2 Petrus 1

1Simeon Petrus, mo'ko Jesus Kristus pyitory, mo'ko inapojoma'po enapa, ero kareta merojan mo'karon Kapano'namon Kytamusirykon Jesus Kristus emambory poko asewara na'na maro moro tapenen Tamusi amyikary apyinamonymbo 'wa. 2Oro Tamusi turu'popory, sara'me aino enapa poto me nainen o'wanokon me Tamusi ukutyry ta o'waine, mo'ko Kyjopotorykon Jesus ukutyry ta enapa o'waine. 3Moro Tamusi wyinono ipori'tory 'wa ro pa'poro kamangato'kon oty, pa'poro nendoto kywaito'kon oty tyje man kainakaine, mo'ko tykuranory ke, tamepory ke enapa kyko'manamonymbo ukutyry ke ky'waine. 4Moro ikuranory poko, moro emepory poko enapa tapenamon, potonon Tamusi wykato'konymbo otykon tyje man kainakaine. Irokon poko ro moro Tamusi emamyry a'sakarykon me tywaije mandon. Moro ajuta'kanamon nono tu'pono kari'na nisanory wyino tywetuwarika mandon. 5Iro ke ro o'mikatoko imero moro o'waine Tamusi amyikary pori'tomapory poko iru'pa aino 'wa, moro iru'pa aino pori'tomapory poko oty ukutyry 'wa, 6moro oty ukutyry pori'tomapory poko ja'munano nisanory undymary 'wa, moro ja'munano nisanory undymary pori'tomapory poko eja'nakano 'wa, moro eja'nakano pori'tomapory poko nendoto aino 'wa, 7moro nendoto aino pori'tomapory poko a'sakanano pynary 'wa, moro a'sakanano pynary pori'tomapory poko aipynano 'wa. 8Ajekosaine morokon otykon a'ta irombo, moro iwepuirykon jako enapa, aronge waty maita'ton. Epe'pa waty maita'ton. Mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus muku'ta'ton. 9Mo'ko morokon otykon amono'nen enu'pa man. Enupo'pa pai man. Morokon uwaponokon tyja'wanykonymbo wyino tykoroka'po tuta'ka i'wa man. 10Iro ke ro o'mikatoko 'kopore, yja'sakarykon, moro tyko'ma awairykon pana'tomary poko, moro tapyije awairykon pana'tomary poko enapa. Moro wara aja'taine irombo, oma'pa roten maita'ton. 11Iwara mo'myta'ton imero mo'ko Kapano'namon Kyjopotorykon Jesus Kristus nundymary, moro aikepy'pa roten man iro taka. 12Iro ke ro morokon otykon poko o'kapyn roten atuwaro'marykon 'se wa, ukutyrykon se'me ro rypo o'waine, moro iporono oka 'wa typana'toma awairykon se'me ro rypo enapa. 13Yjemamin me sepoja moro y'wa otykon poko atuwaro'marykon ta ajapokumarykon, ero yjemandopo ja'munano ta noro yja'ta. 14Ko'i terapa irombo ywomimary man suku'sa ero yjemandopo ja'munano wyino. Moro wara enapa mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus kynuku'pon y'wa. 15Wo'mikatake iro ke moro ywomima'po wyino enapa morokon otykon poko o'kapyn roten tuwaro awaito'ko'me. 16Moro pari'pe mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus wopyry man ekarory jako na'na 'wa o'waine, typo roten kari'na nikapy'san auranano anekarity'pa na'na kynainen. Aseke te na'na moro ipori'tory enen. 17Ekosa irombo na'na kynainen mo'ko jumynano Tamusi 'wa ety awongary jako, ikuranondory jako enapa I'wa. Ero wara irombo mo'ko kapu tano kurano auran kynitundan I'wa: "Mo'se, ymuru mo'se man. Sipynaje. Yturu'po ewa'pory me man." 18Moro auranano etan ro na'na kapu wyino, moro Tamusi wyinono wypy tu'po ekosa ta'ta. 19Iro ke ro mo'karon Tamusi auran uku'ponamonymbo nekarity'san amyikanon 'ne ka'tu rapa na'na. Morokon inekarity'san poko tuwaro awairykon iru'pa man. Kororeta wara irombo man. Amy tawa'ruman aitopo po kynaweitanon, ikararapitary taronaka, arukuma wepa'kary taronaka aturu'san ta. 20Ero 'ne ka'tu uku'toko: amy pairo kari'na typo roten amy Tamusi auran uku'ponenymbo nekarity'po mero'po ekarityry upijan. 21Kari'na nisanory poko kapyn irombo amy Tamusi auran uku'ponenymbo nekarity'po tywaije man. Tamusi a'kary 'wa te mo'karon Tamusi ekataka auranatonon tauranano'po tywaije mandon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\