1 Korinte 9:27

27Uwa! Moro yja'mun semepangapoja moro ynisanory oty ka'to'me i'wa. Amykon terapa kari'na 'wa moro e'kuno ekaro'po wyino y'wa, ykary 'se'pa wa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More