1 Korinte 9:25

25Pa'poro e'kutoto 'wa otykon nondary man. Mo'karon amy uta'toto man u'mari poko moro wara kynaijaton. Ky'karon te amy utapypyn man roten u'mari poko moro wara kytaijaton.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More