1 Petrus 1

1Petrus, mo'ko Jesus Kristus napojoma'po ero kareta merojan mo'karon Pontus po, Galatie po, Kapadosi po, Asia po, Bitinia po tauranworonokon ra'na tywotaripa'se amandonon Tamusi wyinonokon 'wa, 2mo'karon jumynano Tamusi 'wa penaro terapa ukutyry wararo typo tyje mo'ko Tamusi a'kary 'wa mandon inaron 'wa, mo'karon Jesus Kristus 'wa iwepanamato'ko'me, imynuru 'wa ipisimbisingato'ko'me enapa. Oro Tamusi turu'popory, sara'me aino enapa poto me nainen o'wanokon me. 3Tykuranondo man mo'ko Tamusi, mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus jumy. Mo'ko 'wa ro kotano enenen me imero tywairy ke asery amano taka tyje kytaton, mo'ja ro moro ky'waine oty momokyry waito'me. Mo'karon iromby'san wyino irombo Jesus Kristus tawonga i'wa man. 4Amy utapypyn, eja'wangapyn, ajutapyn roten anapyirykon man kura'maton kapu ta. 5Tamusi pori'tory irombo ajerandojaton. Tamusi amyikary ke o'waine, moro ajunendo'kon taike'se terapa man, tywonepoto'me morokon irokonymbo ro kurita. 6Moro poko ro ominotoko. A'si'ko ro rypo pai erome awaikota'marykon man tameronokon aju'kuto'kon ta. 7Iwara iporo moro o'waine Tamusi amyikary wonery man. Moro uta'toto man ika'mi'po y'kongaton wa'to ta. Moro ika'mi'po ko'po te tapene moro o'waine Tamusi amyikary man. Moro o'waine Tamusi amyikary ro ajetykon awongatan, akuranondopota'ton, ajamyikapota'ton enapa moro Jesus Kristus wonepotopo kurita. 8Mo'ko ro mipynaton anene'pa awe'i'san se'me. Erome ro rypo anene'pa awairykon se'me mamyikaton. Okari'popyn kurano awa'ponano ta mominojaton 9aja'karykon aijomatopo apyinamon me. Moro asaijomatopo poko ro Tamusi mamyikaton. 10Moro asaijomatopo poko ro mo'karon Tamusi auran uku'ponamonymbo 'wa oty tymenga man. Tywomepa mandon ipoko. Moro anapyirykon man Tamusi turu'popory poko irombo Tamusi auran tuku'po tywaije i'waine man. 11Moro Kristus eponen man ata'karykano poko irombo, moro ipa'po tano ety awongary man poko enapa mo'ko Kristus wyinono a'kanano 'wa tauranano'po tywaije mandon morokon otykon wo'kapyry uwaporo. One wara a'ta te, otypan kurita ta pai morokon otykon wo'kapyry man uku'to'me oty tymenga i'waine man. 12Tuku'se i'waine man morokon tykato'kon otykon wairy aseke ty'wanokon me kapyn, o'wanokon me te. Morokon otykon ro erome o'wanokon me takari'se man mo'karon o'waine iru'pyn oka ekari'namonymbo 'wa mo'ko kapu wyino apojoma'po Tamusi a'kary pori'tory ta. Mo'karon kapu tanokon apojonano pairo morokon otykon ukutyry 'se rypo mandon. 13Iro ke ro taike'se terapa aitoko. Tuwaro aitoko. Ajenutatoko. O'po'toko imero moro Jesus Kristus wosenepory ta ajeponamon man Tamusi turu'popory poko. 14Ipanaja'na'non pitanikon wara aitoko. Kytotaropoton morokon oty anukuty'pa aja'tanokonymbo anisanorykon 'wa. 15Kurano me mo'ko ako'manamonymbo wairy wara enapa kurano me pa'poro moro ajemamyrykon wairy man. 16Tymero irombo man: Kurangon me aitoko. Awu enapa irombo kurano me wa. 17Papa me Tamusi mejatojaton. Iwonery poko roten kapyn kari'na poko a'wembono auranano yjan. Morokon inikapy'san amaminano poko te kynyjan. Iro ke ro mo'ko inendotoko, ero nono tu'po noro tysenokon me ajemamyrykon jako. 18Muku'saton irombo moro atangonymbo 'wa ajemepato'konymbo arongan ajemamyrykon emery wyino apina'san amy uta'toto oty ke kapyn, amu'nymbo ke kapyn, ika'mi'po ke kapyn enapa, 19moro tapenen Kristus mynuru ke te. Mo'ko ro amy ija'wanypyn roten kapara'membo wara tywaije man. 20Ero nono kapyry uwaporo tuku'se terapa tywaije man Tamusi 'wa. Ero nono y'matyry 'wa te tywosenepo man ajupu'san me. 21Mo'ko poko ro Tamusi mamyikaton. Tamusi 'wa ro mo'karon iromby'san wyino tawonga man. Kurano me tyje i'wa man. Iwara o'waine tamyikary 'se tywaije Tamusi man. Iwara o'waine tymomokyry 'se tywaije man. 22Moro iporono oka 'wa awotaroporykon ke moro ajemamyrykon tywekoroka man. Moro 'wa ro moro enapi'pa aja'sakarykon pynary tane'se man. Iro ke ro pa'poro aturu'san maro ase'wa aipynatoko. 23Asery me irombo ajemamyrykon tyje man mo'ko aitoto roten Tamusi auran poko. Uta'toto me kapyn mo'ko ajumykon man. Utapypyn me roten te man. 24Pa'poro kari'na itupu wara man. Pa'poro ikuranory itupu epyryry wara man. Moro itupu kynajutanon. Moro epyryry kyno'pa'san. 25Moro Tamusi auran te kynaitan roten. Moro ro, moro o'waine ekarity'po iru'pyn oka moro man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\