1 Johanes 4

1Typynamon yja'sakarykon, pa'poro 'ne a'kanano kysamyikaton. Mo'karon a'kanano imengatoko, Tamusi wyino iwairykon uku'to'me. Moky irombo mo'karon Tamusi auran uku'ponen waikamon ero nono tu'po mandon. 2Mo'ko Tamusi a'kary ukutyry taro mandon ero poko: pa'poro a'kanano mo'ko kari'na me Jesus Kristus wopy'po ekari'san inoro Tamusi wyino man. 3Amy pairo Jesus urumenanen a'kanano te Tamusi wyino e'i'pa man. Mo'ko Mesias jenono'nen a'kary mo'ko man. Mo'ko wopyry ekary ro tota tywaije o'waine man. Erome te ero nono tu'po terapa man. 4Amyjaron te, y'makon, Tamusi wyino mandon. Mo'karon ipo waty Tamusi auran uku'ponamon ty'mondo o'waine mandon. Mo'ko otaine aitoto irombo pari'pe man mo'karon nono wyinonokon tano ko'po. 5Nono wyino mo'karon mandon. Iro ke ro nono wyinonokon otykon ekari'saton. I'waine ro ero nono kynepanamanon. 6Ky'karon te Tamusi wyino kytaton. Mo'ko Tamusi uku'nen kynepanamanon ky'waine. Mo'ko Tamusi wyino e'ipyn ky'waine epanama'pa man. Moro poko ro kysuku'saton nokypan wairy mo'ko iporono ekari'nen a'kanano me, nokypan wairy mo'ko kari'na emu'manen a'kanano me enapa. 7Typynamon yja'sakarykon, ase'wa kytaipynasen. Moro aipynano irombo Tamusi wyino kyno'san. Pa'poro pynato aitoto Tamusi y'me me man. Tamusi uku'san. 8Mo'ko pynato e'ipyn Tamusi anukuty'pa man. Tamusi ro irombo aipynano me man. 9Kytaine moro Tamusi pyny wairy tywotuku'se man ero poko: mo'ko o'win'kono tymuru ero nono tu'ponaka tomo'se Tamusi 'wa man, i'wa kamangapoto'ko'me. 10Ero wara moro aipynano man: ky'waine kapyn Tamusi typyna man. Mo'ko 'wa te typyna kytaton. Tymuru tomo'se i'wa man morokon kyja'wanykonymbo katopo me iwaito'me. 11Typynamon yja'sakarykon, moro wara Tamusi 'wa kypyna'sando, ky'karon enapa ase'wa kywaipynarykon man. 12Amy pairo kari'na Tamusi anene'pa na'nen man. Ase'wa kywaipynarykon jako, Tamusi kytaine man. Moro ipyny kytaine atamonopy'pa man. 13Tamusi ta kywairykon, kytaine iwairy enapa kysuku'saton ero poko: ta'kary wyino amy tyje i'wa man ky'waine. 14Mo'ko jumynano 'wa ero nono Epano'nen me mo'ko tymuru emoky'po tone na'na 'wa man. Kynamyikapojan enapa na'na. 15Mo'ko Tamusi ymuru me Jesus ekari'nen ta Tamusi man. Mo'ko ro enapa Tamusi ta man. 16Moro kytanokon Tamusi pyny kysuku'saton. Kysamyikaton enapa. 17Ero wara moro kokosanokon aipynano atamonopy'pa man: enari'ma kywairykon man moro a'wembono auranano ytopo kurita, mo'ko wara enapa kywairykon ke ero nono tu'po. Moro aipynano ta tanarike aino waty man. 18Moro atamonopypyn aipynano moro tanarike aino yjan kurandonaka. Moro tanarike aino aikota'ma'no ene'san. Mo'ko tanariken pyny kynotamono'san. 19Pynato kytaton, Tamusi 'wa na'nen kypyna'san ke. 20Mo'ko Tamusi pynanen me okari'toto 'wa mo'ko ta'sakary jenonopyry jako, kynenapitanon. Mo'ko tynenery ta'sakary anipynapyn irombo mo'ko tynene'tory Tamusi pynary upijan. 21Ero ikatopombo ro kokosaine man: mo'ko Tamusi pynanen 'wa mo'ko ta'sakary pynary enapa man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\