1 Korinte 15:11

11Noky 'wa, y'wa pai, mo'karon amykon terapa 'wa pai moro oka ekarityry ita waty man. Moro wara te na'na kynekarojan. Moro wara ro Kristus amyikanamon me tywaije mandon.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More