2 Petrus 3

1Typynamon yja'sakarykon, ero, ijokonory ynimerory kareta terapa ero man. Okororo kareta 'wa otykon poko rapa atuwaro'maporykon 'se we'i, iru'pyn me 'ne oty uku'to'me o'waine. 2Awetuwaro'marykon 'se rapa we'i morokon penaro terapa Tamusi auran uku'ponamon nekarity'san poko, moro o'waine apojoma'san nekarity'po Kapano'namon Kyjopotorykon wykatopombo poko enapa. 3Ero ukutyry 'se 'ne ka'tu rapa wa o'waine: morokon irokonymbo ro kurita amykon aseke tynisanorykon 'wa ataropotonon kyno'ta'ton. Ajaki'marykon ta 4kyngata'ton: " Oje ko moro ikatopombo iwopyry man nan, iro ke? Mo'karon uwapoto'san ty'ma'se terapa mandon. Pa'poro oty te tamery me ro man, ero nono we'i'po poro." 5Tuwanokon me ero ukutyry 'se'pa mandon, moro penaro terapa kapu we'i'po, nono we'i'po, moro Tamusi auran poko tuna wyino, tuna ke enapa moro nono kapy'po, 6moro tuna kumary 'wa moro moro jakono nono uta'ka'po enapa. 7Moro iro ro rapa auranano poko moro eromeno kapu, moro eromeno nono tykura'ma man, ikoro'kato'ko'me moro a'wembono auranano ytopo kurita, moro nendoto e'i'non uta'topo kurita. 8Ero o'wino oty poko te tuwaro imero awairykon man, typynamon yja'sakarykon: Tamusi ekosa o'win kurita o'win dusun siriko wara man. O'win dusun siriko rapa o'win kurita wara man. 9Mo'ko Jopoto moro tykatopombo anika'poro'pa e'i'pa man. Amykonymbo irombo oty anika'poro'pa kynekano'saton. Ajupu'san me te onsi'ma'pa man. Amy pairo utapyry 'se'pa irombo man. Pa'poro te o'waine oma yry 'se man awotu'mato'ko'me. 10Amy manaman wara mo'ko Jopoto wo'topo kurita kyno'tan. Moro kurita ro morokon kapukon tymore kynuta'tan. Pa'poro morokon itanokonymbo otykon akurotan wa'to asiny. Ero nono morokon itu'po ikapy'san amaminano maro ro kynotuku'tan. 11Moro wara pa'poro morokon otykon utapyry man jako, tamambore pore awairykon man. Tamusi wyinonokon me, Tamusi nendonamon me ajemamyrykon man. 12Mo'ko Tamusi 'wa a'wembono auranano ytopo kurita wopyry po imero o'po'toko. Ko'i iwo'to'me o'mikatoko. Moro kurita ro morokon kapukon uta'katan wa'to ka'muru. Morokon itanokonymbo akurotan wa'to asiny. 13Moro ikatopombo wara ro te aserynon kapukon wopyry po, asery nono wopyry po enapa kyto'po'saton. Morokon ta ro tamambore pa'poro oty kynaitan. 14Morokon otykon momokyry ta ro, yja'sakarykon, o'mikatoko ija'wany'pa imero, sara'me enapa ajepoto'ko'me Tamusi 'wa. 15Moro onsi'ma'pa mo'ko Kyjopotorykon wairy enetoko amy kapano'to'ko'man oma me. Moro wara ro mo'ko typynen ka'sakarykon Paulus 'wa enapa oty tymero man o'wanokon me, moro Tamusi nyry'po tywonumengapory maro. 16Moro wara enapa pa'poro tynimero'san kareta ta kynganon, morokon otykon poko tauranary jako. Amykonymbo otykon a'si'ko atukuty'pa tymero i'wa man morokon kareta ta. Morokon u'maton ro mo'karon ituru'poja'na'non omepa'nonymbo. 17Typynamon yja'sakarykon, erokon otykon ukutyry ke terapa o'waine, tuwaro aitoko mo'karon undyma'pa ytotonon wena'po ta me ajutapyrykon pona. Ka'pa rapa awomarykon. 18Etuwaro'matoko te mo'ko Kapano'namon Kyjopotorykon Jesus Kristus newa'pororykon me, uku'namon me enapa. Mo'ko ety kawo nainen erombo poro moro i'matypyn kurita 'wa ro. Iwara ro nainen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\