2 Korinte 1

1Paulus, mo'ko Tamusi nisanory wararo Jesus Kristus napojoma'po, mo'ko ka'sakarykon Timoteus maro ero kareta merojan mo'karon Korinte po Tamusi na'nanopy'san 'wa, pa'poro mo'karon Akaje po aitonon Kristus wyinonokon 'wa enapa. 2Oro mo'ko kyjumykon Tamusi, mo'ko Jopoto Jesus Kristus enapa tyturu'poporykon eneposen o'waine. Oro sara'me ajysen. 3Tykuranondo nainen mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus jumy Tamusi. Kotano enenen mo'ko man. Pa'poro oty ta kari'na pori'tomanen Tamusi mo'ko man. 4Pa'poro oty ta na'na kota'mary jako na'na pori'tomanon. Iwara pa'poro oty ta mo'karon amykon terapa kota'mary jako ipori'tomarykon taro na'na man moro Tamusi nyry na'na pori'tomatopo pori'tonano ke. 5Poto me ro rypo moro Kristus wyinonokon me na'na wota'karykary man. Iwara enapa te poto me na'na pori'tomanon moro Kristus wyino aino. 6Moro na'na kota'mary te apori'tomanamon me man. Uta'no wyino ajunenamon me man. Moro na'na pori'tomary te apori'tomanamon me enapa man. Moro ro aweja'nakarykon taro ajypojaton, moro na'na wota'karykary wara enapa awota'karykarykon ta. 7Iru'pyn oty 'wa ajeporykon momo'san na'na. Moro na'na wota'karykary a'sakarykon me awairykon wara enapa na'na pori'tomary a'sakarykon me awairykon man uku'san irombo na'na. 8Moro Asia po na'na kota'ma'po anukuty'pa awairykon 'se'pa irombo na'na man, na'na a'sakarykon. Na'na pori'tory ko'po irombo awosin pangon otykon na'na eponen. Tyrombyry ekano'nen pairo rypo na'na. 9Na'na turu'po ta terapa moro na'na rombyry man kynakon. Iwara aseke typori'tory poko kapyn tywo'potyry 'se na'na kynakon, moro iromby'san wyino kari'na awonganen Tamusi pori'tory poko te. 10Moro poto 'su romo'no pori'tory wyino Tamusi na'na unenen. Mo'ja ro enapa na'na unendan. Na'na unemyry man poko rapa irombo itu'ponaka na'na kyno'po'san. 11Amyjaron enapa na'na mepano'saton Tamusi 'wa auranatonon me. Iwara pyimemboto pyime kari'na moro na'na unemy'po poko Tamusi ety awongata'ton. 12Ero irombo moro na'na wotamyikatopo: Na'na turu'po kynamyikapojan ipororo, e'i'pa 'ne enapa na'na wairy Tamusi embata o'wanokon me 'ne ka'tu rapa. Ero nono tu'ponokon tywonumengaporamon me kapyn, Tamusi turu'popory narorykon me te ero nono tu'po na'na kynemanen. 13Pa'poro irombo morokon o'waine ynimerorykon otykon erupary taro, ukutyry taro enapa mandon. Moro o'waine ukuty'marykon te simomo'sa. 14A'si 'ko terapa irombo muku'saton moro awotamyikato'kon me na'na wairy man mo'ko Kyjopotorykon Jesus wo'topo kurita, moro na'na wotamyikatopo me awairykon man wara enapa. 15Moro amyikary ke ro penaro o'waine ywopyry 'se rypo wainen. Ijokonory me akuranondorykon 'se rypo wakon. 16Apatoine ro Masedonie 'wa ywytory 'se rypo wakon, moro Masedonie wyino rapa o'waine ywo'to'me. Irombo Judea 'wa ywytory poko yjepanopyry 'se wakon o'waine. 17Moro 'se ywairy ke ro ywonumengary anukuty'pa kakari'saton? Tamusi pyndo iro ke otykon poko wonumenganon? Amy oty poko iro ke "a'a" ywyka'poto, "uwa" wykanon? 18A'a me moro o'waine na'na nekarity'po auranano we'i'poto, uwa me tywairy upijan. Moro amyikaponen me ro Tamusi man. 19A'a me mo'ko Tamusi ymuru Jesus Kristus, mo'ko ara'naine na'na 'wa, y'wa, Silvanus 'wa, Timoteus 'wa enapa wykaje irombo, takari'se man inoro we'i'poto, uwa me rapa e'i'pa tywaije man. Mo'ko ta pa'poro oty a'a me man. 20Pa'poro morokon Tamusi wykato'konymbo poko irombo a'a me man. Iro ke ro mo'ko po enapa moro "amen" kynganon na'na, Tamusi ety awongato'me. 21Na'na pori'tomanen me, apori'tomanamon me enapa mo'ko Tamusi man, mo'ko Mesias ta. Tapyije enapa i'wa kytaton. 22Tywyinonokon me enapa takari'se i'wa kytaton. Mo'ko a'kanano tyje i'wa man kyturu'san taka, moro tynyry man oty yry a'moto'me. 23Yjerekuru wyino ajunendo'ko'me, opy'pa na'nen wa Korinte 'wa. Moro uku'nen me ro Tamusi sejatoja. Yjenapitary jako, oro yjemamyry uta'kan. 24Moro o'waine Tamusi amyikary anundyma'pa na'na man. Moro o'waine Tamusi amyikary irombo pari'pe terapa ajypojaton. Ajewa'porykon epatongon me roten te na'na man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\