Lúkasi 8

1Lárigiñe katei le, ñǘdünti Hesusu lidoun saragu uburugu luma burí lirahüñü fulasu íchigei uganu buiti luagu larúeihan Bungiu. 2Ñǘdüntiña duusu disipulugu luma, hama würiña ha lareidaguagüdübaña hádangiñe sífirigu wuribatiña luma sandi. Ñeinñoun María to gíriboun Mágüdalena hadan, to ídangiñeboun háfurida sedü sífirigu wuribatiña; 3ñeinñoun giñe Huana, to lúmari Kusa, le óunigirubárun luban Erodesi, ñeinñoun Susana, hámaya saragu amu ha íderagubaliña lau le hámati. 4Saragu haña gürigia ñǘbuintiña lídangiñe saragu fulasu lun harihini Hesusu; danti le óundaraguaaña, aba ladimurehan Hesusu houn lau hénpulu. Lariñaga houn: 5«Furiti aban ábunaguti ábunagua lila nadü; dan le afuruheina lani, aba lábürühan lídangiñe luagun üma, aba hadügüraguni ásügürütiña, aba héigini dunuru. 6Líbiri, aba lábürühan labadinaguóun dübü; danti le labouchun, aba lásaürün ladüga lumabein fulasu. 7Aba lábürühan líbiri labadinaguóun hiiyu, aba láfaruni hiiyu le áhüchübei úara luma. 8Gama lumoun ñeinñein giñe lídangiñe, ábürühati lidoun múa buiti; dan le laweinamudunbei, gin ligía, buiti lalubahóun; kada ilaü ruti san aguu». Lárigiñe lariñaguni Hesusu katei le, aba lariñagun houn lau umalali héreti: —Ha garigeirugutiña lun haganbun, aganba humana! 9Ábati hálügüdüni lani disipulugu ka lan lílabei hénpulu le. 10Lariñaga houn: —Huguya, subudigüda laali Bungiu katei aramudaguati le luágutibei larúeihan hun; ánhaña ha meberesenbaña lau lererun, lau hénpulu lariñawagúa katei luáguti larúeihan Bungiu houn lun ibidiñebei lan lila katei le harihibei houn, lun giñe ua lan gunfuranda hamani katei le haganbubei. 11Aba lariñagun Hesusu houn: —Anihán lila hénpulu ligía: Lila nadü, lererun Bungiu; 12ílaüti le ábürühabei lidoun üma, hagía gürigia ha aganbubalin Lererun Bungiu, aba liabin Mafia, aba lagidaruni tídangiñe hanigi lun mafiñerun hamá, masalbarun hagíame. 13Ilaü le ábürühabei laganaguoun dübü, hagía gürigia ha aganbubalin Lererun Bungiu, aba heresibiruni lau ugundani, gama lumoun málagületi hadan buidu; afiñetiña luagu murusun dan gama lumoun dan le hóuchawagun, mawandun hamuti. 14Lila nadü le ábürühabei lidoun hiiyu, hagía gürigia ha aganbubalin Lererun Bungiu, gama lumoun murusun, murusun, aba abulieideina hamalin ladüga idiheri, irisini luma ugundani le lánina ubóu le, siñatiti lalubahóun hádangiñe. 15Ánheinti lila nadü le ábürühabei lidoun múa buiti, hagía gürigia ha aganbubalin Lererun Bungiu tau anigi buitu, adüga hagía gasu lau lererun, éibuga hagía kei lubudubu, alubahouati katei buiti hádangiñe. 16Aba lariñagun Hesusu: —Úati gürigia ébeduti lanpu, aba ladouragun lau lau somu katei o líchuguni lan tábugiñe gabana; iñu líchigei lun larugoungadágüdün múnada, lun gayara lan harihin ha ebelurubaña habarua. 17Úati lubeiti ni kata aramudaguati lun mafurangudúnbei lan, ua ni kata le ibidiñewati lun machülübei lan dan lun lasubudirúniwa luma lun lafurangudun. 18«Aganba humá lubeiti buidu; le gámati, libihuba lanwoun le lúmabei; ánheinti le mámabei, íbini le uágubei laritagua luagu anihein lan luma, lagidarúaba luéi». 19Ábati tachülürün lúguchu Hesusu hama lamulenu le ñeinhin lubéi Hesusu; siñati hayarafadun lun ladüga hiibe gürigia. 20Aba lariñawagún lun: —Anuhántia búguchu hama bamulenu bóugudi ani busentiña harihinibu. 21Aba lariñagun houn: —Ha aganbubalin lererun Bungiu, ani adüga haméi le lubeibei, hagía núguchubaña hagía namulenu. 22Luagu aban weyu, aba ládinun Hesusu tidoun aban ugunei hau lani disipulugu, aba lariñagun houn: —Keimoun loubafurugun lagunu. Aba houdin. 23Dan le añaha lubéi ánhiñuragua, aba larumugun Hesusu. Aba láfurun aban garabali héreti hau, lagunurugu, aba lagumeserun duna ebeluha tidoun hagune yarafa lun hadibiragun. 24Ábati houdin agagudahei Hesusu, aba hariñagun lun: —Máisturu! Máisturu! Wadibiragua! Ábati lásaarun Hesusu, aba ladeinhan lun garabali luma lun lugudi barana; aba lagalumougadun, aba darangila lan sun katei. 25Ábati lariñagun houn disipulugu: —Hagéi san hafiñen? Aba hálügüdagun hámagua lau anufudei luma tueirin anigi, hariñaga: —Katei funa san wügüri le, gumadi lubalin garabali luma duna ani aganba haméi? 26Aba hachülürün lóubawagun Gerasa, le loubafurugubei lagunu, ligibugiñe Galiléa. 27Dan le lararirunbei Hesusu, aba liabin aban wügüri lílana fulasu ligía lubadun. Lǘhali wügüri ligía hau sífirigu wuribatiña. Madaüti daüguaü, maganóun ligía tidan muna; gabusandu laganawa. 28Dan le larihinbalin wügüri ligía Hesusu, aba láhuduragun ligibugiñe, aba lagúaragun, lariñaga: —Ka uagu bemetera numoun, Hesusu Liráü Bungiu le Íñugutimabei? Ayumuraguatina bun lun masufuriragüdün bánina. 29Lariñagunbei ítara ladüga lagumadiruñein lan Hesusu sífiri ligía lun láfuridun lídangiñe. Saraguha wéiyaasu lárügüdüni sífiri wuribati ligia; ábaha hagüraguni gürigia lúhabu luma lugudi lau güringüri lun lederaguagüdün; ábaha látumuraguni, aba lanuraagüdüni sífiri lidoun fulasu mageirawati. 30Aba lariñagun Hesusu lun: —Ka biri? Aba lariñagun: —Lehión níribei. Lariñagunbei luagu ligía lan líribei ladüga gíbeeña sífirigu wuribatiña ha ebelurubaña lidoun. 31Aba hamuriahan sífirigu hagía luma Hesusu lun móunahan lániña máfiougatin. 32Keiti ñéinñanu lan saragu buíruhu eiga luagu aban wübü yarafa, aba hayumuragun sífirigu hagía lun lun lóunahaniña hadoun buíruhu hagía; aba lánharun Hesusu. 33Ábati háfuridun sífirigu wuribatiña hagía luéi wügüri ligía, aba hebelurun hadoun buíruhu, ábati háguragun buíruhu hagía houngua luéigiñe aban gudungu, aba hábürühan lidoun lagunu, aba hañaradagun. 34Dan le harihinbalin ha óunigirubaliña buíruhu katei le asuseredubei, aba hanufudedagun, aba héibaagun abahüdaguei uburugu luma áraabu. 35Ábati hóudingua gürigia arihei katei le asuseredubei. Dan le hachülürünbei le ñein lubéi Hesusu, aba hadariruni wügüri le ídangiñebei háfurida sífirigu wuribatiña ñun lubadu lugudi Hesusu, tau ladaüragun, areidaguaali; aba hanufudedagun. 36Hati buga arihubalin, aba habahüdaguni luáguti lareidagun wügüri le buga gawagubei sífirigu wuribatiña houn; 37aba hayumuragun lílana fulasu ligía lun Hesusu lun lidin ñéingiñe, ladüga hanufude. Ábati ládinun Hesusu tidoun ugunei lun lidin; 38aba layumuragun wügüri le ídangiñebei háfurida sífirigu lun lun lidin luma, aba lariñagun Hesusu lun lun lerederun, lariñaga lun: 39—Giribubá búbiñoun, ábame babahüdaguni sun le ladügübei Bungiu bun. Aba lidin, aba labahüdaguni le ladügübei Hesusu lun lidan sun fulasu ligía. 40Dan le lagiribudunbei Hesusu loubafurugun lagunu, aba heresibiruni gürigia lau ugundani ladüga sun hagía agurabañu hañalin. 41Ábati liabin aban wügüri gíriti Hairu, aban hádangiñe tábutigu haligilisin huríu; aba láhuduragun lubadu lugudi Hesusu, aba layumuragun lun lun lidin lúbiñe, 42ladüga ábanrügüñoun liráü, kei burí duusu irumu tau, tounwe. Dan le lídinbei Hesusu, aba hafalaruni saragu gürigia darí lun hámurudaguni. 43Ñéinñounti aban würi hadan, duusu irumu tau lau lésehan hitaü tídangiñe. Wesi taali sun tiseinsun hawagu surusiagu, siñá hamutu areidaguagüda. 44Aba tayarafadun lun Hesusu lanagangiñe, aba taguuruni taru ladaüragun; lídanmeme oura ligía aba tareidagun. 45Ábati lariñagun Hesusu: —Ka aguurubei nuagu? Kei sun lan hagía ariñaga luagu maguurúniwa lan luagu, aba lariñagun Féduru hama líbirigu: —Máisturu, murugu wañatia ya ladüga hiibe gürigia, álügüdahagidibu ka lan aguurubei buagu? 46Aba lariñagun Hesusu: —Gurúaali nuagu, ladüga sanditina láfuridun ubafu nídangiñe. 47Dan le tasubudirunbalin würi tuguya luagu subudiwaali lan, aba tiabin adadagareina, aba táhuduragun lubadu lugudi Hesusu; aba tagufeserun lun hagibugiñe sun gürigia ka lan lébubei taguurun luagu ani aba lan tareidagun lídanmeme oura ligía. 48Ábati lariñagun Hesusu tun: —Niráü, areidaguaadibu ladüga bafiñerun nuagu. Beiba darangilañu. 49Ñéingili Hesusu adimureha, ligía lachülürün aban lúbiñegiñe Hairu, aba lariñagun lun Hairu: —Hilá biráü, meberesehadigiabá lun Máisturu. 50Dan le laganbunbalin Hesusu le, aba lariñagun lun: —Manufudedabá, afiñerügübá, ábame tareidagun biráü. 51Dan le lachülürünbei Hesusu lúbiñoun Hairu, mígirunti lun hebelurun amu luma luéidigia Féduru, Santiagu luma Huan hama tagübürigu irahü tuguya. 52Hayahuña sun ha ñéinbaña tárigi; aba lariñagun Hesusu houn: —Mayahua humá; móunwentu, tarumugarügüña. 53Aba héherahan lau ladüga subudi hamani luagu hilá tan. 54Ábati lárügüdüni Hesusu túhabu, aba lariñagun lau umalali héreti: —Irahü, saraba. 55Aba táguyugun, aba tásaarun lídanmeme oura ligia; aba lariñagun Hesusu lun híchugun éigini tun. 56Wéiritu hanigi tagübürigu; aba lariñagun Hesusu houn lun mabahüdagun hamani le asuseredubei ni ka un.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\