2 Johanes 1:4

4Tawa'pore imero wa moro y'wa amykon iporo aino ta amandonon o'makon epory'san poko. Iporo aino ta irombo kamamyrykon man. Moro wara mo'ko jumynano kynganon.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More