2 Johanes 1:6

6Moro aipynano tauro'po man mo'ko jumynano wykato'kon wara kamamyrykon. Ero moro ikatopo: Aipynano ta ajemamyrykon man. Penaro terapa moro tota o'waine man.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More