2 Tesalonika 1:11

11Moro me ro enapa o'kapyn roten mo'ko kytamusirykon 'wa kynaurananon na'na apokoine, iru'pa ajepoto'ko'me i'wa moro ako'mato'konymbo 'wanokon me. Typori'tory ta pa'poro anisanorykon iru'pyn oty kapy'mapon o'waine, pa'poro tamyikanamon me anikapyrykon amaminano kapy'mapon enapa o'waine.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More