihinbalin Sakaríasi ánheli ligía, aba taweiridun lanigi, aba lanufudedun. 13Aba lariñagun ánheli ligía lun: —Manufudedabá, Sakaríasi, ladüga aganba laali Bungiu bayumuragun; tagaraüdüba búmari aban irahü, ábame bíchugun Huan lírime. 14Tabuinchuba banigi lau ugundani luagu, ani saraguhaba giñe agundaarutiña lau lágurahoun, 15ladüga wéirigubei biráü ligibugiñe Bungiu. Mátunbei diwéin ni binu, ani buin luba lau Sífiri Sandu lúmagiñe lubaragiñe lágurahoun. 16Ladügüba lun hagiribudun saragu hádangiñe Ísüraelina lun Habungiute; 17lídiba lubá lubá Aburemei lau lubafu luma lani profeta Elíasi sífiri, lun larandaragüdüniña agübürigu hama isaanigu, lun giñe hafurendeirun ha mabuchahabaña lun gaganbadibaña lan. Ítara luba laranseruniña lubá heresibiruni Habureme. 18Aba lariñagun Sakaríasi lun ánheli ligía: —Ida lubagia nachoururuni katei le? Au tau sun númari, derebugugaadiwa. 19Aba lariñagun ánheli ligía lun: —Gabüriéli au, lubúein Bungiu; ligía óunahabalina adimureha bun lun níchuguni uganu buiti le bun. 20Guentó, kei mafiñerun bubéi luagu le nariñagubei bun, beredera mererunga darime lágurahoun biráü. Lagunfuliruba katei le lidan lidaani. 21Sun dan le, añahati buga gürigia bóugudi agurabahei Sakaríasi; wéirituti hanigi luagu lilü sanduariurugu. 22Dan le láfuridunbei, siñá ladimurehan houn; ábati hasubudiruni luagu saligua lan somu katei lun, sanduariurugu. Ladimurehati houn lau seini, ladüga mariñagadihaali. 23Dan le lagumuchunbei dan le lunbei leseriwidun Sakaríasi ténpulurugu, aba lidin lúbiñoun. 24Lárigiñe katei le, aba tadageinadun Isawéli, to lúmari, aba máfuridun tan túbiñegiñe luagu seingü hati; tariñagati túnguarügü: 25«Ladügüñein Bungiu lubuidun katei le nun guenlé lun lagidaruni nibusigari hagibugiñe gürigia». 26Sisi hati lárigiñe, aba lóunahani Bungiu ánheli Gabüriéli lidoun aban luburugute Galiléa, gíriti Nasarétü, 27lun lidin bisidoun aban nibureingiru to láugiru tiñǘn, gíritu María. Würi tuguya, gadaradunñoun luma aban wügüri gíriti Hosé lun tamarieidun luma; ladügawagun urúei Dawidi wügüri ligía. 28Ábati lebelurun ánheli ligía le ñeinhin tubéi, aba lariñagun tun: —Fuleseiwatibu, María! Anihein Aburemei buma; 29Dan le taganbunbálin ánheli ligía, aba taweiridun tanigi lau le lariñagubei, aba tálügüdagun tungua ka lan uagu labusura tun ítara. 30Ábati lariñagun ánheli ligía tun: —Manufudedabá María, fulesei láadibu Bungiu; 31badageinadá, ábame bagaraüdün aban irahü, ábame bíchugun Hesusu luagu. 32Wéirigubei, Liráü Bungiu le íñubei luba laguarúniwa, ani larúeigüdübei Wabureme Bungiu lidan lubara larúeihan Dawidi, le lagücha. 33Lagumadirubei Ísüraeli lun sun dan, ani magumuchadibei larúeihan. 34Ábati tariñagun María lun ánheli ligía: —Ida lubagia lasuseredun katei le, mámarigidinagu? 35Aba lariñagun ánheli ligía tun: —Liábinba Sífiri Sandu buagun, ábame lóuburagunibu lubafu Bungiu le Íñugutimabei. Ligía sándubei lubéi irahü le lunbei bagaraüdüni, Liráü Bungiu luba laguarún. 36Tiabin biduhe to Isawéli, dageinaaru giñe lau sun wéiyaaru lan, ítara liña lubeiti, to meha uáguboun hariñaga luagu siñá lan tagaraüdün, anihein sisi hati dageinaü tuagu. 37Ladüga úati ni kata lásiñarun Bungiu. 38Ábati tariñagun María: —Lidamun Nabureme Bungiu nuguya; adügaléi le bariñagubei nau. Lárigiñe, aba lidin ánheli. 39Lidoun dan ligía, aba tidin María furese lidoun aban uburugu le labadinaguabei burí wübü Hudéa, 40aba tebelurun lúbiñoun Sakaríasi, aba tabusurun tun Isawéli. 41Dan le taganbunbálin Isawéli tabusurun, aba lánhingichagun tiráü turageirugu, aba liabin Sífiri Sandu tuagun. 42Ábati tariñagun lau umalali héreti: —Biní laadibu Bungiu sügǘ hau sun hiñaruñu, biní laali giñe irahü le bídanbei! 43Kátañadina lun tiabin lúguchu Nabureme bisidana? 44Lau naganbuni babusurun, aba lánhingichagun niráü nurageirugu lau ugundani. 45Fuleseiwatibu buguya le afiñerubei luagu lagunfuliruba lan katei le lariñagubei Wabureme bun. 46Ábati tariñagun María: Rutu nuani uéiriguni lun Nabureme; 47gúndaagua tuguya nanigi lidan Bungiu le Nasalbaragüle, 48lugundun gudemehabuhaali nun, nuguya le lidamun. Lúmagiñe guenlé, hariñaguba sun gürigia luagu fuleseiwaadina lan, 49ladüga adügaali Bungiu, le Suntigabafu, katei wéinamu buriti nidan; sánduti liri, 50ani súnwandan gudemehabubei lan houn ha inebehabubaña lun. 51Adügaali óunwenbu burí katei lau lubafu; adügaali lun ni kata hamá ha barüguabaña houngua. 52Gidá laaña ha gabafubaña lídangiñe haweirigun; aba ladügüniña ha ǘnabugubaña lun wéirigu hamá. 53Ha buga lamabaña, buíngüda lumutiña lau ílagu; ánheinti ha rísibaña, míchuti ni kata houn. 54Íderagua lumutiña Ísüraelina, ha lubúeingu; lun larufuduni lugudemehabu, 55kei meha lidaradun hama wagüchagu, Abüraámü luma houn ladügawagun lun sun dan. 56Aba terederun María kei burí ǘrüwa hati ñein; lárigiñe, aba tagiribudun hábiñoun. 57Aba lagunfulirun dan lun tagaraüdün Isawéli, aba tagaraüdün aban wügüri irahü. 58Dan le haganbunbei tubesinanigu hama tiduheñu luagu lubuidun katei le ladügübei Bungiu tun, aba hagundaarun úara tuma. 59Luagu liwidün weyu, aba leresibiruni seini tuagu lóustarun. Busentiña yebeti híchugun Sakaríasi luagu kei liri lúguchi; 60aba tariñagun lúguchu: —Uá, Huanba liri. 61Aba hariñagun tun: —Kagia uagu? Úati ni aban hádangiñe biduheñu gíriti Huan. 62Aba hálügüdüni lúguchi irahü lau seini ka lan iri labusenrubei líchugun luagu. 63Aba lamuriahan aban murusun fulansu, aba labürüdün luagun: «Huan líribei». Aba taweiridun hanigi súngubei lau katei le. 64Lídanmeme oura ligía, aba gayaraahali lan ladimurehan Sakaríasi, aba líchugun uéiriguni lun Bungiu. 65Aba taweiridun hanigi besinagu lau katei le, aba labahüdawagún katei le lidan sun fulasu le geyegubei hau. 66Sun ha aganbubalin, aba herederun asaminara, aba hálügüdagun hámagua, hariñaga: «Káteibei funa san irahü le?» Ladüga arufuda lumuti Bungiu lubafu lidan. 67Aba labuinchun Sakaríasi le lúguchi irahü ligía lau Sífiri Sandu, aba lagumeserun ariñaga: 68«Alawaha waméi Wabureme le Habungiute Ísüraelina, ladüga ñǘbuinhali woun, wagía le lánigu, ani salba láadiwa! 69Ladüga rúhali aban esefuragülei le gabafuti woun hádangiñe ladügawagun Dawidi, le meha lubúein. 70Ítara liña meha füramase lani Bungiu hádangiñe lánigu profeta, lúmagiñe meha binadu dan, 71luagu lasalbarubadiwa lan hawéi wáganiñu luma hawéi sun ha iyereehabúbaña woun. 72Ítara liña gudemehabu lan Bungiu houn wagüchagu, arufudaléi luagu mabulieidagun lan luéi lidaradun le sándubei. 73Anihán le meha lariñagubei lun wáguchi Abüraámü: 74Luagu lesefurubadiwa lan hawéi wáganiñu, lun gayaraabei lan weseriwidun lun manufudeuga, 75lau úarani, deregeguñu wagía woungua lun, sun dan le wabagaridubei. 76Ani buguya nisaaniraü, lani Bungiu le íñubei profeta luba baguarúniwa; ladüga baransehaba üma lubá Wabureme, 77subudigüda báamugei houn lánigu, luagu feruduna lani hafigoun, ru ligía asalbaruni houn. 78Lámirigüdübei Wabungiute lileitin wawagun siélugiñe, lau línsiñehabu luma lugudemehabu, 79lun larugoungadágüdün hau ha lídanbaña luburiga luma hau ha lídanbaña lamuñan le lánina óunweni, luma lun ladundehani wéibugun lidoun üma le lánina darangilaü». 80Aweirideina ligíati irahü ligía, éredeina ligía giñe lidan Sífiri. Aba laganóun lidan fulasu mageirawati darí lumoun weyu le larufudagunbei lungua houn Ísüraelina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\