2 Johanes 1:7

7Pyime irombo amu'mato aitonon ero nono tu'po tywotaripa'se mandon. Mo'karon ro kari'na me Jesus Kristus wopy'po anamyika'pa mandon. Mo'kopan ro amu'mato man. Kristus jenono'nen me man.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More