1 Tesalonika 5:15

15Amy 'wa akota'marykon jako, moro o'waine rapa ikota'mary pona tuwaro aitoko. Iru'pa awairykon poko roten te o'mikatoko aseke ara'naine, pa'poro amykonymbo kari'na ra'na enapa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More