1 Timoteus 2

1Kurujaton 'ne ka'tu Tamusi 'wa awoturupoto'ko'me, ajauranato'ko'me, awe'pimato'ko'me, ety awongato'me enapa o'waine, pa'poro kari'na poko, 2potonon jopoto poko, pa'poro typori'tokamon poko enapa. Iwara pyi'me'ke, sara'me enapa ajemamyrykon taro maita'ton Tamusi nendonamon me imero. 3Moro ro iru'pa man mo'ko Kapano'namon Tamusi embata. Apokupe man. 4Pa'poro kari'na unemyry 'se irombo man uta'no wyino. Moro iporono oka apyiry 'se man i'waine. 5O'win roten irombo Tamusi man. O'win roten Tamusi 'wa kari'na aronen man: mo'ko kari'na Kristus Jesus. 6Mo'ko ro aseke tywotyje man pa'poro kari'na ymbokato'kon me. Moro oka ro kynokari'san moro tywokari'topo jururu tunda'po mero. 7Moro ekaronen me ro awu tyje wa. Moro 'wano me tapojoma wa. (Iporo ro moro yjauran man. Enapita'pa wa.) Moro Tamusi amyikary poko, moro iporono oka poko Simosu me e'i'non emepanen me enapa tyje wa. 8Pa'poro aitopo po Tamusi 'wa mo'karon wokyryjan auranary 'se wa kurangon ainanano awongary ta, ereku'pa, asauranaka'pa enapa. 9Iwara enapa iru'pyn me mo'karon woryijan wewo'myndory man, pyiwano me kapyn, tywonumengapore te. Tamero roten tunsetykon mombotyry kapyn i'waine man. Ika'mi'po ke, paraso topurumbo ke, tapenamon wo'mynano ke iwekura'marykon kapyn man. 10Kurangon amaminano ke te iwekura'marykon man. Moro wara ro woryi wairy man, Tamusi nendonen me tywokarityry jako. 11Ity'me, po'po imero tywairy ta woryi womepary man. 12Amepanen me amy woryi wairy 'se'pa, moro i'wa wokyry jopotomary 'se'pa enapa wa. Ity'me iwairy man. 13Adam na'nen irombo tyka'se man, irombo mero Eva. 14Adam enapa emu'ma'pa tywaije man. Mo'ko woryi te tywomu'mapo man yja'wan oty ka'to'me ty'wa. 15Pitani pa'kanopyry ta te uta'no wyino tunenje kynaitan, Tamusi amyikanen me a'ta irombo, aipynano poko a'ta, Tamusi wyino a'ta, tywonumengapore a'ta enapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\