1 Korinte 15:46

46Moro a'kanano wyinono ja'munano te, koromono kapyn moro man. Moro orematoto ja'munano na'nen te man. Moro pa'po me moro a'kanano wyinono ja'munano kyno'san.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More