2 Johanes 1

1Mo'ko uwapotombo ero kareta merojan mo'ko typo yry'po jopoto woryi 'wa, mo'karon i'makon 'wa enapa. Inaron ro iporo sipynaton. Awu roten kapyn te sipynaton. Pa'poro mo'karon moro iporono auranano uku'namon enapa te kynipynaton. 2Kytaine ro moro iporono auranano man. I'matypyn me kokosaine kynaitan. 3Mo'ko jumynano Tamusi mo'ko jumynano ymuru Jesus Kristus maro tyturu'poporykon enepota'ton ky'waine, kykotanorykon eneta'ton, sara'me kyta'ton enapa iporo aino ta, aipynano ta enapa. 4Tawa'pore imero wa moro y'wa amykon iporo aino ta amandonon o'makon epory'san poko. Iporo aino ta irombo kamamyrykon man. Moro wara mo'ko jumynano kynganon. 5Waturupoja o'wa, woryi jopoto, ase'wa kywaipynato'ko'me. Asery me kapyn ero o'wa ynimerory omenano man. Penaro terapa ero tapyije ky'waine man. 6Moro aipynano tauro'po man mo'ko jumynano wykato'kon wara kamamyrykon. Ero moro ikatopo: Aipynano ta ajemamyrykon man. Penaro terapa moro tota o'waine man. 7Pyime irombo amu'mato aitonon ero nono tu'po tywotaripa'se mandon. Mo'karon ro kari'na me Jesus Kristus wopy'po anamyika'pa mandon. Mo'kopan ro amu'mato man. Kristus jenono'nen me man. 8Tuwaro koro aitoko moro ipoko kamaminato'konymbo uta'kary pona o'waine. Pa'poro te imero moro ajepetykon apyiry o'waine man. 9Taka'ne 'ne amy wytory jako, mo'ko Kristus nyry'po omepano arory tupi me i'wa man. Mo'kopangon ekosa Tamusi e'i'pa man. Mo'ko inyry'po omepano aronen ekosa te mo'ko jumynano, mo'ko ymunano enapa man. 10Amy moro omepano anenepypyn wopy'poto o'waine, morokon ajautykon taka kysa'mykaton. Kysewa'maton pairo. 11Mo'ko ewa'manen irombo moro yja'wan me o'to iwairy a'sakary me kynaijan. 12Pyime noro o'to ywykary 'se wa o'waine. Kareta tu'po te imerory 'se'pa wa o'waine. Ywopyry 'se te wa o'waine, asembata kyworupato'ko'me. Iwara tawa'pore imero kytaita'ton. 13"Iru'pa aiko!" tyka'san aropojaton o'wa mo'karon typo yry'po aja'sakary y'makon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\